Příspěvky autora

JUDr. Jana Tomešová

JUDr. Jana Tomešová

advokátka, Advokáti Písek

Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu

Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu V případě, kdy dochází ke zrušení spoluvlastnictví soudem, rozhoduje tento zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Není-li dobře možné společnou věc rozdělit, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. ...celý článek

judikatura spoluvlastnictví vypořádání spoluvlastnictví

Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci

Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 2. 1. 2017 zabýval otázkou, zda se lékař dopustil trestného činu neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 trestního zákoníku, když neposkytl pomoc své matce, která tuto pomoc odmítala. V širším kontextu se Ústavní soud zabýval střetem práva pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť nezbytné pro zachování jeho života, a povinností lékaře poskytnout pomoc osobě, jejíž život či zdraví jsou vážně ohroženy. ...celý článek

judikatura zdravotní služby zdravotnické právo

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti V zájmu sjednocení rozhodování soudů zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky stanovisko ke zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. ...celý článek

nejvyšší soud výživné

Odškodnění duševních útrap jako nemajetkové újmy

Odškodnění duševních útrap jako nemajetkové újmy Újma na přirozeném právu člověka může vzniknout mnoha způsoby. Mezi nejčastější bude zřejmě spadat ublížení na zdraví, ale patří sem rovněž zásahy do důstojnosti člověka, porušení jeho soukromí či neoprávněné nakládání s jeho projevy osobní povahy. Pokud dojde k újmě na přirozeném právu člověka, je poškozený oprávněn se domáhat náhrady nemajetkové újmy. V rámci náhrady nemajetkové újmy se poškozenému nahrazují rovněž duševní útrapy, které mu byly zásahem způsobeny. ...celý článek

odškodné náhrada nemajetkové újmy duševní zdraví

Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi

Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi Spory mezi rodiči ohledně dětí často bohužel nekončí rozhodnutím soudu a jeden z rodičů se domáhá výkonu rozhodnutí soudní cestou. V úvahu přichází více řešení dané situace a soud by měl pečlivě zvažovat, které je pro daný případ nejvhodnější. V každém případě by soud měl sledovat zájem nezletilého dítěte a výkon rozhodnutí o úpravě styku s nezletilým dítětem provádět vždy co nejšetrněji s ohledem na osobnost nezletilého a veškeré okolnosti daného případu. ...celý článek

rodinné právo nezletilí péče o dítě

Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby

Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby Právo souhlasit či nesouhlasit s léčbou, případně způsobem léčby, je snadno vykonatelné v případě, kdy je člověk schopen se k této otázce vyjádřit. Přání se ovšem těžko prosazuje v situaci, kdy dojde ke ztrátě schopnosti člověka tento souhlas či nesouhlas vyslovit. Institut dříve vysloveného přání poskytuje možnost se k léčbě vyjádřit pro případ, že takováto situace nastane. Dříve vyslovené přání bude nepochybně sloužit zejména pro vyjádření nesouhlasu s poskytnutím léčby, tedy k jejímu odmítnutí pro budoucí případy. ...celý článek

zdravotní služby předběžné prohlášení zdravotnické právo dříve vyslovené přání

Finanční arbitr – rozhodování sporů mezi spotřebitelem a finanční institucí

Finanční arbitr – rozhodování sporů mezi spotřebitelem a finanční institucí Ochrana spotřebitele v oblasti finančních produktů byla nově posílena změnou zákona o finančním arbitrovi, kdy došlo k významnému rozšíření jeho působnosti a posílení jeho procesních pravomocí při řešení sporů s finančními institucemi. V současné podobě představuje řízení u finančního arbitra zajímavou mimosoudní alternativu pro spotřebitele, který má zájem se domáhat ochrany svých zájmů v oblasti finančních služeb. ...celý článek

ochrana spotřebitele finanční arbitr

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – V. díl, dědické právo

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – V. díl, dědické právo Smrt jednoho z partnerů je jedním z okamžiků, kdy se rozdíly v právním postavením sezdaného a nesezdaného páru projeví velmi výrazně. Zatímco manžel má i bez závěti zemřelého ve většině případů zajištěn podíl na jeho majetku, postavení partnera je v případě absence závěti značně oslabené. ...celý článek

dědění manželství partnerství

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – IV. díl, majetkové vypořádání

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – IV. díl, majetkové vypořádání Toto pojednání se věnuje otázkám týkajícím se majetku, které vyvstanou při zániku svazku, a přímo navazuje na článek Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – II. díl, majetkové vztahy za trvání svazku, neboť spolu úzce souvisí. ...celý článek

společné jmění manželů manželství partnerství majetkové vypořádání

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – III. díl, bydlení

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – III. díl, bydlení Postavení manželů a partnerů při společném bydlení je velmi rozdílné, a to ať již užívají nemovitost na základě nájemní smlouvy nebo nemovitost ve vlastnictví jednoho či obou z nich. Tento článek má za cíl popsat právní úpravu u jednotlivých typů bydlení a upozornit na rozdíly mezi právní úpravou týkající se manželů a partnerů. ...celý článek

společné jmění manželů vlastnické právo nájem bytu partnerství

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X