Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

Přiměřenost trestu pro studenta

Zásada přiměřenosti Výše a druh trestního opatření je přiměřené, pokud bere na zřetel i skutečnost, že souzené trestné činnosti se obžalovaný dopustil ve věku, kdy na něj lze nahlížet stále jako na osobu nezralou, jejíž mravní a rozumový vývoj nebyl ještě zdaleka ukončen a pro kterou je charakteristické, že předem nedomýšlí důsledky svého selhání, jímž zpravidla spáchání trestné činnosti je.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2014, sp. zn. 67 Tmo 30/2014 ...celý článek

trestání

Chci být zproštěn podle áčka!

Chci být zproštěn podle áčka! „…a z těchto důvodů žádám, aby můj klient byl soudem v plném rozsahu zproštěn obžaloby dle § 226 písmeno a) trestního řádu“, hřímá často obhájce ve věcech trestních v rámci svého závěrečného návrhu před poradou senátu. A věřte, že při vyslovení písmene „a“ často zesílí hlas nebo významně pohlédne na svého klienta. ...celý článek

trestní řízení rozsudek

K čemu slouží 3 stupně a 4 články v trestním právu

K čemu slouží 3 stupně a 4 články v trestním právu Trestní právo je postaveno na principu třístupňového řízení. To je evidentní, všichni to známe, konec konců, je to tradiční model, používá ho i civilní právo. Máme tedy soud prvního stupně - soud nalézací, soud druhého stupně - soud odvolací a soud kasační - Nejvyšší soud České republiky. Asi každého napadá, když se zase znovu a znovu vrací otázka existence vrchních soudů, proč máme čtyřčlánkovou soudní soustavu, když potřebujeme třístupňovou, ta nám stačí, potřebujeme tři stupně pro výkon spravedlnosti, tak jak jsem naznačil na začátku. ...celý článek

kongres reforma justice trestní řízení právní prostor 2015

Substitut obhájce a DPH

Substitut obhájce a DPH Jak se dívat na vyšší náklady ustanoveného obhájce, vzniklé posoupením zakázky státu na výkon obhajoby?
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 3. 2014, sp. zn. 1 Tmo 8/2014 ...celý článek

ustanovený obhájce náklady řízení

Příliš slušní na převýchovu?

Příliš slušní na převýchovu? Opět se vrátím k tématu, které mě, čím déle se trestnímu právu věnuji, zajímá stále více a více. Jde o trestání, přesněji řečeno otázku, jaké společnost prostřednictvím svých zástupců, zákonodárců volí metody nápravy pachatelů trestných činů. ...celý článek

trestání účel trestu

Co může napravit sám odvolací soud?

Co může napravit sám odvolací soud? Základní účel a cíl odvolacího řízení spočívá v odstranění všech případných procesních, skutkových i právních vad, jichž se ve svém rozsudku dopustil nalézací soud. Smyslem je dojít k bezvadnému konečnému rozhodnutí. Všichni víme, že názory obou soudních instancí se mohou lišit z mnoha úhlů pohledu, právní názor soudu odvolacího však musí být soudem prvního stupně respektován. ...celý článek

trestní řízení odvolací soud

Oznámení nákladů obhajoby nevinnému

Oznámení nákladů na obhajobu osobě zproštěné obvinění Opis usnesení, jímž bylo podle § 151 odst. 2, 3 tr. řádu rozhodnuto o odměně a náhradě hotových výdajů ustanovenému obhájci, se obžalovanému, který byl obžaloby zproštěn, vůbec nedoručuje, neboť toto usnesení se jej přímo nedotýká.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2014, sp. zn. 67 Tmo 27/2014 ...celý článek

kuriozita

Zpronevěra a pomoc

Zpronevěra a pomoc Pachatel, který si na základě předchozí dohody přisvojuje cizí věci společně s osobou, již byly takové věci svěřeny, není spolupachatelem dle § 23 TrZ, ale účastníkem na přisvojení svěřené věci ve smyslu § 24 odst. 1 TrZ.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2014, sp. zn. 6 To 33/2014 ...celý článek

trestný čin zpronevěra

Požadavek nezaměnitelnosti skutku

Požadavek nezaměnitelnosti skutku Požadavek nezaměnitelnosti skutku v žádném případě neznamená, že musejí být přesně objasněny všechny okolnosti vážící se k danému jednání, postačuje zpravidla jejich co nejúplnější popis z pohledu zjištěných a prokázaných skutečností rozhodných pro posouzení trestnosti jednání.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. prosince 2014, sp. zn. 11 To 106/2014 ...celý článek

drogy

Zrození nové úřední osoby?

Zrození nové úřední osoby? Býti „úřední osobou“ (dříve se používal pojem veřejný činitel) ve smyslu trestního zákoníku přináší určité výhody, například, každý útok proti takové osobě je trestán výrazně přísněji. Na straně druhé ovšem, pokud úřední osoba například překročí své pravomoci, bude postižena podle trestního práva i za takové jednání, které by u jiných zaměstnanců bylo předmětem maximálně pracovně-právních sankcí. ...celý článek

soudní exekutor úřední osoba

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X