Nečinná poslanecká sněmovna

Poslaneckou sněmovnu lze žalovat pro nečinnost Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může být Poslanecká sněmovna žalována, pokud je nečinná. ...celý článek

poslanecká sněmovna

Právo na poskytnutí externí právní analýzy

Právo na informace - externí právní analýzy Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 3 As 159/2015-32, nelze na žádost o informace poskytnout právní analýzu, pokud to výslovně neumožňuje smlouva, na základě níž byla tato analýza zpracována. ...celý článek

autorské právo právo na informace

Právo na ochranu před poskytnutím informace

Právo na ochranu před poskytnutím informace Nejvyšší správní soud se zabýval možností ochrany třetí strany, pokud se správní orgán rozhodne poskytnout informace, které se této třetí strany přímo dotýkají. ...celý článek

ochrana osobních údajů právo na informace

Regulace přístupu na účelové komunikace vyhláškou obce

Regulace přístupu na účelové komunikace vyhláškou obce Veřejný přístup na účelové komunikace a provoz na nich nelze omezovat ani upravovat formou obecně závazné vyhlášky, a to ani v případě účelových komunikací, které jsou ve vlastnictví obce. ...celý článek

obecní právo

Státní zastupitelství a převod obecního majetku

Státní zastupitelství a převod obecního majetku Státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy "při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků". Nejvyšší soud se v rozsudku, sp. zn. 30 Cdo 999/2015, zabýval otázkou, zda se to vztahuje i na převod obecního nemovitého majetku, ke kterému došlo bez souhlasu zastupitelstva. ...celý článek

obecní právo

K opakovaným omluvám účastníků řízení o přestupku

K opakovaným omluvám účastníků řízení o přestupku Správní orgány v případě opakovaných omluv účastníka řízení o přestupku z ústního jednání mohou a mají důsledněji posuzovat náležitost každé další omluvy a důležitost důvodů pro nedostavení se, řekl Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 1 As 147/2015-29. Právo obviněného na projednání přestupku v jeho přítomnosti je totiž s blížícím se dnem zániku odpovědnosti za přestupek více a více omezováno legitimním cílem, kterým je řádné projednání přestupku. ...celý článek

přestupek

Zrušení odvolání z funkce

Zrušení odvolání z funkce V praxi se občas stane, že rozhodnutí o odvolání z funkce je pro nezákonnost zrušeno soudním rozhodnutím. Nejvyšší správní soud se v rozsudku sp. zn. 2 As 100/2015 vypořádává se situací, kdy na ryze monokratické místo odvolaného byla již jmenována jiná osoba. ...celý článek

Paušální náhrada nákladů u správního soudu

Paušální náhrada nákladů u správního soudu Nejvyšší správní soud konstatoval, že ve správním soudnictví se vyhláška č. 254/2015 Sb. o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení, nepoužije. ...celý článek

náklady řízení

Nakládání s majetkem obce a správní žaloba

Nakládání s majetkem obce nelze napadnout správní žalobou Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 As 72/2015-67, není nezákonným zásahem správního orgánu úkon městské části, kterým nakládá s jí svěřeným majetkemetkem, neboť městská část v tomto případě nemá postavení správního orgánu, ale účastníka soukromoprávního vztahu. ...celý článek

správní právo obecní právo

Povinnost platit za komunální odpad

Povinnost platit za komunální odpad Nejvyšší správní soud ve věci sp. zn. 6 Afs 24/2016 řešil situaci rodiny, která tvrdila, že nevyužívá obcí zavedený systém nakládání s komunálním odpadem, jelikož díky svému životnímu stylu odpad téměř nevytváří, a z toho důvodu odmítá za komunální odpad platit. ...celý článek

místní poplatky

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X