Paušální náhrada nákladů u správního soudu

Paušální náhrada nákladů u správního soudu Nejvyšší správní soud konstatoval, že ve správním soudnictví se vyhláška č. 254/2015 Sb. o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení, nepoužije. ...celý článek

náklady řízení

Nakládání s majetkem obce a správní žaloba

Nakládání s majetkem obce nelze napadnout správní žalobou Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 As 72/2015-67, není nezákonným zásahem správního orgánu úkon městské části, kterým nakládá s jí svěřeným majetkemetkem, neboť městská část v tomto případě nemá postavení správního orgánu, ale účastníka soukromoprávního vztahu. ...celý článek

správní právo obecní právo

Povinnost platit za komunální odpad

Povinnost platit za komunální odpad Nejvyšší správní soud ve věci sp. zn. 6 Afs 24/2016 řešil situaci rodiny, která tvrdila, že nevyužívá obcí zavedený systém nakládání s komunálním odpadem, jelikož díky svému životnímu stylu odpad téměř nevytváří, a z toho důvodu odmítá za komunální odpad platit. ...celý článek

místní poplatky

Linková osobní doprava na objednávku

Linková osobní doprava na objednávku je pořád linková osobní doprava Dopravce na základě objednávky čtyř společností zajišťoval autobusovou přepravu zaměstnanců těchto společností do zaměstnání a zpět, přičemž zaměstnanci nastupovali a vystupovali na jednotlivých stanovištích a sami si hradili cenu jízdného. Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 5 As 106/2013-41 řešil otázku, zda tato doprava spadá pod linkovou dopravu a tudíž zda měl mít příslušný dopravce na tuto dopravu licenci. ...celý článek

dopravní podnik

Doručování místostarostovi

Doručování místostarostovi Kdy může za obec přebírat písemnosti určené do vlastních rukou (obci) místostarosta této obce? ...celý článek

starosta obecní právo doručování

Povinnost školy zajistit výuku náboženství

Povinnost školy zajistit výuku náboženství Žáci základní školy a jejich rodiče žalovali školu za zrušení výuky nepovinného předmětu náboženství Církve římskokatolické. ...celý článek

školská legislativa

Vyžadování stanoviska soudní cestou

Vyžadování stanoviska soudní cestou Zastupitelé mají dle § 82 písm. b) mj. právo vznášet dotazy a podněty předsedům výborů, přičemž mají ze zákona právo na písemnou odpověď do 30 dnů. V případě, že se odpovědi nedočkají, často jim nepomůže ani soud. ...celý článek

právo na informace žaloba na nečinnost

Závazná část územního plánu je závazná

Závazná část územního plánu je závazná Obec nemůže svým souhlasem v územním řízení přebít vlastní územně plánovací dokumentaci. ...celý článek

územní plán stavební právo

Zkrácení referenční lhůty pro veřejnou zakázku je nezákonné

Zkrácení referenční lhůty pro veřejnou zakázku je nezákonné Veřejný zadavatel může k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky požadovat doložení referencí uchazeče za určité období. Tato referenční lhůta se pro různé typy zakázek liší; např. pro zakázky na stavební práce jde o pět let. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 161/2015 nelze tyto lhůty zkracovat. ...celý článek

veřejné zakázky

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva Nejvyšší správní soud („NSS“) ve svém nedávném rozhodnutí č. j. 2 As 204/2014 – 71 o kasační stížnosti společnosti O2 Czech Republic, a.s. („O2“) rozhodl, že způsob počítání subjektivní lhůty pro uložení pokuty ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) za porušení pravidel hospodářské soutěže může být za jistých okolností jiný, než se dosud všeobecně předpokládalo, a to významně příznivější pro účastníka řízení. ...celý článek

odpovědnost Nejvyšší správní soud soutěžní právo

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X