Linková osobní doprava na objednávku

Linková osobní doprava na objednávku je pořád linková osobní doprava Dopravce na základě objednávky čtyř společností zajišťoval autobusovou přepravu zaměstnanců těchto společností do zaměstnání a zpět, přičemž zaměstnanci nastupovali a vystupovali na jednotlivých stanovištích a sami si hradili cenu jízdného. Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 5 As 106/2013-41 řešil otázku, zda tato doprava spadá pod linkovou dopravu a tudíž zda měl mít příslušný dopravce na tuto dopravu licenci. ...celý článek

dopravní podnik

Doručování místostarostovi

Doručování místostarostovi Kdy může za obec přebírat písemnosti určené do vlastních rukou (obci) místostarosta této obce? ...celý článek

starosta obecní právo doručování

Povinnost školy zajistit výuku náboženství

Povinnost školy zajistit výuku náboženství Žáci základní školy a jejich rodiče žalovali školu za zrušení výuky nepovinného předmětu náboženství Církve římskokatolické. ...celý článek

školská legislativa

Vyžadování stanoviska soudní cestou

Vyžadování stanoviska soudní cestou Zastupitelé mají dle § 82 písm. b) mj. právo vznášet dotazy a podněty předsedům výborů, přičemž mají ze zákona právo na písemnou odpověď do 30 dnů. V případě, že se odpovědi nedočkají, často jim nepomůže ani soud. ...celý článek

právo na informace žaloba na nečinnost

Závazná část územního plánu je závazná

Závazná část územního plánu je závazná Obec nemůže svým souhlasem v územním řízení přebít vlastní územně plánovací dokumentaci. ...celý článek

územní plán stavební právo

Zkrácení referenční lhůty pro veřejnou zakázku je nezákonné

Zkrácení referenční lhůty pro veřejnou zakázku je nezákonné Veřejný zadavatel může k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky požadovat doložení referencí uchazeče za určité období. Tato referenční lhůta se pro různé typy zakázek liší; např. pro zakázky na stavební práce jde o pět let. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 161/2015 nelze tyto lhůty zkracovat. ...celý článek

veřejné zakázky

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva Nejvyšší správní soud („NSS“) ve svém nedávném rozhodnutí č. j. 2 As 204/2014 – 71 o kasační stížnosti společnosti O2 Czech Republic, a.s. („O2“) rozhodl, že způsob počítání subjektivní lhůty pro uložení pokuty ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) za porušení pravidel hospodářské soutěže může být za jistých okolností jiný, než se dosud všeobecně předpokládalo, a to významně příznivější pro účastníka řízení. ...celý článek

odpovědnost Nejvyšší správní soud soutěžní právo

Porušení statutu při územním plánování

Porušení statutu při územním plánování Podrobnosti participace městských částí na územním plánování upravuje pro každé statutární město jeho statut, přičemž omezení participace nad rámec statutu činí přijatou územně plánovací dokumentaci neplatnou. ...celý článek

územní plán územní samospráva

Stavba plotu na starých základech

Stavba plotu na starých základech Výstavba nového oplocení odlišných parametrů i materiálů, byť v místě, kde stával původní, zchátralý plot, vyžaduje územní souhlas. ...celý článek

stavební právo

Povinnost obce omezit provoz na komunikaci

Povinnost obce omezit provoz na komunikaci Minule jsme Vás informovali o rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž stanovil postup, jak mají soudy rámcově rozhodovat tzv. sousedské spory o imise mezi vlastníkem pozemní komunikace a vlastníkem sousedního pozemku. V případě vyhovění takové žalobě je třeba vždy stanovit opatření, která je vlastník komunikace povinen učinit. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 2144/14 se zabývá tím, jaká opatření obci vlastně uložit lze, resp. nelze. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X