Zákaz podnikání na základě referenda

Zákaz podnikání na základě referenda Ve věci sp. zn. 2 As 212/2015 soud řešil situaci, kdy byl platným referendem vyjádřen nesouhlas s výstavbou provozovny pro kremaci zvířat zájmového chovu. ...celý článek

referendum

Podpis na plné moci poslané datovou schránkou

Podpis na plné moci doručované datovou schránkou Prekluzivní povaha přestupkového řízení láká k vytváření průtahů. Jedním ze způsobů, jak dosahovat průtahů je předkládání pochybných plných mocí. Judikatura Nejvyššího správního soudu o tom, jaká plná moc je akceptovatelná a jaká již není, se tak rychle rozrůstá... ...celý článek

plná moc

Substituční plná moc k zastupování obce na valné hromadě

Substituční plná moc k zastupování obce na valné hromadě Nejvyšší soud usnesením sp. zn. 29 Cdo 2133/2013 potvrdil právní názor, podle kterého je možné, aby osoba zastupující obec na valné hromadě obchodní společnosti, v níž má obec majetkovou účast, udělila substituční plnou moc další osobě. ...celý článek

plná moc valná hromada

Právo na informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi

Právo na informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi Veřejnost má právo na informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců veřejné správy, konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 8 As 12/2015. ...celý článek

právo na informace

Odpovědnost vlastníka komunikace za imise

Odpovědnost vlastníka komunikace za imise Skutečnost, že vlastník silnice je povinen strpět její obecné užívání bez možnosti regulovat provoz na ní bez dalšího neznamená, že nemůže ovlivnit imise z takového provozu pomocí jiných nástrojů, řekl Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 3277/2014. ...celý článek

imise sousedská práva

Znalecký posudek předložený účastníkem řízení

Znalecký posudek předložený účastníkem řízení Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 2. 7. 2015, sp. zn. 9 As 206/2014, přiznává ve správním řízení znaleckým posudkům předloženým účastníky řízení stejnou váhu, jako mají znalecké posudky, které si nechává vypracovat správní orgán. ...celý článek

znalecký posudek

Soudní přezkum rozhodnutí o dotaci

Negativní rozhodnutí o dotaci jsou soudně přezkoumatelná Podle zákona o rozpočtových pravidlech se na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci nevztahují předpisy o správním řízení a není přípustný jejich soudní přezkum. Některé soudy byly dosud toho názoru, že se toto ustanovení vztahuje i na rozhodnutí o neposkytnutí dotace, což však Nejvyšší správní soud vyvrací rozsudkem č. j. 9 Ads 83/2014-46. ...celý článek

dotace státní příspěvek

Donucovací prostředky a zranění

Vztah použití donucovacích prostředků policií a zranění osoby Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo publikováno rozhodnutí sp. zn. 6 As 255/2014, v němž se soud zabývá mediálně známým policejním zásahem ve vile Milada z roku 2012. V dané věci se squatteři domáhali určení nezákonnosti policejního zásahu, spočívající mj. v nesprávném použití donucovacích prostředků, bití a způsobení újmy na zdraví. ...celý článek

újma na zdraví policie

Body řidičům jsou trest

Body řidičům jsou trest Nejvyšší správní soud rozhodnutím rozšířeného senátu sp. zn. 6 As 114/2014 prohlásil, že záznam bodů do registru řidičů není pouhým administrativním opatřením, jak dosud konstatovala judikatura, ale jde o správní sankci. ...celý článek

bodový systém

Restituce pozemku ve veřejném prostranství

Bezdůvodné obohacení za neoprávněné užívání pozemku vydaného v restituci V případech, kdy obec zřídila stavbu na pozemku ve vlastnictví jiné osoby bez jejího souhlasu a užívá jej bezesmluvně jako veřejné prostranství, přísluší vlastníku pozemku ze strany obce náhrada, a není-li poskytována, lze ji po obci vymáhat z titulu bezdůvodného obohacení.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2015, č.j. 28 Co 29/2015-81 ...celý článek

restituce

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X