Závazná část územního plánu je závazná

Závazná část územního plánu je závazná Obec nemůže svým souhlasem v územním řízení přebít vlastní územně plánovací dokumentaci. ...celý článek

územní plán stavební právo

Zkrácení referenční lhůty pro veřejnou zakázku je nezákonné

Zkrácení referenční lhůty pro veřejnou zakázku je nezákonné Veřejný zadavatel může k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky požadovat doložení referencí uchazeče za určité období. Tato referenční lhůta se pro různé typy zakázek liší; např. pro zakázky na stavební práce jde o pět let. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 161/2015 nelze tyto lhůty zkracovat. ...celý článek

veřejné zakázky

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva Nejvyšší správní soud („NSS“) ve svém nedávném rozhodnutí č. j. 2 As 204/2014 – 71 o kasační stížnosti společnosti O2 Czech Republic, a.s. („O2“) rozhodl, že způsob počítání subjektivní lhůty pro uložení pokuty ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) za porušení pravidel hospodářské soutěže může být za jistých okolností jiný, než se dosud všeobecně předpokládalo, a to významně příznivější pro účastníka řízení. ...celý článek

odpovědnost Nejvyšší správní soud soutěžní právo

Porušení statutu při územním plánování

Porušení statutu při územním plánování Podrobnosti participace městských částí na územním plánování upravuje pro každé statutární město jeho statut, přičemž omezení participace nad rámec statutu činí přijatou územně plánovací dokumentaci neplatnou. ...celý článek

územní plán územní samospráva

Stavba plotu na starých základech

Stavba plotu na starých základech Výstavba nového oplocení odlišných parametrů i materiálů, byť v místě, kde stával původní, zchátralý plot, vyžaduje územní souhlas. ...celý článek

stavební právo

Povinnost obce omezit provoz na komunikaci

Povinnost obce omezit provoz na komunikaci Minule jsme Vás informovali o rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž stanovil postup, jak mají soudy rámcově rozhodovat tzv. sousedské spory o imise mezi vlastníkem pozemní komunikace a vlastníkem sousedního pozemku. V případě vyhovění takové žalobě je třeba vždy stanovit opatření, která je vlastník komunikace povinen učinit. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 2144/14 se zabývá tím, jaká opatření obci vlastně uložit lze, resp. nelze. ...celý článek

Zákaz podnikání na základě referenda

Zákaz podnikání na základě referenda Ve věci sp. zn. 2 As 212/2015 soud řešil situaci, kdy byl platným referendem vyjádřen nesouhlas s výstavbou provozovny pro kremaci zvířat zájmového chovu. ...celý článek

referendum

Podpis na plné moci poslané datovou schránkou

Podpis na plné moci doručované datovou schránkou Prekluzivní povaha přestupkového řízení láká k vytváření průtahů. Jedním ze způsobů, jak dosahovat průtahů je předkládání pochybných plných mocí. Judikatura Nejvyššího správního soudu o tom, jaká plná moc je akceptovatelná a jaká již není, se tak rychle rozrůstá... ...celý článek

plná moc

Substituční plná moc k zastupování obce na valné hromadě

Substituční plná moc k zastupování obce na valné hromadě Nejvyšší soud usnesením sp. zn. 29 Cdo 2133/2013 potvrdil právní názor, podle kterého je možné, aby osoba zastupující obec na valné hromadě obchodní společnosti, v níž má obec majetkovou účast, udělila substituční plnou moc další osobě. ...celý článek

plná moc valná hromada

Právo na informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi

Právo na informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi Veřejnost má právo na informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců veřejné správy, konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 8 As 12/2015. ...celý článek

právo na informace

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X