Dotčené osoby a poskytování informací

Zájmy dotčených osob při poskytování informací Nejvyšší správní soud rozsudkem 1 As 189/2014 zkomplikoval život všem subjektům, které jsou povinny poskytovat informace podle informačního zákona. Rozhodl totiž, že ministerstvo dopravy má povinnost při poskytování smlouvy s Českými drahami o této skutečnosti vždy předem informovat České dráhy a dát jim prostor k vyjádření. A toto pravidlo se netýká jen Českých drah ... ...celý článek

právo na informace svobodný přístup k informacím obchodní tajemství osobní údaje

Soudní přezkum přestupku na návrh poškozeného

Soudní přezkum přestupku na návrh poškozeného Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 5 As 139/2014 potvrdil právní názor, podle kterého je navrhovatel v řízení o přestupku, který lze projednat pouze na návrh, k podání žaloby legitimován pouze podle § 65 odst. 2 soudního řádu správního. ...celý článek

poškozený

Konzultativní referendum

Konzultativní referendum Je možné referendem zavázat obec k něčemu, v čem nemá pravomoc sama rozhodnout? A může soud vyhlásit referendum v jiném termínu, než který navrhuje přípravný výbor? Tyto otázky řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. Ars 11/2014-42. ...celý článek

referendum

Odškodnění za povinné očkování

Odškodnění újmy na zdraví vzniklé při tzv. povinném očkování Je povinné očkování výkon státní správy na úseku zdravotnictví, nebo jde o plnění závazku vůči pacientovi? ...celý článek

očkování

Správní úřad a plná moc

Správní úřad a plná moc Správnímu úřadu by měla stačit elektronicky zaslaná prostá kopie plné moci. ...celý článek

plná moc

Odškodnění za průtahy před správními orgány i soudy

Zadostiučinění za průtahy před správními orgány i před soudy Kdo je příslušný k rozhodování o náhradě nemajetkové újmy, která vznikla v důsledku nepřiměřené délky řízení vedeného jednak před několika správními orgány a zároveň před správními soudy a ústavním soudem? ...celý článek

průtahy v soudním řízení

Povinnost poskytnout informace

Povinnost poskytnout informace Tento judikát vyvrací rozšířený právní názor, že úřad nemusí poskytovat informace, které nemá (právním předpisem uloženou) povinnost shromažďovat. ...celý článek

právo na informace

Znalecký posudek na neobvyklé jméno

Povinnost předložit znalecký posudek na neobvyklé jméno Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. 4 As 155/2014, se k ověření pravopisné podoby neobvyklého jména při zápisu do matriky, nemá automaticky požadovat znalecký posudek, ale matriční úřad má provádět vlastní dokazování. ...celý článek

matrika

K limitům shromažďovacího práva

K limitům shromažďovacího práva Ústavní soud se v nálezu sp.zn. II. ÚS 164/15 zabýval možností použití na náměstí umístěných informačních panelů s drastickými a šokujícími vyobrazeními v rámci ohlášeného shromáždění. ...celý článek

Podvodník účetním

Podvodník účetním Ve věci sp. zn. 9 As 229/2014 Nejvyšší správní soud posuzoval rozhodnutí živnostenského úřadu odebrat živnostenské oprávnění k vedení účetnictví osobě, která spáchala podvod. ...celý článek

bezúhonnost živnostenské oprávnění

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X