Vážné důvody pro nedostavení se na úřad práce

Vážné důvody pro nedostavení se na úřad práce Rozsudkem sp. zn. 4 Ads 109/2013 se Nejvyšší správní soud zastal ženy, která byla vyřazena z evidence Úřadu práce z důvodu maření součinnosti s úřadem práce. Toho se měla dotyčná dopustit tím, že přibližně 10 min před dohodnutou schůzkou volal na úřad její známý, že nemůže nastartovat auto a chce "přeobjednat" na další den... ...celý článek

Důkaz z mapy.cz nebo google.maps ve správním řízení

Důkaz z mapy.cz nebo google.maps ve správním řízení Nejvyšší správní soud posuzoval námitku nedostatečně zjištěného skutkového stavu pro použití veřejně dostupných map z mapových portálů www.mapy.cz a www.maps.google.com při dokazování ve správním řízení v rozporu s jejich licenčními podmínkami. ...celý článek

internet

Věcná legitimace spolku k návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Věcná legitimace spolku k návrhu na zrušení opatření obecné povahy Občanská sdružení (spolky) jsou rovnocenným subjektem práva, avšak jsou též významným a navýsost demokratickým prvkem občanské společnosti. Není korektní odsoudit spolek k neformální, potřebná oprávnění postrádající roli při prosazování jeho zájmů...
Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14 ...celý článek

spolek územní plán

Zneužití pravomoci úřední osoby

Zneužití pravomoci úřední osoby Komentované rozhodnutí je předkládáno jako jeden z dokladů o vývoji jevu, který označujeme jako fenomén kriminalizace v soudobé společnosti.
Komentář k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, čj. 5 Tdo 77/2014-35 ...celý článek

subjektivní stránka korupce

Soudit se o příspěvek na péči lze i po smrti oprávněného

V soudním sporu o příspěvek na péči lze pokračovat i po smrti oprávněného Dosavadní judikatura NSS zastávala názor, že přechod práv vyplývajících z příspěvku na péči a s tím související procesní nástupnictví jsou možné pouze v případě, kdy k úmrtí oprávněné osoby dojde ještě v průběhu správního řízení. Rozhodnutí velkého senátu NSS čj. 4 Ads 32/2012-50 toto omezení odstranilo. ...celý článek

procesní nástupnictví příspěvek na péči

Interpretace právních předpisů

Interpretace právních předpisů Nejzajímavější pasáží odůvodnění předkládaného rozhodnutí je úvahová část týkající se problematiky správního uvážení a tzv. absolutní volné úvahy.

Komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2013, čj. 5 Afs 84/2012-40 ...celý článek

komentovaná judikatura správní uvážení přezkoumatelnost

Určení lhůty k provedení procesního úkonu soudem

Určení lhůty k provedení procesního úkonu soudem Hledání přiměřenosti právní regulace je jedním z hlavních úkolů moderního demokratického právního státu, byť je tento pojem (a jeho klíčový obsah) v tuzemské legislativě a literatuře zatím nedoceňován a většinou opomíjen.
Komentář k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - Usnesení ze dne 2. 9. 2013, čj. Aprk 51/2013-59 ...celý článek

komentovaná judikatura procesní úkony průtahy v soudním řízení

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X