411/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 18. listopadu 2008
o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
ve znění vyhlášky č. 205/2011 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 11 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví
a) druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,
b) vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.


§ 2

Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

(1) Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
a) všechny jedovaté druhy,
b) z řádu krokodýli (Crocodylia) všechny druhy.

(2) Z třídy ptáků (Aves) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
a) z řádu kasuáři (Casuariiformes) všechny druhy, s výjimkou rodu Dromaius,
b) z řádu dravci (Falconiformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae) z rodů Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus všechny druhy,
c) z řádu sovy (Strigiformes) z čeledi sovovití (Strigidae) z rodu Bubo všechny druhy,
d) z řádu krátkokřídlí (Gruiformes) z čeledi jeřábovití (Gruidae) z rodu Grus všechny druhy,
e) z řádu brodiví (Ciconiiformes) z čeledi volavkovití (Ardeidae) z rodů Ardea, Ardeola a Egretta všechny druhy.

(3) Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
a) z řádu primáti (Primates) všechny druhy,
b) z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti 1),
c) z řádu chobotnatci (Proboscidea) všechny druhy,
d) z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona 2),
e) z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona 2), zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti 1) a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos).

------------------------------------------------------------------
1) § 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 3

zrušen


§ 4

Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je uveden v příloze této vyhlášky.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení. +)

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

--------------------
+) 16. 12. 2008


------------------------------------------------------------------

Příloha
Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ŽÁDOST |
| O POVOLENÍ CHOVU DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI |
| podle § 13 odst. 5, 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, |
| ve znění pozdějších předpisů |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Žadatel - název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| IČ (je-li žadatelem právnická osoba): | |
+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Datum narození (je-li žadatelem fyzická osoba): | |
+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Sídlo nebo adresa trvalého pobytu žadatele: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Statutární orgán žadatele (je-li žadatelem právnická osoba) - jméno a příjmení jeho člena: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Osoba zmocněná k zastupování ve správním řízení - jméno, příjmení, adresa místa | E-mail a telefon |
| trvalého pobytu: | |
+---------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Osoba, jíž bude svěřena péče o zvíře/zvířata (je-li žadatelem právnická osoba) - |
| jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Adresa místa chovu zvířat: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| Datum odeslání žádosti: | Podpis žadatele, příp. razítko: |
+------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | |
| | |
| | |
+------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

Nedílnou součástí žádosti jsou 4 přílohy:
1) druh/druhy a maximální počet chovaných jedinců,
2) stručný popis chovatelského zařízení (velikost, vybavení),
3) souhlas odpovědné osoby s prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, míst a zařízení, v němž jsou tato zvířata chována, a prostor s chovem spojených, zejména prostor pro skladování krmiv,
4) plná moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení (není nutné, jedná-li ve správním řízení sám žadatel, který je fyzickou osobou, nebo statutární orgán právnické osoby).

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ZÁZNAMY ORGANU VETERINÁRNÍ SPRÁVY |
+-----------------------------------+---------------------------------+------------------------------+
| Číslo jednací: | Datum doručení: | Převzal (podpis): |
+-----------------------------------+---------------------------------+------------------------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+-----------------------------------+---------------------------------+------------------------------+

Nejčtenější články