4/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při přepravě
ve znění vyhlášky č. 22/2013 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 8e odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ
Předmět úpravy


§ 1

Tato vyhláška stanoví velikost prostor pro přepravu zvířat.


ČÁST DRUHÁ

zrušena včetně nadpisu


§ 2

zrušen


§ 3

zrušen


ČÁST TŘETÍ
Ochrana zvířat při přepravě, na kterou se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství


§ 4

Velikost prostor pro přepravu zvířat

Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení


§ 5

Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. +)

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

--------------------
+) 7. 1. 2009


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vzor potvrzení o absolvování školení

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství

1. Silniční a železniční přeprava koní, oslů a jejich kříženců (dále jen "koně")

+-----------------------------------------+-----------------------+------------------------+
| Kategorie zvířat | Minimální podlahová | Minimální rozměry |
| | plocha na jedno zvíře | stání na jedno zvíře |
| | v m2 | v m |
+-----------------------------------------+-----------------------+------------------------+
| Dospělí koně | 1,75 | 0,7 x 2,5 |
+---------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+
| Mladí koně (6 až 24 | cesta do 48 hod. | 1,20 | 0,6 x 2,0 |
| měsíců) +-------------------+-----------------------+------------------------+
| | cesta nad 48 hod. | 2,40 | 1,2 x 2,0 |
+---------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+
| Poníci (výška do 144 cm) | 1,00 | 0,6 x 1,8 |
+-----------------------------------------+-----------------------+------------------------+
| Hříbata do 6 měsíců | 1,40 | 1,0 x 1,4 |
+-----------------------------------------+-----------------------+------------------------+

Během delších cest musí mít hříbata a mladí koně možnost ulehnout.

Uvedené hodnoty se mohou u dospělých koní a poníků odchylovat nejvýše o 10 % a u mladých koní a hříbat o 20 % v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

2. Silniční a železniční přeprava skotu

+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Kategorie zvířat | Přibližná hmotnost zvířat v kg | Minimální podlahová plocha |
| | | na jedno zvíře v m2 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Malá telata | 50 | 0,30 až 0,40 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Středně velká telata | 110 | 0,40 až 0,70 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Těžká telata | 200 | 0,70 až 0,95 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Středně velký dospělý skot | 325 | 0,95 až 1,30 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Těžký dospělý skot | 550 | 1,30 až 1,60 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Velmi těžký dospělý skot | nad 700 | nad 1,60 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+

Uvedené hodnoty se mohou zvýšit v závislosti na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

3. Silniční a železniční přeprava ovcí a koz

+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| Kategorie zvířat | Hmotnost zvířat v kg | Minimální podlahová plocha |
| | | na jedno zvíře v m2 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| | do 55 | 0,20 až 0,30 |
| Ostříhané ovce +--------------------------------+----------------------------+
| | nad 55 | nad 0,30 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| | do 55 | 0,30 až 0,40 |
| Neostříhané ovce +--------------------------------+----------------------------+
| | nad 55 | nad 0,40 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| | do 55 | 0,40 až 0,50 |
| Vysokobřezí ovce +--------------------------------+----------------------------+
| | nad 55 | nad 0,50 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| | do 35 | 0,20 až 0,30 |
| +--------------------------------+----------------------------+
| Kozy | 35 až 55 | 0,30 až 0,40 |
| +--------------------------------+----------------------------+
| | nad 55 | 0,40 až 0,75 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+
| | do 55 | 0,40 až 0,50 |
| Vysokobřezí kozy +--------------------------------+----------------------------+
| | nad 55 | nad 0,50 |
+----------------------------+--------------------------------+----------------------------+

Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na plemeni, vzrůstu, tělesném stavu, délce srsti, povětrnostních podmínkách a délce trvání cesty.

4. Silniční a železniční přeprava prasat
Všechna prasata musí mít k dispozici dostatek prostoru, aby mohla ležet nebo stát v přirozeném postoji. Aby se vyhovělo tomuto minimálnímu požadavku, neměla by hustota osazení pro prasata o přibližné hmotnosti 100 kg překročit 235 kg/m2.

S ohledem na plemeno, vzrůst a tělesný stav, se výše uvedené minimální požadavky na plochu přiměřeně zvyšují. S ohledem na povětrnostní podmínky a délku trvání cesty, se výše uvedené minimální požadavky na plochu zvyšují až o 20 %.

5. Požadavky na nakládací zařízení

+--------------------------+------------------------------+
| Kategorie zvířat | Maximální sklon |
| | zařízení pro nakládku (ve °) |
+--------------------------+------------------------------+
| Koně, osli a kříženci | 25 |
+--------------------------+------------------------------+
| Skot | 20 |
+--------------------------+------------------------------+
| Telata do 6 měsíců stáří | 20 |
+--------------------------+------------------------------+
| Ovce a kozy | 20 |
+--------------------------+------------------------------+
| Prasata | 20 |
+--------------------------+------------------------------+

6. Přeprava drůbeže

+----------------------------+----------------------------+
| Kategorie | Plocha v cm2 |
+----------------------------+----------------------------+
| Jednodenní kuřata | 21 až 25 na 1 kuře |
+--------------+-------------+----------------------------+
| Drůbež vyjma | do 1,6 kg | 180 až 200 na 1 kg |
| jednodenní +-------------+----------------------------+
| kuřata | 1,6 až 3 kg | 160 na 1 kg |
| +-------------+----------------------------+
| | 3 až 5 kg | 115 na 1 kg |
| +-------------+----------------------------+
| | nad 5 kg | 105 na 1 kg |
+--------------+-------------+----------------------------+

Uvedené hodnoty platí pro přepravu drůbeže v kontejnerech a mohou se měnit v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce trvání cesty.


7. Silniční, železniční a letecká přeprava psů a koček
a) Silniční přeprava psů
Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby dopravního prostředku. Psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.
b) Silniční nebo železniční přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu
Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v písmenu c). Box musí být zajištěn proti pohybu v dopravním prostředku. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.
c) Letecká přeprava psů
Přepravní boxy musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxuje nejméně dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové, musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.
d) Silniční, železniční a letecká přeprava koček
Kočky musí být umístěny v dopravním prostředku tak, aby neohrozily řidiče ani sebe. Pokud jsou kočky přepravovány v přepravních boxech, musí mít přepravní box takové rozměry, aby kočka mohla přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Přepravní box musí umožnit kočkám pohodlné ležení. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti kočky. Box musí být zajištěn proti samovolnému otevření. Box musí být zajištěn proti pohybu v dopravním prostředku. Přeprava více koček v jednom boxu může být uskutečněna pouze v případě, že box svými rozměry odpovídá počtu přepravovaných zvířat. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.
e) Při přepravě koček a krátkolebých plemen psů a jejich kříženců je třeba mít na zřeteli jejich zvýšenou potřebu čerstvého vzduchu a náchylnost k dýchacím potížím.

8. Silniční, železniční a letecká přeprava ostatních savců a ptáků
a) Velikost přepravních prostor pro ostatní savce a ptáky musí odpovídat velikosti zvířete nebo skupiny zvířat daného druhu tak, aby každé zvíře mohlo stát a bez problémů si lehat nebo vstávat.
b) Velikost kontejneru pro přepravu ptáků odpočívajících na hřadech musí umožnit sezení na hřadu s napřímenou hlavou a ocasem pro každého ptáka. Ptákům, kteří neodpočívají na hřadech, musí velikost přepravních prostor kontejneru umožňovat vzpřímené stání.
c) Ptáci musí být přepravováni v šeru.

9. Přeprava studenokrevných obratlovců
Velikost kontejneru pro přepravu studenokrevných obratlovců vyjma ryb musí umožnit větrání, zabezpečení teploty a podmínek mikroklimatu, které odpovídají danému druhu.

Nejoblíbenější články