16/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. ledna 1997
o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 100/2004 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

zrušena


§ 1

zrušen


§ 2

zrušen


§ 3

zrušen


§ 4

zrušen


ČÁST DRUHÁ
Vývoz a dovoz exemplářů

zrušena


ODDÍL PRVNÍ
Obecná ustanovení


§ 5

zrušen


§ 6

zrušen


§ 7

zrušen


§ 8

zrušen


§ 9

zrušen


ODDÍL DRUHÝ
Vývoz a dovoz


Vývoz


§ 10

zrušen


§ 11

zrušen


§ 12

zrušen


Dovoz


§ 13

zrušen


§ 14

zrušen


Zvláštní ustanovení o dovozu a vývozu ve vztahu ke státům, které nejsou vázány mezinárodní úmluvou


§ 15

zrušen


§ 16

zrušen


§ 17

zrušen


§ 18

zrušen


ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení pro vydávání a další nakládání s povoleními podle tohoto zákona

zrušena


ODDÍL PRVNÍ
Náležitosti žádosti o povolení k vývozu či dovozu


§ 19

zrušen


ODDÍL DRUHÝ
Náležitosti povolení a nakládání s ním


§ 20

zrušen


§ 21

zrušen


ČÁST ČTVRTÁ
Působnost celních orgánů, orgánů veterinární péče, ochrany zvířat a rostlinolékařského dozoru

zrušena


§ 22

zrušen


ČÁST PÁTÁ
Povinná registrace některých exemplářů

zrušena


§ 23

zrušen


ČÁST ŠESTÁ
Kontrola dodržování tohoto zákona a odpovědnost za jeho porušování

zrušena


§ 24

zrušen


§ 25

zrušen


§ 26

zrušen


§ 27

zrušen


ČÁST SEDMÁ
Ustanovení společná a přechodná

zrušena


§ 28

zrušen


§ 29

zrušen


§ 29a

zrušen


§ 30

zrušen


§ 31

zrušen


§ 32

zrušen


ČÁST OSMÁ
Změna a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


§ 33

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:


1. V § 5 odst. 6 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika" a na konci se připojuje věta, která včetně poznámky č. 4a) zní:
" , s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem. 4a)

------------------------------------------------------------------
4a) Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".


2. § 56 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

"(2) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce je oprávněn stanovit povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba.".


3. V § 80 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
"Inspekce je oprávněna, stejně jako okresní úřady a správy, vyžadovat prokázání původu podle § 54, ukládat opatření podle § 66 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.".


4. V § 87 odst. 1 písm. g) se na konci připojují tato slova:
"nebo rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu, 4a)".


5. V § 87 odst. 3 písm. i) se na konci připojují tato slova:
"nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije,".


6. V § 88 odst. 1 se za písmenem m) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno n), které zní:
"n) neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu. 4a)".


7. V § 88 odst. 2 písm. k) se na konci připojují tato slova:
"nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije,".


8. § 88 odst. 4 zní:

"(4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.".


9. V § 89 odst. 1 věta druhá zní:
"Odebrat může i jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel takového jedince neprokáže jeho původ podle § 54 odst. 1 nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv."; současně se na konci připojuje tato věta: "V případě odebrání na základě zvláštního předpisu 4a) se toto ustanovení nepoužije.".


ČÁST DEVÁTÁ


§ 34

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha
Údaje, které musí obsahovat doklad CITES
(§ 20 odst. 1 zákona)

1. Úplný název mezinárodní úmluvy 1) nebo zkratku CITES (v záhlaví dokladu);

2. evidenční číslo a typ dokladu (vývoz, dovoz, opětovný vývoz, ostatní);

3. název vyvážející země, název země určení;

4. jména a adresy vývozce a dovozce;

5. latinský vědecký název druhu exempláře;

6. popis exempláře (např. živý exemplář, pohlaví, stáří, o jakou část těla nebo výrobek jde);

7. způsob označení a číslo značky, je-li dotčený exemplář označen;

8. číslo přílohy mezinárodní úmluvy,1) ve které je uveden druh exempláře;

9. původ exempláře (např. exemplář z volné přírody, živočich odchovaný v zajetí nebo rostlina vypěstovaná člověkem, exemplář rozmnožený člověkem v první generaci, státem zabavený exemplář, neznámý původ s uvedením data, kdy je prokazatelně v držení člověka) a země původu (kde byl exemplář odebrán z přírody, narozen nebo vypěstován);

10. přesně specifikované množství exemplářů (přednostně počet kusů a váhu zásilky, nelze-li stanovit počet kusů);

11. pro opětovný vývoz název státu, odkud byl exemplář předtím dovezen, a číslo vývozního povolení příslušného úřadu té země;

12. specifikace účelu pro jiný vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz než obchodní (např. zoologické zahrady, botanické zahrady, cirkus, vědecký, lovecká trofej, osobní, biolékařský výzkum, výchova, reintrodukce nebo introdukce do přírody, odchov v zajetí nebo pěstování v kultuře);

13. datum vydání a poslední datum platnosti povolení nebo potvrzení;

14. jméno a podpis pověřeného pracovníka vydávajícího úřadu;

15. razítko vydávajícího úřadu.

------------------------------------------------------------------
1) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.


------------------------------------------------------------------

<viz doplnění zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů>

Nejoblíbenější články