418/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 22. listopadu 2012
o ochraně zvířat při usmrcování
ve znění vyhlášky č. 34/2013 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 5f odst. 7, § 5g a § 5i odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1)
a) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5a odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
b) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,
c) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5c odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
d) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat,
e) vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat,
f) nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje,
g) požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat,
h) poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.


§ 2

zrušen


§ 3

Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat a dočasné osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

(1) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

zrušen


§ 5

Žádost o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat

Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 6

Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

(1) Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Při omračování krokodýlů se přístroj s upoutaným projektilem umístí doprostřed čela mezi očnice a temporální jamky tak, aby projektil pronikl do kůry mozkové; tento úkon musí být proveden tak, aby zvíře okamžitě upadlo do bezvědomí, ve kterém setrvá až do smrti.


§ 7

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 8

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 se nevztahují na nové jatky a na každé nové uspořádání, konstrukci nebo vybavení, na které se vztahují pravidla uvedená v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, a které nebyly uvedeny do provozu před 1. lednem 2013.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.
2. Vyhláška č. 424/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.


§ 10

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

(2) Ustanovení § 2 pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 2015 2).

(3) Ustanovení § 4 pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 2019 3).

------------------------------------------------------------------
2) Čl. 29 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.
3) Příloha C část II, odst. 3 písm. A bod 2, odst. 3 písm. B body 1, 2 a 4 a odst. 4 body 2 a 3 směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování. Čl. 28 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.

Ministr:
Bendl v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo zemědělství
vydává

Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech
souvisejících s porážením zvířat podle článku 21 nařízení Rady (ES)
č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování


Evidenční číslo osvědčení ...........................................

Titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení ...........................

.....................................................................

Datum a místo narození ..............................................Toto osvědčení je platné do: ........................................Toto osvědčení se vztahuje

1. na tyto kategorie zvířat 1): .....................................

..................................................................

..................................................................

2. na tento typ zařízení 2):

a) čerstvé maso - jatky

b) čerstvé drůbeží maso, králičí maso - porážky

3. na tyto činnosti 2):

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním,

b) znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.Podpis oprávněné úřední osoby Ministerstva zemědělství
a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství

Poznámky:
1) Uveďte pouze druhy zvířat, na které se vztahoval příslušný kurz. V případě ostatních druhů zvířat tyto druhy uveďte jmenovitě.
2) Uveďte pouze typ zařízení a činnosti, na které se vztahoval příslušný kurz.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo zemědělství
vydává

Dočasné osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat
podle článku 21 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009
o ochraně zvířat při usmrcování


Evidenční číslo osvědčení ...........................................

Titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení ...........................

.....................................................................

Datum a místo narození ..............................................Toto osvědčení je platné do: ........................................Toto osvědčení se vztahuje

1. na tyto kategorie zvířat 1): kožešinová zvířata

..................................................................

..................................................................

..................................................................

2. na tento typ zařízení: chov kožešinových zvířat

3. na tyto činnosti 2): usmrcování kožešinových zvířat.Podpis oprávněné úřední osoby Ministerstva zemědělství
a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství

Poznámky:
1) Uveďte pouze druhy zvířat, na které se vztahoval příslušný kurz. V případě ostatních druhů zvířat tyto druhy uveďte jmenovitě.
2) Uveďte pouze typ zařízení a činnosti, na které se vztahoval příslušný kurz.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, podle § 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

V_418_12Obrázek - Vzor žádosti 1. strana


V_418_12aObrázek - Vzor žádosti 2. strana

Přílohy žádosti:
a) písemný souhlas provozovatele podniku s prováděním porážky zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, na uvedených jatkách, s uvedením maximální denní a roční kapacity jatek pro daný druh a kategorii zvířat,
b) popis náboženského obřadu nebo předpis církve a náboženské společnosti, který stanoví zvláštní metody porážky zvířat, a to v českém jazyce,
c) podrobný popis způsobu provedení porážky zvířete,
d) písemné potvrzení církve a náboženské společnosti o způsobilosti osoby uvedené v bodě 2 žádosti [§ 5f odst. 3 písm. a) zákona] k provedení požadovaného způsobu porážky tak, aby bylo minimalizováno utrpení poráženého zvířete,
e) plná moc k zastupování žadatele ve správním řízení.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

1. Skot (mimo býky a telata)
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí.

2. Býci
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí, přičemž se přikládá velmi pevně k čelu, maximálně 1 cm od okraje valu probíhajícího středem lebky.

3. Telata
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti blíže ke spojnici očí než u skotu.


V_418_12bObrázek - Boční a čelní pohled

4. Prasata (kromě kanců)
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 2,5 cm nad spojnici očí.

5. Kanci
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 5 cm nad spojnici očí k jedné straně valu probíhajícího středem lebky.


V_418_12cObrázek - Boční a čelní pohled

6. Ovce
U bezrohých ovcí se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti.
U rohatých ovcí se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě.


V_418_12dObrázek - Boční a čelní pohled

7. Kozy

U bezrohých koz se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti.
U rohatých koz se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě.
U kůzlat se ústí umístí v pravém úhlu k čelní kosti stejně jako u telat.


V_418_12eObrázek - Boční pohled

8. Koně
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti nad průsečík spojnice očí a uší.


V_418_12fObrázek - Boční pohled


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Poměr hmotnosti živých ryb a vody (hustota obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody

1. Hustota obsádky

Tabulka č. 1
Kapr v kg na 1 000 litrů vody

+--------------------+-------------------+
| Teplota vody ve °C | Hmotnost ryb v kg |
+--------------------+-------------------+
| 0 - 5 | 1 200 |
+--------------------+-------------------+
| 5 - 10 | 1 000 |
+--------------------+-------------------+
| 10 - 15 | 700 |
+--------------------+-------------------+

Tabulka č. 2
Lososovité ryby v kg na 1 000 litrů vody

+--------------------+---------------------------------------------------+
| | Hmotnost ryb v kg |
| Teplota vody ve °C +-------------------------+-------------------------+
| | při provzdušňování vody | při prokysličování vody |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+
| 0 - 5 | 50 - 70 | 200 |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+
| 5 - 10 | 40 - 60 | 150 |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+
| 10 - 15 | do 25 | do 100 |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+

Při ochlazování vody ledem se hmotnost lososovitých ryb může zvýšit až o 50 % (přidáním 25 kg ledu na 1 000 l vody).

2. Požadavky na kvalitu vody

Tabulka č. 3

+----------------------+------------------+------------------+
| | Kaprovité ryby | Lososovité ryby |
| +---------+--------+---------+--------+
| | léto | zima | léto | zima |
+----------------------+---------+--------+---------+--------+
| Teplota vody ve °C | 10 - 15 | 0 - 10 | 10 - 12 | 0 - 10 |
+----------------------+---------+--------+---------+--------+
| Nejnižší % nasycení | 70 | 40 | 80 | 60 |
| kyslíkem | | | | |
+----------------------+---------+--------+---------+--------+

Nejčtenější články