419/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 22. listopadu 2012
o ochraně pokusných zvířat
ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 15b odst. 1, § 15c odst. 7, § 15g odst. 7, § 16a odst. 1, § 17 odst. 3, § 17a odst. 5 písm. b), c) a d), § 18c odst. 5 a § 18g odst. 8 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje
a) vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat,
b) seznam údajů, které je chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat povinen předložit posuzovatelům, a obsah písemného posudku posuzovatelů,
c) vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění,
d) vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů,
e) požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení,
f) požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty,
g) požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat,
h) kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu,
i) metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat,
j) počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru.

------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.


§ 2

Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat

(1) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Seznam údajů předkládaných posuzovatelům a obsah písemného posudku

(1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat, který žádá o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat nebo oprávnění k používání pokusných zvířat (dále jen "žadatel"), posuzovatelům předloží
a) doklad opravňující k používání stavby k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo k provádění pokusů na pokusných zvířatech podle stavebního zákona nebo závazný posudek příslušné krajské veterinární správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení, je-li požadován jinými právními předpisy 2),
b) písemné vyjádření příslušné krajské veterinární správy k činnosti zařízení,
c) provozní řád zařízení,
d) technologické postupy,
e) dokumentaci o charakteru objektů zařízení, včetně adresy, přesného umístění, názvu, popřípadě jiného označení jednotlivých prostor, které slouží k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo kde jsou prováděny pokusy na pokusných zvířatech,
f) organizační schéma zařízení,
g) seznam pracovních míst, která lze zastávat pouze s osvědčením o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo s osvědčením o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, doložený jmenným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim toto osvědčení bylo vydáno,
h) doklad prokazující získání příslušného vysokoškolského vzdělání podle zákona o vysokých školách v případě určeného veterinárního lékaře.

(2) Žádá-li žadatel o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat na další období, předloží posuzovatelům za předchozí období uděleného oprávnění, kromě údajů a dokladů podle odstavce 1,
a) dokumentaci o
1. chovu pokusných zvířat, jde-li o chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat, a
2. chovu a použití pokusných zvířat, jde-li o uživatele pokusných zvířat,
b) záznamy o
1. počtu chovaných, nakoupených nebo dodaných pokusných zvířat, jde-li o chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat, s doložením jejich původu a
2. počtu použitých, chovaných nebo nakoupených pokusných zvířat, jde-li o uživatele pokusných zvířat, s doložením jejich původu,
c) záznamy o počtu uhynulých pokusných zvířat,
d) záznamy o kontrolách zdravotního stavu pokusných zvířat, včetně výsledků kontrolních laboratorních vyšetření,
e) záznamy orgánů dozoru,
f) projekty pokusů, včetně dokumentů, které nebyly schváleny odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat nebo státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
g) dokumentaci o použitých pokusných zvířatech ve vztahu k příslušným projektům pokusů, které proběhly od předchozího posouzení posuzovateli, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
h) podklady poskytnuté pro evidenci zvířat státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
i) změny údajů zařízení nebo chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat.

(3) Písemný posudek obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem a náležitostí stanovených v § 15b odst. 4 zákona zejména
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovatelů, číslo osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů posuzovatele,
b) vyjádření, zda žadatel předložil všechny údaje a doklady uvedené v odstavci 1, popřípadě v odstavci 2,
c) posouzení předložené dokumentace, zejména zjištěné závady a nedostatky,
d) posouzení prostorové kapacity zařízení a technického vybavení prostor, ve kterých jsou chována, dodávána a používána pokusná zvířata, zejména zjištěné závady a nedostatky,
e) doporučená opatření k okamžitému provedení před vydáním rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat a doporučená opatření dlouhodobého charakteru spolu s termínem k jejich provedení,
f) stanovisko posuzovatelů, zda žadatel splňuje či nesplňuje požadavky na chov pokusných zvířat, dodávku pokusných zvířat nebo na používání pokusných zvířat stanovené zákonem a touto vyhláškou; nesplňuje-li žadatel tyto požadavky, též uvedení nedostatků, které jsou v rozporu se zákonem nebo touto vyhláškou,
g) název státního orgánu příslušného ke schvalování projektů pokusů podle § 23 zákona, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
h) prohlášení chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat, že je s obsahem posudku seznámen, datum a podpisy posuzovatelů a žadatele.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 4

Vzory statistických tabulek, pokyny pro jejich vyplnění a další údaje, které musí obsahovat souhrnná zpráva o činnosti zařízení

Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 5

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 6

Požadavky na prostory a vybavení zařízení, požadavky na prostředí a jeho kontrolu a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení

(1) Požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na prostory, jejich velikost a vybavení ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat a požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.


§ 7

Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat

Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.


§ 8

Kritéria přiřazování pokusů do jednotlivých kategorií závažnosti, faktory a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů

Kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.


§ 9

Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat

Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.


§ 10

Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru

Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.


§ 11

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2016 může chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat zajistit v prostorech uvnitř zařízení, které jsou trvale určeny k chovu nebo využití pokusných zvířat, velikosti chovných nádob nebo klecí, prostorové uspořádání boxů nebo stání pro vybrané druhy pokusných zvířat podle dosavadní právní úpravy.


§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
2. Vyhláška č. 39/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
3. Vyhláška č. 128/2010 Sb., o způsobilosti k označování psů tetováním.


§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat

V_419_12Obrázek - Vzor žádosti 1. strana


V_419_12aObrázek - Vzor žádosti 2. strana

Poznámky:
1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyplní se v případě, je - li odlišná od statutárního orgánu.

Přílohy žádosti:
a) plná moc k zastupování žadatele ve správním řízení.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat

V_419_12bObrázek - Vzor žádosti 1. strana


V_419_12cObrázek - Vzor žádosti 2. strana

Poznámky:
1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyplní se v případě, je-li odlišná od statutárního orgánu.

Přílohy žádosti:
a) plná moc k zastupování žadatele ve správním řízení.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění

Uvádějí se pokusná zvířata, která jsou použita při pokusech. Každé pokusné zvíře se vykazuje v téže tabulce pouze jednou.


Tabulka 1
Počet použitých pokusných zvířat podle druhů

+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| | Počet |
| Taxonomické zařazení | použitých |
| | zvířat |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Myš laboratorní (Mus musculus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Potkan laboratorní (Rattus norvegicus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Morče domácí (Cavia porcellus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Křeček zlatý (Mesocricetus auratus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Křečík čínský (Cricetulus griseus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Pískomil mongolský (Meriones unguiculatus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ostatní hlodavci (ostatní Rodentia) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Králík domácí (Oryctolagus cuniculus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Kočka domácí (Felis catus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Pes domácí (Canis familiaris) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Fretka (Mustela putorius furo) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ostatní masožravci (ostatní Carnivora) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Koně, osli a kříženci (Equidae) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Prase domácí (Sus scrofa domesticus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Koza domácí (Capra aegagrus hircus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ovce domácí (Ovis aries) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Tur domácí (Bos primigenius) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Poloopice (Prosimia) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Kosmani a tamaríni (např. Callithrix jacchus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Makak jávský (Macaca fascicularis) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Makak rhesus (Macaca mulatta) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Kočkodani (Chlorocebus spp., obvykle buď C. pygerythrus, nebo | |
| C. sabaeus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Paviáni (Papio spp.) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Kotulové (např. Saimiri sciureus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ostatní subhumánní primáti (ostatní druhy Ceboidea | |
| a Cercopithecoidea) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Lidoopi (Hominoidea) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ostatní savci (ostatní Mammalia) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Kur domácí (Gallus gallus domesticus) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ostatní ptáci (ostatní Aves) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Plazi (Reptilia) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Skokan hnědý a skokan levhartí (Rana temporaria a R. pipiens) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Drápatka vodní a drápatka tropická (Xenopus laevis | |
| a X. tropicalis) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ostatní obojživelníci (ostatní Amphibia) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Danio pruhované (Danio rerio) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Ostatní ryby (ostatní Pisces) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Hlavonožci (Cephalopoda) | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| CELKEM | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+


Tabulka 2
Počet použitých pokusných zvířat podle účelu pokusů

+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| | Počet |
| Účely pokusů | použitých |
| | zvířat |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| a) základní výzkum | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| b1) translační a aplikovaný výzkum s cílem zabránit a předejít | |
| onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným anomáliím | |
| nebo jejich následkům u lidí, zvířat nebo rostlin | |
| a diagnostikovat je nebo léčit | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| b2) translační a aplikovaný výzkum s cílem posoudit, zjistit, | |
| regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, | |
| zvířat nebo rostlin | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| b3) translační a aplikovaný výzkum s cílem zlepšit životní | |
| podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k zemědělským | |
| účelům | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| c) jakýkoli z cílů uvedených v písmeni b) při vývoji, výrobě | |
| nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, | |
| potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| d) ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých | |
| životních podmínek lidí nebo zvířat | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| e) výzkum zaměřený na zachování druhů | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| f) vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, | |
| udržení nebo zlepšení odborných znalostí | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| g) trestní řízení a jiné soudní řízení | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| CELKEM | |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů

V_299_14Obrázek - Vzor žádosti


V_299_14aObrázek - Vzor žádosti pokračování


V_299_14bObrázek - Vzor žádosti pokračování 1


V_299_14cObrázek - Vzor žádosti pokračování 2


V_299_14dObrázek - Vzor žádosti pokračování 3

Poznámky:
1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyplní se jen v případě, je-li odlišná od statutárního orgánu.

Přílohy žádosti:
a) netechnické shrnutí projektu pokusů,
b) plná moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení,
c) doložení kvalifikace (kopie potřebných dokladů) všech osob uvedených v bodě 3,
d) veterinární podmínky pro provádění pokusů na pokusných zvířatech stanovené příslušnou krajskou veterinární správou v případech uvedených v jiném právním předpise (zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon).


V_299_14eObrázek - Vzor žádosti pokračování 4


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Vzor formuláře projektu pokusů

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6
Požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy

(1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat zajistí, aby prostory zařízení splňovaly následující požadavky a aby byly prováděny následující činnosti, pokud se jedná o
a) funkci a obecné uspořádání, kde
1. všechna zařízení a vybavení musí být konstruována tak, aby druhům pokusných zvířat, které jsou v nich umístěny, poskytovala prostředí, které zohledňuje jejich fyziologické a etologické potřeby. Kromě toho musí být řešena a spravována tak, aby byla zabezpečena před vstupem nepovolaných osob, dále osob, které mají zjevné příznaky onemocnění přenosných na pokusná zvířata, a před vniknutím jiných zvířat či únikem pokusných zvířat zde umístěných,
2. v zařízeních musí být zaveden aktivní program údržby zajišťující prevenci a nápravu všech škod na budovách nebo vybavení,
3. musí být k dispozici zařízení a vybavení umožňující umístit nově získaná pokusná zvířata do izolace, dokud není zjištěn jejich zdravotní stav a zhodnoceno a minimalizováno případné riziko pro v zařízení žijící pokusná zvířata,
4. musí být k dispozici oddělené prostory pro umístění nemocných nebo poraněných pokusných zvířat,
b) chovné prostory, kde
1. v zařízeních musí být zaveden pravidelný a účinný program čištění prostor a udržovány uspokojivé hygienické standardy,
2. stěny a podlahy v prostorách musí být opatřeny obzvlášť odolným povrchem, který nepodléhá silnému opotřebování pokusnými zvířaty ani opotřebování čisticími pracemi. Materiál musí být pro pokusná zvířata zdravotně nezávadný a nesmí je zraňovat. Nástroje a vybavení musí být obzvláště chráněny, aby je pokusná zvířata nemohla poškodit nebo se o ně sama poranit,
3. nesnášenlivé druhy pokusných zvířat, například predátor a jeho případná kořist, nebo pokusná zvířata vyžadující odlišné životní podmínky, nesmějí být umístěny ve stejné místnosti a v případě predátora a kořisti musí být v takové vzdálenosti, aby se vzájemně neviděla, necítila ani neslyšela,
c) prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, kde
1. musí být k dispozici laboratoř s vybavením pro provádění jednoduchých diagnostických testů, postmortálních vyšetření nebo pro odběr vzorků, které budou jinde podrobeny důkladnějším laboratorním vyšetřením. Tam, kde jsou tyto činnosti prováděny, musí být k dispozici prostory pro provádění obecných a specifických pokusů,
2. musí být k dispozici jedna nebo více vhodně vybavených místností a zařízení pro pooperační zotavení, pokud je nutné provádět chirurgické zákroky za sterilních podmínek,
d) provozní prostory, kde
1. musí být skladovací prostory řešeny, používány a udržovány tak, aby byla zajištěna kvalita krmiva a steliva. Tyto prostory musí být v rámci možností chráněny proti hmyzu a jiným škůdcům. Ostatní materiály, které by mohly být znečištěny nebo by mohly představovat nebezpečí pro pokusná zvířata či zaměstnance, musí být skladovány odděleně,
2. musí být prostory pro čištění a mytí tak velké, aby do nich bylo možné umístit zařízení pro čištění a dezinfekci použitého vybavení. Proces čištění musí probíhat tak, aby čisté vybavení při manipulaci nepřišlo do styku se znečištěným a čerstvě vyčištěné vybavení se tak chránilo před kontaminací,
3. musí zařízení zajišťovat hygienické ukládání a bezpečné odstraňování těl mrtvých pokusných zvířat a odpadu živočišného původu.

(2) Prostředí a jeho kontrola musí splňovat následující požadavky, pokud se jedná o
a) větrání a teplotu, kde
1. tepelná izolace, topení a větrání chovných prostor musí zajišťovat, aby se proudění vzduchu, prašnost a koncentrace plynů udržovaly v rozmezí, které není pro umístěná pokusná zvířata škodlivé,
2. teplota a relativní vlhkost v chovných prostorách musí být přizpůsobena umístěným druhům pokusných zvířat a věkovým skupinám. Teplota musí být denně měřena a zaznamenávána,
3. pokusná zvířata nesmějí být ve výbězích držena v klimatických podmínkách, které by v nich vyvolávaly strach,
b) osvětlení, kde
1. v případě, že přirozené denní světlo neposkytuje náležitý rytmus dne a noci, musí být tento rytmus zajištěn umělým osvětlením s cílem uspokojit biologické potřeby pokusných zvířat a zároveň zajistit vyhovující pracovní podmínky,
2. osvětlení musí vyhovovat potřebám provádění chovatelských postupů a prohlídek pokusných zvířat,
3. musí být zajištěna pravidelná fotoperiodicita a intenzita osvětlení vhodná pro daný druh pokusných zvířat,
4. při chovu albinotických pokusných zvířat musí být osvětlení přizpůsobeno citlivosti těchto pokusných zvířat na světlo,
c) hluk, kde
1. hladiny hluku včetně ultrazvuku nesmějí mít nepříznivý vliv na dobré životní podmínky pokusných zvířat,
2. zařízení musí mít poplašné systémy, jež jsou nastaveny na frekvence mimo pásmo, na něž jsou pokusná zvířata citlivá; přitom ale musí být slyšitelné lidským uchem,
3. chovné prostory musí být tam, kde je to nutné v zájmu dobrých životních podmínek pokusných zvířat, vybaveny hlukovou izolací a materiály pohlcujícími zvuk,
d) poplašné systémy, kde
1. zařízení s elektrickým nebo mechanickým vybavením pro kontrolu a ochranu prostředí musí mít náhradní systém pro zajištění základních služeb a nouzového osvětlení i provozu samotných poplašných systémů,
2. systémy vytápění a větrání musí být vybaveny monitorovacím zařízením a poplašnými zařízeními,
3. jednoznačné pokyny pro nouzové situace musí být viditelně umístěny.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7
Požadavky na prostory, jejich velikost a vybavení ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat a požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat


1. Myši, potkani, pískomilové, křečci a morčata

V následujících tabulkách pro myši, potkany, pískomily, křečky a morčata se "výškou uzavřeného prostoru" rozumí vertikální vzdálenost mezi podlahou a stropem prostoru, přičemž tuto výšku by měl prostor mít na více než 50 % své minimální podlahové plochy před doplněním zařízení pro úpravu prostředí.

Při plánování pokusů musí být brán v úvahu možný růst pokusných zvířat s cílem zajistit pro ně dostatečný prostor (jak je uvedeno podrobně v tabulkách 1.1 až 1.5) po celou dobu studie.

Tabulka 1.1
Myši

+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | Tělesná | Minimální plocha | Podlahová | Minimální výška |
| | hmotnost | uzavřeného prostoru | plocha na jedno | uzavřeného |
| | (g) | (cm2) | zvíře | prostoru |
| | | | (cm2) | (cm) |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| K dispozici v zařízení | až do 20 | 330 | 60 | 12 |
| a během pokusů +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 20 do 25 | 330 | 70 | 12 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 25 do 30 | 330 | 80 | 12 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | nad 30 | 330 | 100 | 12 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Rozmnožování | | 330 | | 12 |
| | | Pro monogamní pár | | |
| | | (outbrední/inbrední) | | |
| | | nebo trojici | | |
| | | (inbrední). Pro | | |
| | | každou další samici | | |
| | | a vrh se přidá | | |
| | | 180 cm2. | | |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Chovná zvířata 1) | méně než 20 | 950 | 40 | 12 |
| Plocha uzavřeného | | | | |
| prostoru | | | | |
| 950 cm2 | | | | |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Plocha uzavřeného | méně než 20 | 1500 | 30 | 12 |
| prostoru | | | | |
| 1500 cm2 | | | | |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+

Poznámka:
1) Myši po odstavení lze chovat při těchto vyšších hustotách osazení v krátkém období po odstavení do použití k pokusům za předpokladu, že jsou zvířata umístěna ve větších uzavřených prostorách s přiměřeně upraveným prostředím a tyto podmínky umístění nemají nepříznivý vliv na životní podmínky zvířat, například nevyvolávají zvýšenou agresivitu, nemocnost a úmrtnost, rozvoj stereotypií a jiné poruchy chování, úbytek hmotnosti či jiné narušení fyziologických funkcí nebo chování v důsledku stresu.

Tabulka 1.2
Potkani

+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | Tělesná | Minimální plocha | Podlahová | Minimální výška |
| | hmotnost | uzavřeného prostoru | plocha na jedno | uzavřeného |
| | (g) | (cm2) | zvíře | prostoru |
| | | | (cm2) | (cm) |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| K dispozici v zařízení | až do 200 | 800 | 200 | 18 |
| a během pokusů 1) +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 200 do 300 | 800 | 250 | 18 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 300 do 400 | 800 | 350 | 18 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 400 do 600 | 800 | 450 | 18 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | nad 600 | 1 500 | 600 | 18 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Rozmnožování | | 800 | | 18 |
| | | Matka a vrh. Pro | | |
| | | každé další dospělé | | |
| | | zvíře umístěné | | |
| | | nastálo do | | |
| | | uzavřeného prostoru | | |
| | | se přidá 400 cm2. | | |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Chovná zvířata 2) | až do 50 | 1 500 | 100 | 18 |
| Plocha uzavřeného +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| prostoru | od 50 do 100 | 1 500 | 125 | 18 |
| 1 500 cm2 +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 100 do 150 | 1 500 | 150 | 18 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 150 do 200 | 1 500 | 175 | 18 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Chovná zvířata 3) | až do 100 | 2 500 | 100 | 18 |
| Plocha uzavřeného +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| prostoru | od 100 do 150 | 2 500 | 125 | 18 |
| 2 500 cm2 +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 150 do 200 | 2 500 | 150 | 18 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+

Poznámky:
1) Při provádění dlouhodobých studií, je-li ke konci těchto studií prostor přidělený na každé jednotlivé pokusné zvíře menší, než je uvedeno výše, je prioritou udržení sociálně stabilních struktur.
2) Potkany po odstavení lze chovat při těchto vyšších hustotách osazení v krátkém období po odstavení do použití k pokusům za předpokladu, že jsou pokusná zvířata umístěna ve větších uzavřených prostorách s přiměřeně upraveným prostředím a tyto podmínky umístění nemají nepříznivý vliv na životní podmínky pokusných zvířat, například nevyvolávají zvýšenou agresivitu, nemocnost a úmrtnost, rozvoj stereotypu a jiné poruchy chování, úbytek hmotnosti či jiné narušení fyziologických funkcí nebo chování v důsledku stresu.
3) Potkany po odstavení lze chovat při těchto vyšších hustotách osazení v krátkém období po odstavení do použití k pokusům za předpokladu, že jsou pokusná zvířata umístěna ve větších uzavřených prostorách s přiměřeně upraveným prostředím a tyto podmínky umístění nemají nepříznivý vliv na životní podmínky pokusných zvířat, například nevyvolávají zvýšenou agresivitu, nemocnost a úmrtnost, rozvoj stereotypu a jiné poruchy chování, úbytek hmotnosti či jiné narušení fyziologických funkcí nebo chování v důsledku stresu.

Tabulka 1.3
Pískomilové

+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | Tělesná | Minimální plocha | Podlahová | Minimální výška |
| | hmotnost | uzavřeného prostoru | plocha na jedno | uzavřeného |
| | (g) | (cm2) | zvíře | prostoru |
| | | | (cm2) | (cm) |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| K dispozici v zařízení | až do 40 | 1 200 | 150 | 18 |
| a během pokusů +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | nad 40 | 1 200 | 250 | 18 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Rozmnožování | | 1 200 | | 18 |
| | | Monogamní pár nebo | | |
| | | tříčlenná skupina s | | |
| | | potomkem. | | |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+

Tabulka 1.4
Křečci

+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | Tělesná | Minimální plocha | Podlahová | Minimální výška |
| | hmotnost | uzavřeného prostoru | plocha na jedno | uzavřeného |
| | (g) | (cm2) | zvíře | prostoru |
| | | | (cm2) | (cm) |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| K dispozici v zařízení | až do 60 | 800 | 150 | 14 |
| a během pokusů +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 60 do 100 | 800 | 200 | 14 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | nad 100 | 800 | 250 | 14 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Rozmnožování | | 800 | | 14 |
| | | Matka nebo monogamní | | |
| | | pár s vrhem mláďat. | | |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Chovná zvířata 1) | méně než 60 | 1 500 | 100 | 14 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+

Poznámka:
1) Křečky po odstavení lze chovat při těchto vyšších hustotách osazení v krátkém období po odstavení do použití k pokusům za předpokladu, že jsou pokusná zvířata umístěna ve větších uzavřených prostorách s přiměřeně upraveným prostředím a tyto podmínky umístění nemají nepříznivý vliv na životní podmínky pokusných zvířat, například nevyvolávají zvýšenou agresivitu, nemocnost a úmrtnost, rozvoj stereotypu a jiné poruchy chování, úbytek hmotnosti či jiné narušení fyziologických funkcí nebo chování v důsledku stresu.

Tabulka 1.5
Morčata

+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | Tělesná | Minimální plocha | Podlahová | Minimální výška |
| | hmotnost | uzavřeného prostoru | plocha na jedno | uzavřeného |
| | (g) | (cm2) | zvíře | prostoru |
| | | | (cm2) | (cm) |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| K dispozici v zařízení | až do 200 | 1 800 | 200 | 23 |
| a během pokusů +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 200 do 300 | 1 800 | 350 | 23 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 300 do 450 | 1 800 | 500 | 23 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | od 450 do 700 | 2 500 | 700 | 23 |
| +---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| | nad 700 | 2 500 | 900 | 23 |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| Rozmnožování | | 2 500 | | 23 |
| | | Pár s vrhem mláďat. | | |
| | | Pro každou další | | |
| | | chovnou samici se | | |
| | | přidá 1 000 cm2. | | |
+------------------------+---------------+----------------------+-----------------+-----------------+


2. Králíci

Během zemědělského výzkumu, při němž cíl projektu pokusů vyžaduje, aby byla pokusná zvířata chována za obdobných podmínek jako hospodářská zvířata chovaná pro komerční účely, musí jejich chov přinejmenším splňovat normy podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V uzavřeném prostoru musí být zajištěna vyvýšená plošina. Tato vyvýšená plošina musí pokusným zvířatům umožňovat ležet a sedět a snadno se pod ni schovat a nepokrývá více než 40 % podlahové plochy. Pokud z vědeckých nebo veterinárních důvodů nelze vyvýšenou plošinu použít, musí být uzavřený prostor pro králíky o 33 % větší pro jednoho králíka a o 60 % větší pro dva králíky. Je-li vyvýšená plošina použita pro králíky mladší deseti týdnů, musí být její rozměry nejméně 55 cm na 25 cm a musí být tak vysoko od podlahy, aby ji pokusná zvířata mohla využít.

Tabulka 2.1
Králíci starší deseti týdnů

Tabulka 2.1 se použije pro klece i kotce. Pro každého třetího, čtvrtého, pátého a šestého králíka se přidává dodatečná plocha nejméně 3 000 cm2 a pro každého dalšího králíka plocha nejméně 2 500 cm2.

+-----------------+--------------------------------------+-----------------+
| Konečná tělesná | Minimální podlahová plocha pro jedno | Minimální výška |
| hmotnost | nebo dvě sociálně slučitelná zvířata | (cm) |
| (kg) | (cm2) | |
+-----------------+--------------------------------------+-----------------+
| méně než 3 | 3 500 | 45 |
+-----------------+--------------------------------------+-----------------+
| od 3 do 5 | 4 200 | 45 |
+-----------------+--------------------------------------+-----------------+
| nad 5 | 5 400 | 60 |
+-----------------+--------------------------------------+-----------------+

Tabulka 2.2
Králice a vrh

+--------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| Hmotnost | Minimální plocha | Dodatečný prostor | Minimální výška |
| králice | uzavřeného prostoru | pro hnízdící boxy | (cm) |
| (kg) | (cm2) | (cm2) | |
+--------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| méně než 3 | 3 500 | 1 000 | 45 |
+--------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| od 3 do 5 | 4 200 | 1 200 | 45 |
+--------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| nad 5 | 5 400 | 1 400 | 60 |
+--------------+---------------------+-------------------+-----------------+

Tabulka 2.3
Králíci mladší deseti týdnů

Tabulka 2.3 se použije pro klece i kotce.

+--------------+---------------------+-----------------------+-----------------+
| Stáří | Minimální plocha | Minimální podlahová | Minimální výška |
| | uzavřeného prostoru | plocha na jedno zvíře | (cm) |
| | (cm2) | (cm2) | |
+--------------+---------------------+-----------------------+-----------------+
| do 7 týdnů | 4 000 | 800 | 40 |
| po odstavení | | | |
+--------------+---------------------+-----------------------+-----------------+
| od 7 do 10 | 4 000 | 1 200 | 40 |
| týdnů | | | |
+--------------+---------------------+-----------------------+-----------------+

Tabulka 2.4
Králíci: optimální rozměry vyvýšené plošiny v uzavřených prostorech o rozměrech uvedených v tabulce 2.1

+---------+-----------------+--------------------+-----------------------------+
| Stáří | Konečná tělesná | Optimální velikost | Optimální výška od podlahy |
| (týdny) | hmotnost | (cm x cm) | uzavřeného prostoru |
| | (kg) | | (cm) |
+---------+-----------------+--------------------+-----------------------------+
| nad 10 | méně než 3 | 55 x 25 | 25 |
| +-----------------+--------------------+-----------------------------+
| | od 3 do 5 | 55 x 30 | 25 |
| +-----------------+--------------------+-----------------------------+
| | nad 5 | 60 x 35 | 30 |
+---------+-----------------+--------------------+-----------------------------+


3. Kočky

Kočky nesmějí být umístěny jednotlivě na více než 24 hodin bez přestávky. Kočky, které se vůči ostatním kočkám projevují opakovaně agresivně, se umístí samostatně pouze tehdy, není-li možné nalézt jedince, s nímž se snesou. Sociální stres se u všech jedinců umístěných v párech či ve skupinách monitoruje alespoň jednou týdně. Samice s koťaty mladšími než čtyři týdny nebo v posledních dvou týdnech březosti mohou být umístěny samostatně.

Tabulka 3
Kočky

Minimální prostor pro držení chovné samice a vrhu je prostor určený pro jednu kočku, který je postupně zvětšován tak, že jsou mláďata do čtyř měsíců po narození přemístěna do prostor odpovídajících požadavkům na prostor dospělých zvířat.

Plocha pro krmení a plocha pro nádobu na výkaly musí být vzdáleny nejméně 0,5 m a tyto plochy se nesmějí zaměňovat.

+-----------------------------+------------+-------+-------+
| | Podlaha 1) | Římsy | Výška |
| | (m2) | (m2) | (m) |
+-----------------------------+------------+-------+-------+
| Minimum pro jedno dospělé | 1,5 | 0,5 | 2 |
| zvíře | | | |
+-----------------------------+------------+-------+-------+
| Dodatečný prostor pro každé | 0,75 | 0,25 | - |
| další zvíře | | | |
+-----------------------------+------------+-------+-------+

Poznámka:
1) Podlahová plocha bez říms.


4. Psi

Psi musí mít pokud možno venkovní výběhy. Psi nesmějí být umístěni jednotlivě na více než 4 hodiny bez přestávky.

Vnitřní uzavřený prostor musí tvořit nejméně 50 % minimálního prostoru vyhrazeného pro psy, který je uveden v tabulce 4.1.

Níže uvedené parametry přiděleného prostoru vycházejí z požadavků pro bígly, ale pro obří plemena, například pro bernardýny nebo irské vlkodavy, musí být vyhrazeny prostory značně větší než prostory uvedené v tabulce 4.1. U jiných plemen, než jsou laboratorní bíglové, musí být přidělený prostor konzultován s veterinárním personálem.

Tabulka 4.1
Psi

Prostor pro každého ze psů umístěných v páru nebo ve skupině může být v průběhu uplatňovaných pokusů omezen na polovinu celkového vyhrazeného prostoru (2 m2 u psa do 20 kg, 4 m2 u psa nad 20 kg), jak stanoví zákon nebo tato vyhláška, je-li toto oddělení zvířete důležité pro vědecké účely. Doba, během níž je prostor psa takto omezen, nesmí přesahovat 4 hodiny bez přestávky.

Kojící feně a mláďatům musí být přidělen stejný prostor jako samotné feně stejné hmotnosti. Porodní kotec musí být řešen tak, aby se mohla fena od štěňat vzdálit do jiné části prostoru nebo na vyvýšenou plošinu.

+-----------+---------------------+---------------------+-------------+-----------+
| Váha | Minimální plocha | Minimální podlahová | Pro každé | Minimální |
| (kg) | uzavřeného prostoru | plocha pro jedno | další zvíře | výška |
| | (m2) | nebo dvě zvířata | rozšíření | (m) |
| | | (m2) | nejméně o | |
| | | | (m2) | |
+-----------+---------------------+---------------------+-------------+-----------+
| až do 20 | 4 | 4 | 2 | 2 |
+-----------+---------------------+---------------------+-------------+-----------+
| nad 20 | 8 | 8 | 4 | 2 |
+-----------+---------------------+---------------------+-------------+-----------+

Tabulka 4.2
Psi - odstavená štěňata

+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| Hmotnost psa | Minimální plocha | Minimální podlahová | Minimální výška |
| (kg) | uzavřeného prostoru | plocha na jedno | (m) |
| | (m2) | zvíře | |
| | | (m2) | |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| až do 5 | 4 | 0,5 | 2 |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| od 5 do 10 | 4 | 1,0 | 2 |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| od 10 do 15 | 4 | 1,5 | 2 |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| od 15 do 20 | 4 | 2 | 2 |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| nad 20 | 8 | 4 | 2 |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+


5. Fretky

Tabulka 5
Fretky

+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| | Minimální plocha | Minimální podlahová | Minimální výška |
| | uzavřeného prostoru | plocha na jedno | (cm) |
| | (cm2) | zvíře | |
| | | (cm2) | |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| zvířata do | 4 500 | 1 500 | 50 |
| 600 g | | | |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| zvířata nad | 4 500 | 3 000 | 50 |
| 600 g | | | |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| dospělí | 6 000 | 6 000 | 50 |
| samci | | | |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| fretka | 5 400 | 5 400 | 50 |
| s mláďaty | | | |
+--------------+---------------------+---------------------+-----------------+


6. Subhumánní primáti

Mladí subhumánní primáti se od matky smějí oddělit nejdříve ve věku šesti až dvanácti měsíců, podle jednotlivých druhů.

Prostředí musí subhumánním primátům umožňovat vykonávat kompletní program denních činností. Uzavřený prostor musí subhumánním primátům umožňovat ve velké míře uspokojovat jejich etologické potřeby a poskytovat jim pocit bezpečí a dostatečně rozmanité prostředí, v němž mohou zvířata běhat, chodit, šplhat a skákat.

Tabulka 6.1
Kosmani a tamaríni

+----------+----------------------------------+--------------------------+-----------------+
| | Minimální podlahová plocha | Minimální objem | Minimální výška |
| | uzavřeného prostoru pro jedno 1) | prostoru na každé další | uzavřeného |
| | nebo dvě zvířata a potomstvo | zvíře starší pěti měsíců | prostoru |
| | do stáří pěti měsíců | (m3) | (m) 2) |
| | (m2) | | |
+----------+----------------------------------+--------------------------+-----------------+
| Kosmani | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
+----------+----------------------------------+--------------------------+-----------------+
| Tamaríni | 1,5 | 0,2 | 1,5 |
+----------+----------------------------------+--------------------------+-----------------+

V případě kosmanů a tamarínů se mláďata od matky oddělují nejdříve ve věku osmi měsíců.

Poznámky:
1) Zvířata smějí být držena samostatně pouze za výjimečných okolností.
2) Strop uzavřeného prostoru musí být nejméně 1,8 m nad podlahou.

Tabulka 6.2
Kotulové

+-------------------------------+--------------------------------+---------------------+
| Minimální podlahová plocha | Minimální objem prostoru na | Minimální výška |
| pro jedno 1) nebo dvě zvířata | každé další zvíře starší šesti | uzavřeného prostoru |
| (m2) | měsíců | (m) |
| | (m3) | |
+-------------------------------+--------------------------------+---------------------+
| 2,0 | 0,5 | 1,8 |
+-------------------------------+--------------------------------+---------------------+

V případě kotulů se mláďata od matky smějí oddělit nejdříve ve věku šesti měsíců.

Poznámka:
1) Zvířata smějí být držena samostatně pouze za výjimečných okolností.

Tabulka 6.3
Makakové a kočkodani 1)

+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| | Minimální plocha | Minimální objem | Minimální objem | Minimální výška |
| | uzavřeného | uzavřeného | prostoru na | uzavřeného |
| | prostoru | prostoru | jedno zvíře | prostoru |
| | (m2) | (m3) | (m3) | (m) |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Zvířata mladší | 2,0 | 3,6 | 1,0 | 1,8 |
| tří let 2) | | | | |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Zvířata starší | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 1,8 |
| tří let 3) | | | | |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Zvířata držená | | | 3,5 | 2,0 |
| pro chovné | | | | |
| účely 4) | | | | |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+

V případě makaků a kočkodanů se mláďata od matky smějí oddělit nejdříve ve věku osmi měsíců.

Poznámky:
1) Zvířata smějí být držena samostatně pouze za výjimečných okolností.
2) V uzavřeném prostoru s minimálními rozměry mohou být umístěna nejvýše tři zvířata.
3) V uzavřeném prostoru s minimálními rozměry mohou být umístěna nejvýše dvě zvířata.
4) V chovných populacích není vyžadována dodatečná plocha/prostor pro mláďata do dvou let umístěná spolu s matkou.

Tabulka 6.4
Paviáni 1)

+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| | Minimální plocha | Minimální objem | Minimální objem | Minimální výška |
| | uzavřeného | uzavřeného | prostoru na | uzavřeného |
| | prostoru | prostoru | jedno zvíře | prostoru |
| | (m2) | (m3) | (m3) | (m) |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Zvířata mladší | 4,0 | 7,2 | 3,0 | 1,8 |
| čtyř let 2) | | | | |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Zvířata starší | 7,0 | 12,6 | 6,0 | 1,8 |
| čtyř let 3) | | | | |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Zvířata držená | | | 12,0 | 2,0 |
| pro chovné | | | | |
| účely 4) | | | | |
+----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+

V případě paviánů se mláďata od matky smějí oddělit nejdříve ve věku osmi měsíců.

Poznámky:
1) Zvířata smějí být držena samostatně pouze za výjimečných okolností.
2) V uzavřeném prostoru s minimálními rozměry mohou být umístěna nejvýše dvě zvířata.
3) V uzavřeném prostoru s minimálními rozměry mohou být umístěna nejvýše dvě zvířata.
4) V chovných populacích není vyžadována dodatečná plocha/prostor pro mláďata do dvou let umístěná spolu s matkou.


7. Hospodářská zvířata

Během zemědělského výzkumu, při němž cíl projektu pokusů vyžaduje, aby byla pokusná zvířata chována za obdobných podmínek jako hospodářská zvířata chovaná pro komerční účely, musí jejich chov přinejmenším splňovat normy podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 7.1
Skot

+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
| Tělesná | Minimální plocha | Minimální | Prostor u žlabu | Prostor u žlabu |
| hmotnost | uzavřeného | podlahová plocha | při adlibitním | při restriktivním |
| (kg) | prostoru | na jedno zvíře | krmení bezrohého | krmení bezrohého |
| | (m2) | (m2/zvíře) | skotu | skotu |
| | | | (m/zvíře) | (m/zvíře) |
+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
| až do 100 | 2,50 | 2,30 | 0,10 | 0,30 |
+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
| od 100 do 200 | 4,25 | 3,40 | 0,15 | 0,50 |
+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
| od 200 do 400 | 6,00 | 4,80 | 0,18 | 0,60 |
+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
| od 400 do 600 | 9,00 | 7,50 | 0,21 | 0,70 |
+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
| od 600 do 800 | 11,00 | 8,75 | 0,24 | 0,80 |
+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
| nad 800 | 16,00 | 10,00 | 0,30 | 1,00 |
+---------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+

Tabulka 7.2
Ovce a kozy

+--------------+------------+-----------------+--------------+-------------+---------------+
| Tělesná | Minimální | Minimální | Minimální | Prostor | Prostor |
| hmotnost | plocha | podlahová | výška | u žlabu při | u žlabu při |
| (kg) | uzavřeného | plocha na jedno | přepážky | adlibitním | restriktivním |
| | prostoru | zvíře | (m) | krmení | krmení |
| | (m2) | (m2/zvíře) | | (m/zvíře) | (m/zvíře) |
+--------------+------------+-----------------+--------------+-------------+---------------+
| méně než 20 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,10 | 0,25 |
+--------------+------------+-----------------+--------------+-------------+---------------+
| od 20 do 35 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 0,30 |
+--------------+------------+-----------------+--------------+-------------+---------------+
| od 35 do 60 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,12 | 0,40 |
+--------------+------------+-----------------+--------------+-------------+---------------+
| nad 60 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 0,12 | 0,50 |
+--------------+------------+-----------------+--------------+-------------+---------------+

Tabulka 7.3
Prasata a miniprasata

+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| Živá hmotnost | Minimální plocha | Minimální podlahová | Minimální plocha pro ležení |
| (kg) | uzavřeného | plocha na jedno zvíře | na jedno zvíře |
| | prostoru 1) | (m/zvíře) | (v termoneutrálních |
| | (m2) | | podmínkách) (m2/zvíře) |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| až do 5 | 2,0 | 0,20 | 0,10 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| od 5 do 10 | 2,0 | 0,25 | 0,11 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| od 10 do 20 | 2,0 | 0,35 | 0,18 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| od 20 do 30 | 2,0 | 0,50 | 0,24 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| od 30 do 50 | 2,0 | 0,70 | 0,33 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| od 50 do 70 | 3,0 | 0,80 | 0,41 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| od 70 do 100 | 3,0 | 1,00 | 0,53 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| od 100 do 150 | 4,0 | 1,35 | 0,70 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| nad 150 | 5,0 | 2,50 | 0,95 |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+
| Dospělí samci | 7,5 | | 1,30 |
| (prase | | | |
| domácí) | | | |
+---------------+------------------+-----------------------+-----------------------------+

Poznámka:
1) Prasata mohou být z veterinárních nebo pokusných důvodů na kratší dobu uzavřena v menších prostorách, vytvořených například přepažením hlavního prostoru, například je-li vyžadováno individuální krmení.

Tabulka 7.4
Koňovití

Nejkratší strana je alespoň o polovinu větší, než je výška zvířete v kohoutku. Výška vnitřních uzavřených prostor umožňuje zvířatům, aby se zcela napřímila.

+-----------------+------------------------------------------------------+-----------------+
| Výška | Minimální podlahová plocha na jedno zvíře | Minimální výška |
| v kohoutku | (m2/zvíře) | uzavřeného |
| (m) +---------------------+-------------------+------------+ prostoru |
| | Pro každé zvíře | Pro každé zvíře | Porodní | (m) |
| | držené jednotlivě | držené ve | box/klisna | |
| | nebo ve skupině | skupinách po | s hříbětem | |
| | do počtu tří zvířat | čtyřech nebo více | | |
| | | zvířatech | | |
+-----------------+---------------------+-------------------+------------+-----------------+
| od 1,00 do 1,40 | 9,0 | 6,0 | 16 | 3,00 |
+-----------------+---------------------+-------------------+------------+-----------------+
| od 1,40 do 1,60 | 12,0 | 9,0 | 20 | 3,00 |
+-----------------+---------------------+-------------------+------------+-----------------+
| nad 1,60 | 16,0 | (2 x výška | 20 | 3,00 |
| | | v kohoutku) 1) | | |
+-----------------+---------------------+-------------------+------------+-----------------+

Poznámka:
1) Pro zajištění dostatečného prostoru musí prostorové podmínky pro každé jednotlivé pokusné zvíře vycházet z jeho výšky v kohoutku.


8. Ptáci

Během zemědělského výzkumu, při němž cíl projektu pokusů vyžaduje, aby byla pokusná zvířata chována za obdobných podmínek jako hospodářská zvířata chovaná pro komerční účely, musí jejich chov přinejmenším splňovat normy podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 8.1
Kur domácí

Pokud nelze z vědeckých důvodů tyto minimální rozměry uzavřeného prostoru zajistit, zdůvodní dobu uzavření ptáků v omezeném prostoru osoba provádějící pokus po poradě s veterinárním personálem. Za těchto okolností mohou být ptáci umístěni v menších uzavřených prostorách s vhodnou úpravou prostředí a minimální podlahovou plochou 0,75 m2.

+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| Tělesná | Minimální plocha | Minimální plocha | Minimální | Minimální délka |
| hmotnost | uzavřeného | na jednoho ptáka | výška | krmítka na |
| (g) | prostoru | (m2) | (cm) | jednoho ptáka |
| | (m2) | | | (cm) |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| až do 200 | 1,00 | 0,025 | 30 | 3 |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| od 200 do 300 | 1,00 | 0,03 | 30 | 3 |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| od 300 do 600 | 1,00 | 0,05 | 40 | 7 |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| od 600 do 1200 | 2,00 | 0,09 | 50 | 15 |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| od 1200 do | 2,00 | 0,11 | 75 | 15 |
| 1800 | | | | |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| od 1800 do | 2,00 | 0,13 | 75 | 15 |
| 2400 | | | | |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| nad 2400 | 2,00 | 0,21 | 75 | 15 |
+----------------+------------------+-------------------+-----------+-----------------+

Tabulka 8.2
Krůty

Všechny strany uzavřeného prostoru pro pokusná zvířata musí být dlouhé alespoň 1,5 m. Pokud nelze z vědeckých důvodů tyto minimální rozměry zajistit, zdůvodní dobu uzavření ptáků v omezeném prostoru osoba provádějící pokus po poradě s veterinárním personálem. Za těchto okolností mohou být ptáci umístěni v menších prostorách s vhodnou úpravou prostředí a minimální podlahovou plochou 0,75 m2 a minimální výškou 50 cm pro ptáky do hmotnosti 0,6 kg, 75 cm pro ptáky do hmotnosti 4 kg a 100 cm pro ptáky s hmotností větší než 4 kg.

Tyto prostory mohou být použity pro umístění malých skupin ptáků v souladu s prostorovými podmínkami uvedenými v tabulce 8.2.

+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| Tělesná | Minimální plocha | Minimální plocha | Minimální | Minimální délka |
| hmotnost | uzavřeného | na jednoho ptáka | výška | krmítka na jednoho |
| (kg) | prostoru (m2) | (m2) | (cm) | ptáka (cm) |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| až do 0,3 | 2,00 | 0,13 | 50 | 3 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| od 0,3 do 0,6 | 2,00 | 0,17 | 50 | 7 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| od 0,6 do 1 | 2,00 | 0,30 | 100 | 15 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| od 1 do 4 | 2,00 | 0,35 | 100 | 15 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| od 4 do 8 | 2,00 | 0,40 | 100 | 15 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| od 8 do 12 | 2,00 | 0,50 | 150 | 20 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| od 12 do 16 | 2,00 | 0,55 | 150 | 20 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| od 16 do 20 | 2,00 | 0,60 | 150 | 20 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+
| nad 20 | 3,00 | 1,00 | 150 | 20 |
+---------------+------------------+------------------+-----------+--------------------+

Tabulka 8.3
Křepelky

+-----------+------------+-------------+---------------+-----------+---------------+
| Tělesná | Minimální | Plocha na | Plocha na | Minimální | Minimální |
| hmotnost | plocha | 1 ptáka | každého | výška | délka |
| (g) | uzavřeného | umístěného | dalšího | (cm) | krmítka na |
| | prostoru | v páru | ptáka ve | | jednoho ptáka |
| | (m2) | (m2) | skupinovém | | (cm) |
| | | | umístění (m2) | | |
+-----------+------------+-------------+---------------+-----------+---------------+
| až do 150 | 1,00 | 0,5 | 0,10 | 20 | 4 |
+-----------+------------+-------------+---------------+-----------+---------------+
| nad 150 | 1,00 | 0,6 | 0,15 | 30 | 4 |
+-----------+------------+-------------+---------------+-----------+---------------+

Tabulka 8.4
Kachny a husy

Pokud nelze z vědeckých důvodů tyto minimální rozměry uzavřeného prostoru zajistit, musí dobu uzavření ptáků v omezeném prostoru zdůvodnit osoba provádějící pokus po poradě s veterinárním personálem. Za těchto okolností mohou být ptáci umístěni v menších uzavřených prostorách s vhodnou úpravou prostředí a minimální podlahovou plochou 0,75 m2. Tyto prostory mohou být použity pro umístění malých skupin ptáků v souladu s prostorovými podmínkami uvedenými v tabulce 8.4.

+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| Tělesná | Minimální plocha | Plocha na | Minimální výška | Minimální délka |
| hmotnost | uzavřeného prostoru | jednoho ptáka | (cm) | krmítka na jednoho |
| (g) | (m2) | (m2) 1) | | ptáka (cm) |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| Kachny | | | | |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| až do 300 | 2,00 | 0,10 | 50 | 10 |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| od 300 do | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 |
| 1200 2) | | | | |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| nad 1200 do | 2,00 | 0,25 | 200 | 15 |
| 3500 | | | | |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| nad 3500 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| Husy | | | | |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| až do 500 | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| od 500 do 2000 | 2,00 | 0,33 | 200 | 15 |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+
| nad 2000 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 |
+----------------+---------------------+---------------+-----------------+--------------------+

Poznámky:
1) Zahrnuje vodní nádrž o minimální rozloze 0,5 m2 na 2 m2 uzavřeného prostoru s minimální hloubkou 30 cm. Vodní nádrž může tvořit až 50 % minimální plochy uzavřeného prostoru.
2) Nedospělí ptáci mohou být drženi v uzavřených prostorách s minimální výškou 75 cm.

Tabulka 8.5
Kachny a husy: minimální rozměry vodní nádrže 1)

+--------------+--------------+---------------------+
| | Plocha | Hloubka |
| | (m2) | (cm) |
+--------------+--------------+---------------------+
| Kachny | 0,5 | 30 |
+--------------+--------------+---------------------+
| Husy | 0,5 | od 10 do 30 |
+--------------+--------------+---------------------+

Poznámka:
1) Rozměry vodní nádrže platí pro uzavřený prostor o rozloze 2 m2. Vodní nádrž může tvořit až 50 % minimální plochy uzavřeného prostoru.

Tabulka 8.6
Holubi

Uzavřené prostory musí být spíše dlouhé a úzké (například 2 m x 1 m) než čtvercové, aby umožňovaly ptákům krátké přelety.

+----------------+------------------+-----------+-----------------+------------------+
| Velikost | Minimální plocha | Minimální | Minimální délka | Minimální délka |
| skupiny | uzavřeného | výška | krmítka na | hřadu na jednoho |
| | prostoru | (cm) | jednoho ptáka | ptáka |
| | (m2) | | (cm) | (cm) |
+----------------+------------------+-----------+-----------------+------------------+
| až do 6 | 2 | 200 | 5 | 30 |
+----------------+------------------+-----------+-----------------+------------------+
| od 7 do 12 | 3 | 200 | 5 | 30 |
+----------------+------------------+-----------+-----------------+------------------+
| pro každého | 0,15 | | 5 | 30 |
| dalšího ptáka | | | | |
| nad 12 | | | | |
+----------------+------------------+-----------+-----------------+------------------+

Tabulka 8.7
Zebřičky pestré

Uzavřené prostory musí být spíše dlouhé a úzké (například 2 m x 1 m) než čtvercové, aby umožňovaly ptákům krátké přelety. Pro výzkum chovu lze páry umístit v menších prostorách s vhodnou úpravou prostředí s minimální podlahovou plochou 0,5 m2 a minimální výškou 40 cm. Dobu uzavření ptáků v omezeném prostoru musí zdůvodnit osoba provádějící pokus po poradě s veterinárním personálem.

+----------------+---------------------+-----------------+------------------+
| Velikost | Minimální plocha | Minimální výška | Minimální počet |
| skupiny | uzavřeného prostoru | (cm) | krmných zařízení |
| | (m2) | | |
+----------------+---------------------+-----------------+------------------+
| až do 6 | 1,0 | 100 | 2 |
+----------------+---------------------+-----------------+------------------+
| od 7 do 12 | 1,5 | 200 | 2 |
+----------------+---------------------+-----------------+------------------+
| od 13 do 20 | 2,0 | 200 | 3 |
+----------------+---------------------+-----------------+------------------+
| pro každého | 0,05 | | 1 na 6 ptáků |
| dalšího ptáka | | | |
| nad 20 | | | |
+----------------+---------------------+-----------------+------------------+


9. Obojživelníci

Tabulka 9.1
Vodní ocasatí

+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| Délka | Minimální plocha | Minimální plocha vodního | Minimální hloubka |
| těla 1) | vodního povrchu | povrchu pro každé další zvíře | vody |
| (cm) | (cm2) | ve skupinové umístění | (cm) |
| | | (cm2) | |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| až do 10 | 262,5 | 50 | 13 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 10 do 15 | 525 | 110 | 13 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 15 do 20 | 875 | 200 | 15 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 20 do 30 | 1837,5 | 440 | 15 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| nad 30 | 3150 | 800 | 20 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+

Poznámka:
1) Měřeno od tlamy po kloaku.

Tabulka 9.2
Vodní žáby 1)

+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| Délka | Minimální plocha | Minimální plocha vodního | Minimální hloubka |
| těla 2) | vodního povrchu | povrchu pro každé další zvíře | vody |
| (cm) | (cm2) | ve skupinové umístění | (cm) |
| | | (cm2) | |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| nižší než 6 | 160 | 40 | 6 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 6 do 9 | 300 | 75 | 8 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 9 do 12 | 600 | 150 | 10 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| nad 12 | 920 | 230 | 12,5 |
+--------------+------------------+-------------------------------+-------------------+

Poznámky:
1) Tyto podmínky se vztahují na nádrže v chovných prostorách (t. j. při chovu), nikoli na nádrže pro přirozené páření a superovulaci z důvodu výkonnosti, kdy se vyžadují jednotlivé nádrže menší velikosti. Prostorové požadavky jsou stanoveny pro dospělé jedince v uvedených kategoriích velikosti; mladí jedinci nebo pulci jsou vyloučeni, nebo jim jsou rozměry úměrně přizpůsobeny.
2) Měřeno od tlamy po kloaku.

Tabulka 9.3
Převážně vodní žáby

+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| Délka | Minimální plocha | Minimální plocha pro | Minimální výška | Minimální hloubka |
| těla 1) | uzavřeného | každé další zvíře ve | uzavřeného | vody |
| (cm) | prostoru 2) | skupinovém umístění | prostoru 3) | (cm) |
| | (cm2) | (cm2) | (cm) | |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| až do 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| od 5,0 do 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| nad 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+

Poznámky:
1) Měřeno od tlamy po kloaku.
2) Jedna třetina suchozemské části, dvě třetiny vodní plochy dostatečné pro potápění zvířat.
3) Měřeno od podlahy suchozemské části až po vnitřní část stropu terária; kromě toho musí být výška uzavřeného prostoru přizpůsobena jeho vnitřnímu uspořádání.

Tabulka 9.4
Převážně suchozemské žáby

+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| Délka těla 1) | Minimální plocha | Minimální plocha pro | Minimální výška | Minimální hloubka |
| (cm) | uzavřeného | každé další zvíře ve | uzavřeného | vody |
| | prostoru 2) | skupinovém umístění | prostoru 3) | (cm) |
| | (cm2) | (cm2) | (cm) | |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| až do 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| od 5,0 do 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+
| nad 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+-------------------+

Poznámky:
1) Měřeno od tlamy po kloaku.
2) Dvě třetiny suchozemské části, jedna třetina vodní plochy dostatečné pro potápění zvířat.
3) Měřeno od podlahy suchozemské části až po vnitřní část stropu terária; kromě toho musí být výška uzavřeného prostoru přizpůsobena jeho vnitřnímu uspořádání.

Tabulka 9.5
Stromové žáby

+---------------+------------------+----------------------+-----------------+
| Délka | Minimální plocha | Minimální plocha pro | Minimální výška |
| těla 1) | uzavřeného | každé další zvíře ve | uzavřeného |
| (cm2) | prostoru 2) | skupinovém umístění | prostoru 3) |
| | (cm2) | (cm2) | (cm) |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+
| až do 3,0 | 900 | 100 | 30 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+
| nad 3,0 | 1500 | 200 | 30 |
+---------------+------------------+----------------------+-----------------+

Poznámky:
1) Měřeno od tlamy po kloaku.
2) Dvě třetiny suchozemské části, jedna třetina vodní plochy dostatečné pro potápění zvířat.
3) Měřeno od podlahy suchozemské části až po vnitřní část stropu terária; kromě toho musí být výška uzavřeného prostoru přizpůsobena jeho vnitřnímu uspořádání.


10. Plazi

Tabulka 10.1
Vodní želvy

+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| Délka | Minimální plocha | Minimální plocha vodního | Minimální hloubka |
| těla 1) | vodního povrchu | povrchu pro každé další zvíře | vody |
| (cm) | (cm2) | ve skupinovém umístění (cm2) | (cm) |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| až do 5 | 600 | 100 | 10 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 5 do 10 | 1600 | 300 | 15 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 10 do 15 | 3500 | 600 | 20 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 15 do 20 | 6000 | 1200 | 30 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 20 do 30 | 10000 | 2000 | 35 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| nad 30 | 20000 | 5000 | 40 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+

Poznámka:
1) Měřeno po přímce od předního po zadní okraj krunýře.

Tabulka 10.2
Suchozemští hadi

+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| Délka | Minimální | Minimální plocha | Minimální výška |
| těla 1) | podlahová | pro každé další zvíře | uzavřeného |
| (cm) | plocha (cm2) | ve skupinovém umístění (cm2) | prostoru **) (cm) |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| až do 30 | 300 | 150 | 10 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 30 do 40 | 400 | 200 | 12 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 40 do 50 | 600 | 300 | 15 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| od 50 do 75 | 1200 | 600 | 20 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+
| nad 75 | 2500 | 1200 | 28 |
+---------------+------------------+-------------------------------+-------------------+

Poznámky:
1) Měřeno od tlamy po ocas.
2) Měřeno od podlahy suchozemské části až po vnitřní část stropu terária; kromě toho musí být výška uzavřeného prostoru přizpůsobena jeho vnitřnímu uspořádání.


11. Ryby


11.1 Přívod a kvalita vody

Neustále musí být zajištěn odpovídající přívod vody vhodné kvality. Průtok vody v recirkulačních systémech nebo filtrace v nádržích musí být dostatečné a zajišťovat dodržení parametrů kvality vody na přijatelných úrovních. Přiváděná voda musí být filtrována nebo upravena tak, aby byly případně odstraněny látky, které jsou pro ryby nebezpečné. Parametry kvality vody musí být neustále v přijatelném rozsahu, který u daného druhu ryby a v dané fázi vývoje udržuje běžnou aktivitu a fyziologii. Průtok vody musí být dostatečný k tomu, aby rybám umožňoval náležitě plavat a chovat se obvyklým způsobem. Ryby musí mít dostatek času na aklimatizaci a přizpůsobení se změnám podmínek, pokud jde o kvalitu vody.


11.2 Kyslík, sloučeniny dusíku, pH a salinita

Koncentrace kyslíku musí odpovídat potřebám jednotlivých druhů ryb a podmínkám, v nichž jsou ryby drženy. V případě potřeby musí být zajištěno dodatečné provzdušňování vody v nádržích. Koncentrace sloučenin dusíku musí být udržovány na nízkých hodnotách. Úroveň pH musí být přizpůsobena jednotlivým druhům ryb a udržována pokud možno stabilní. Salinita musí být přizpůsobena požadavkům druhů ryb a životní fázi jedinců. Změny salinity se musí provádět postupně.


11.3 Teplota, osvětlení, hluk

Teplota musí být udržována v optimálním rozsahu pro daný druh ryb a pokud možno na stabilní hodnotě. Změny teploty se musí provádět postupně. Pro ryby musí být zajištěna vhodná fotoperiodicita. Hladiny hluku musí být udržovány na minimu a zařízení způsobující hluk nebo vibrace, například elektrické generátory nebo filtrační systémy, musí být tam, kde je to vhodné, oddělena od nádrží, v nichž jsou chovány ryby.


11.4 Hustota osazení a rozmanitost prostředí

Hustota osazení ryb musí vycházet z celkových potřeb ryb, pokud jde o podmínky prostředí, zdravotní stav a dobré životní podmínky. Musí být zajištěn dostatečný objem vody, aby ryby mohly běžným způsobem plavat, přičemž se přihlíží k velikosti, věku, zdravotnímu stavu a způsobu krmení daných ryb. Prostředí ryb musí být vhodně upraveno, například musí být zajištěny úkryty a substrát na dně, vyjma případy, kdy z jejich vzorců chování vyplývá, že je nevyžadují.


11.5 Krmení a manipulace

Ryby musí být krmeny potravou, která je pro ně vhodná, v náležitém množství a intervalech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat krmení plůdku během každého přechodu z přírodní potravy na umělou. Manipulace s rybami musí být omezena na minimum.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 8
Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty

Péče o pokusná zvířata a jejich umístění musí splňovat následující požadavky, pokud se jedná o
a) zdravotní stav, kde
1. ve všech zařízeních musí být zavedena strategie pro udržování zdravotního stavu pokusných zvířat, která zajišťuje jejich dobré životní podmínky a odpovídá vědeckým požadavkům. Tato strategie musí zahrnovat pravidelnou kontrolu zdravotního stavu pokusných zvířat, program mikrobiologické kontroly a plány řešení zdravotních problémů pokusných zvířat a musí definovat zdravotní parametry a postupy pro přijímání nových pokusných zvířat, a
2. prohlídky pokusných zvířat musí provádět osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat alespoň jednou denně. Tyto prohlídky musí zajistit, že tato osoba zjistí všechna nemocná nebo zraněná pokusná zvířata a učiní náležitá opatření k nápravě stavu,
b) pokusná zvířata odchycená ve volné přírodě, kde
1. na místě odchytu musí být k dispozici přepravní kontejnery a dopravní prostředky uzpůsobené pro příslušný druh pokusných zvířat pro případný převoz pokusných zvířat na vyšetření nebo ošetření a
2. zvláštní pozornost musí být věnována přivykání, karanténě, umístění a chovu pokusných zvířat odchycených ve volné přírodě a péči o ně a případně přípravě jejich vypuštění do volné přírody po skončení daného pokusu a pro tyto situace musí být zajištěny podmínky vhodné pro daný druh pokusných zvířat,
c) umístění pokusných zvířat, kromě od přírody samotářských pokusných zvířat musí být pokusná zvířata umístěna v sociálně stabilních skupinách jedinců, kteří jsou vůči sobě snášenliví. V případech, kdy je povoleno státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů v rozhodnutí o schválení projektu pokusů individuální umístění, musí být délka tohoto umístění co nejvíce omezena a v jeho průběhu musí být s pokusným zvířetem udržován zrakový, sluchový, čichový nebo dotykový kontakt. Umístění nebo navrácení pokusných zvířat do zavedených skupin musí být pečlivě monitorováno, aby nevznikly problémy způsobené nesnášenlivostí a nedošlo k narušení sociálních vztahů,
d) úpravu prostředí, všem pokusným zvířatům musí být zajištěn dostatečně rozmanitý prostor, který jim ve značném rozsahu umožní běžné chování. V rámci jejich prostředí jim musí být poskytnuta určitá míra kontroly a výběru, aby se omezily projevy chování vyvolané stresem. Zařízení musí uplatňovat vhodné postupy úpravy prostředí, které rozšiřují okruh možných činností pokusných zvířat a podporují jejich přizpůsobení situaci, včetně tělesného pohybu, získávání potravy, hraní a kognitivních činností, podle druhu pokusných zvířat. Úprava prostředí v uzavřených prostorách pro pokusná zvířata musí být přizpůsobena danému druhu pokusných zvířat a individuálním potřebám dotyčných pokusných zvířat. Strategie v oblasti úpravy prostředí musí být v zařízeních pravidelně podrobována přezkumu a aktualizována,
e) uzavřené prostory pro pokusná zvířata, nesmějí být vyráběny z materiálů, které jsou škodlivé pro zdraví pokusných zvířat. Musí být řešeny a konstruovány tak, aby se pokusná zvířata nemohla poranit. Nejsou-li určeny k jednorázovému použití, musí být z odolného materiálu, kterému neškodí čištění a dezinfekce. Podlahy uzavřených prostor musí být uzpůsobeny danému druhu pokusných zvířat a jejich stáří a být řešeny tak, aby usnadňovaly odstraňování výkalů,
f) krmení, kde
1. forma, obsah a podávání krmiva musí odpovídat nutričním a etologickým potřebám dotyčného pokusného zvířete,
2. krmivo pokusných zvířat musí být chutné a nekontaminované. Při výběru surovin pro krmivo a při výrobě, přípravě a podávání krmiva musí být v zařízení učiněna opatření, aby se minimalizovalo riziko chemické, fyzikální a mikrobiální kontaminace,
3. krmivo musí být baleno, dopravováno a skladováno tak, aby se zabránilo kontaminaci, snížení kvality nebo zkáze. Veškeré násypky, koryta a jiné nářadí používané ke krmení musí být pravidelně čištěny a v případě potřeby sterilizovány,
4. každému pokusnému zvířeti musí být zajištěn přístup ke krmivu s dostatečným prostorem, aby se omezilo soupeření,
g) napájení, kde
1. s ohledem na fyziologické potřeby druhu musí mít pokusná zvířata stále k dispozici nekontaminovanou vodu, která neohrožuje jejich zdravotní stav,
2. musí být pravidelně kontrolovány, udržovány a proplachovány, používají-li se automatické napájecí systémy, aby se předcházelo nehodám. Používají-li se klece s pevným dnem, je nutné dbát na to, aby bylo co nejmenší nebezpečí zatopení,
3. musí být zajištěno, aby voda přiváděná do akvárií a nádrží byla přizpůsobena potřebám a hranicím tolerance jednotlivých druhů ryb, obojživelníků a plazů,
h) prostory pro odpočinek a spánek, kde
1. pokusná zvířata musí mít neustále k dispozici podestýlku nebo konstrukce pro spaní, které jsou přizpůsobeny potřebám daných druhů pokusných zvířat, včetně materiálů nebo konstrukcí pro stavění hnízda u plemenných pokusných zvířat, a
2. v uzavřených prostorách pro pokusná zvířata musí být podle potřeb jednotlivých druhů pokusných zvířat zajištěna pevná a pohodlná plocha pro odpočinek. Veškeré prostory pro spánek musí být udržovány čisté a suché,
i) manipulaci, kde v zařízení musí být zavedeny programy přivykání a výcviku přizpůsobené pokusným zvířatům, pokusům a délce trvání projektu pokusů.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9
Kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu

(1) Přiřazení kategorie závažnosti musí
a) zohledňovat veškeré zákroky na pokusných zvířatech nebo zacházení s nimi v rámci definovaného postupu,
b) vycházet z nejzávažnějších účinků, které jednotlivá pokusná zvířata pravděpodobně pocítí po použití všech příslušných zmírňujících postupů,
c) zohledňovat druh pokusu a faktory uvedené v odstavci 2 a 3, všechny tyto faktory se musí posuzovat pro každý jednotlivý případ.

(2) Mezi faktory, jež se vztahují k danému pokusu, patří
a) druh zacházení a manipulace s pokusným zvířetem,
b) povaha bolesti, utrpení, strachu nebo trvalého poškození pokusného zvířete v důsledku všech prvků pokusu a jeho intenzita, délka trvání, četnost a rozmanitost použitých metod,
c) kumulativní utrpení pokusného zvířete v rámci pokusu,
d) bránění v projevech přirozeného chování pokusného zvířete, včetně omezení, pokud jde o standardy umístění, chovu a péče.

(3) Pro účely konečné klasifikace závažnosti pokusů se musí zohlednit i tyto dodatečné faktory, jež se posuzují pro každý jednotlivý případ,
a) druh pokusných zvířat a genotyp,
b) dospělost, věk a pohlaví pokusného zvířete,
c) navyklost pokusného zvířete na daný pokus,
d) v případě, že bude pokusné zvíře použito opětovně, skutečná závažnost předchozích pokusů,
e) metody použité ke zmírnění nebo vyloučení bolesti, utrpení a strachu pokusného zvířete, včetně šetrného zacházení při umístění, chovu a péči,
f) hlediska humánního zacházení s pokusným zvířetem.

(4) Mírné druhy pokusů zahrnují
a) provedení znecitlivění vyjma případy, kdy je výhradním účelem usmrcení pokusného zvířete,
b) farmakokinetické studie, kdy se pokusnému zvířeti podává pouze jedna dávka a odebírá omezený počet krevních vzorků, tedy celkové množství menší než 10 % objemu v oběhu, a neočekává se, že daná látka způsobí zjistitelný nepříznivý účinek,
c) neinvazivní zobrazování pokusných zvířat, například MRI, za použití příslušného sedativa či látky snižující bolest,
d) povrchové pokusy, například biopsie ucha a ocasu, nechirurgické podkožní implantace minipump a transponderů,
e) použití externích telemetrických přístrojů, které pokusným zvířatům způsobují pouze nepatrnou újmu nebo nepatrně zasahují do běžné činnosti a chování,
f) podání látek subkutánní, intramuskulární, intraperitoneální cestou, prostřednictvím sondy a nitrožilně prostřednictvím povrchových cév, kdy látka nemá na pokusné zvíře větší než mírný dopad a objem je v rámci náležitých limitů pro velikost a druh pokusného zvířete,
g) vyvolání nádorů nebo spontánní nádory, které nezpůsobují zjistitelné klinické nepříznivé účinky pokusnému zvířeti, například malé, podkožní, neinvazivní uzliny,
h) chov geneticky upravených pokusných zvířat, při němž se očekává vznik fenotypu s mírnými účinky,
i) krmení pokusného zvířete upravenou potravou, jež nesplňuje všechny nutriční potřeby pokusného zvířete a u níž se očekává, že v průběhu studie způsobí mírné klinické abnormality,
j) krátkodobé, tedy méně než 24 hodin trvající, uzavření pokusného zvířete v metabolické kleci,
k) studie, jejichž součástí je krátkodobé odloučení pokusného zvířete od sociálních partnerů nebo krátkodobé samostatné umístění dospělých potkanů nebo myší se sociálními sklony v klecích,
l) modely, jež vystavují pokusná zvířata škodlivým podnětům, které jsou krátce spojeny s nepatrnou až mírnou bolestí, utrpením nebo strachem a kterým se pokusná zvířata mohou úspěšně vyhnout,
m) na základě kombinace nebo kumulace následujících příkladů mohou být pokusy klasifikovány jako mírné
1. posuzování složení těla pokusného zvířete za pomoci neinvazivních způsobů a minimálního omezení,
2. sledování EKG pokusného zvířete neinvazivními způsoby za minimálního omezení přivyklých pokusných zvířat nebo bez omezení,
3. použití externích telemetrických přístrojů, u nichž se neočekává žádná újma způsobená sociálně přizpůsobeným pokusným zvířatům ani zásah do běžné činnosti a chování pokusného zvířete,
4. chov geneticky upravených pokusných zvířat, u nichž se neočekává výskyt žádných klinicky zjistitelných škodlivých fenotypů,
5. přidání inertních značkovačů do potravy pokusných zvířat za účelem sledování průchodu tráveného materiálu,
6. odnětí potravy dospělým potkanům na dobu nepřesahující 24 hodin,
7. testy otevřeného pole.

(5) Střední druhy pokusů zahrnují
a) časté používání zkoušených látek, které vyvolává středně intenzivní klinické účinky, a odběr krevních vzorků, které představují méně než 10 % objemu v oběhu, u pokusného zvířete při vědomí během několika dní bez doplnění objemu,
b) studie za účelem určení rozsahu účinného dávkování nebo zkoušky chronické toxicity a karcinogenity, které nekončí usmrcením pokusného zvířete,
c) chirurgické zákroky v celkovém znecitlivění a za použití příslušných prostředků snižujících bolest spojené po zákroku s bolestí, utrpením nebo zhoršením celkového stavu pokusného zvířete, zejména torakotomie, kraniotomie, laparotomie, orchidektomie, lymfadenektomie, tyroidektomie, ortopedický zákrok s účinnou stabilizací a ošetřením rány, transplantace orgánů s účinným zvládnutím rejekce, chirurgické zavedení cévky nebo použití biomedicínských přístrojů, například telemetrických vysílačů, minipump,
d) způsoby vyvolání nádorů nebo spontánní nádory, u nichž se očekává, že způsobí středně intenzivní bolesti nebo strach nebo středně závažný zásah do běžného chování pokusného zvířete,
e) ozařování pokusného zvířete nebo chemoterapie za použití subletální dávky nebo jinak letální dávky, ale při rekonstituci imunitního systému. Očekávané nepříznivé účinky by měly být mírné nebo střední a krátkodobé, tedy trvající méně než 5 dní,
f) chov geneticky upravených pokusných zvířat, při němž se očekává vznik fenotypu se středními účinky,
g) vytvoření geneticky upraveného pokusného zvířete na základě chirurgických postupů,
h) dlouhodobější, tedy až 5 dní trvající, použití metabolických klecí se středně závažným omezením pohybu pokusného zvířete,
i) studie za použití upravené potravy, jež nesplňuje všechny nutriční potřeby pokusného zvířete a u níž se očekává, že v průběhu studie způsobí pokusnému zvířeti středně závažné klinické abnormality,
j) odnětí potravy dospělým potkanům na dobu 48 hodin,
k) vyvolání únikových nebo úhybných reakcí v situaci, kdy pokusné zvíře nemůže podnětu uniknout nebo se mu vyhnout a kdy se očekává středně intenzivní strach.

(6) Závažné druhy pokusů zahrnují
a) zkoušky toxicity, které vedou k usmrcení nebo u nichž se dá očekávat smrt pokusného zvířete nebo vznik vážného patofyziologického stavu u pokusného zvířete, například zkouška akutní toxicity po aplikaci jedné dávky,
b) testování přístrojů, jejichž selhání může způsobit značnou bolest, strach nebo smrt pokusného zvířete, například přístroje podporující srdeční činnost,
c) testování účinnosti vakcín provázené trvalým zhoršením stavu pokusného zvířete, pokusným onemocněním vedoucím ke smrti, spojeným s dlouhodobou středně intenzivní bolestí, strachem nebo utrpením,
d) ozařování pokusného zvířete nebo chemoterapie za použití letální dávky bez rekonstituce imunitního systému nebo s rekonstitucí vyvolávající reakci štěpu proti hostiteli,
e) způsoby vyvolání nádorů nebo se vznikem spontánních nádorů, u nichž se očekává, že způsobí postupné smrtelné onemocnění pokusného zvířete provázené dlouhotrvající středně intenzivní bolestí, strachem nebo utrpením, například nádory způsobující kachexii, invazivní kostní nádory, nádory vedoucí k šíření metastáz a nádory, kterým se umožní ulcerace,
f) chirurgické a jiné zákroky na pokusném zvířeti v celkovém znecitlivění, u nichž se očekává, že způsobí značné nebo trvalé středně intenzivní pooperační bolesti, utrpení nebo strach nebo vážné a trvalé zhoršení celkového stavu pokusného zvířete, způsobení nestabilních zlomenin nebo torakotomie pokusného zvířete bez přiměřeného snížení bolesti nebo traumatu za účelem vyvolání mnohočetného selhání orgánů pokusného zvířete,
g) transplantace orgánu, při níž se očekává, že rejekce orgánu povede k značnému strachu nebo zhoršení celkového stavu pokusného zvířete, například xenotransplantace,
h) chov pokusného zvířete s genetickými poruchami, při němž se očekává, že pokusné zvíře postihne vážné a trvalé zhoršení celkového stavu, například Huntingtonova nemoc, svalová dystrofie, chronicky se opakující zánět nervů,
i) dlouhodobější použití metabolických klecí s vážným omezením pohybu pokusného zvířete,
j) elektrické šoky, před nimiž pokusné zvíře nemůže uniknout, například s cílem vyvolat naučenou bezmocnost,
k) dlouhodobější úplná izolace sociálních druhů pokusných zvířat, například psů a subhumánních primátů,
l) imobilizační stres s cílem vyvolat u potkanů žaludeční vředy nebo srdeční selhání,
m) zkoušky využívající nucené plavání či pohyb, jež končí vyčerpáním pokusného zvířete.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 10
Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat

+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Poznámky/ | Ryby | Obojživelníci | Plazi | Ptáci | Hlodavci | Králíci | Psi, | Velcí | Subhumánní |
| metody pro | | | | | | | kočky, | savci | primáti |
| jednotlivá zvířata | | | | | | | fretky | | |
| | | | | | | | a lišky | | |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Předávkování | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| anestetikem | | | | | | | | | |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Upoutaný projektil | x | x | (2) | x | x | | x | | x |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Oxid uhličitý | x | x | x | | (3) | x | x | x | x |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Zlomení vazu | x | x | x | (4) | (5) | (6) | x | x | x |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Tupý úder do hlavy | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | x | x |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Oddělení hlavy od | x | x | x | (11) | (12) | x | x | x | x |
| trupu | | | | | | | | | |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Omráčení elektrickým | (13) | (13) | x | (13) | x | (13) | (13) | (13) | x |
| proudem | | | | | | | | | |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Inertní plyny (Ar, N ) | x | x | x | | | x | x | (14) | x |
| 2 | | | | | | | | | |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+
| Zastřelení volným | x | x | (15) | x | x | x | (16) | (15) | x |
| projektilem | | | | | | | | | |
| odpovídající střelnou | | | | | | | | | |
| zbraní a střelivem | | | | | | | | | |
+------------------------+------+---------------+-------+-------+----------+---------+---------+-------+------------+

Požadavky:
(1) Kde je to vhodné, použije se s předchozím podáním sedativ.
(2) Použije se pouze u velkých plazů.
(3) Plyn je do komory vpouštěn postupně. Nepoužije se u plodů a novorozených hlodavců.
(4) Použije se pouze u ptáků s hmotností nižší než 1 kg. Ptákům s hmotností vyšší než 250 g se podávají sedativa.
(5) Použije se pouze u hlodavců s hmotností nižší než 1 kg. Hlodavcům s hmotností vyšší než 150 g se podávají sedativa.
(6) Použije se pouze u králíků s hmotností nižší než 1 kg. Králíkům s hmotností vyšší než 150 g se podávají sedativa.
(7) Použije se pouze u ptáků s hmotností nižší než 5 kg.
(8) Použije se pouze u hlodavců s hmotností nižší než 1 kg.
(9) Použije se pouze u králíků s hmotností nižší než 5 kg.
(10) Použije se pouze u novorozených jedinců.
(11) Použije se pouze u ptáků s hmotností nižší než 250 g.
(12) Použije se, pouze pokud není možné použití jiných metod.
(13) Vyžaduje se zvláštní vybavení.
(14) Použije se pouze u prasat.
(15) Provádí pouze zkušený střelec v terénu.
(16) Provádí pouze zkušený střelec v terénu, pokud není možné použít jiné metody.

Vysvětlivky:
1) Je-li kolonka prázdná, je metoda usmrcování pro jednotlivý druh pokusných zvířat povolena.
2) Je-li kolonka proškrtnutá, je metoda usmrcování pro jednotlivý druh pokusných zvířat zakázána.
3) Je-li v kolonce uveden odkaz na požadavek, je metoda usmrcování pro jednotlivý druh pokusných zvířat povolena a provádí se v souladu s příslušným požadavkem.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 11
Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru

Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru musí zohledňovat požadavky stanovené nařízením Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97, v platném znění.

Nejoblíbenější články