313/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 16. prosince 2014
o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
ve znění vyhlášky č. 211/2017 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 4a odst. 7 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1)
a) označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu (dále jen "zvíře v zájmovém chovu") při jejich neobchodních přesunech,
b) způsob výroby, vydávání a číslování pasů,
c) způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah,
d) požadavky na zaznamenávání údajů do pasu a
e) vzor pasu.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.


§ 2

Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem

Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem 2) provádí veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona.

------------------------------------------------------------------
2) Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.


§ 3

Způsob výroby, vydávání a číslování pasů

(1) Výrobce pasů opatří pasy
a) průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno zapečetit oddíl III pasu,
b) 10 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu V pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení, a
c) 16 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení.

(2) Evidenční číslo pasu obsahuje
a) na prvních dvou místech písmena "CZ" a
b) na následujících místech číslo z řady přidělené Ústřední veterinární správou v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.


§ 4

Způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah

(1) Komora vede evidenci způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Evidence obsahuje
a) údaje podle čl. 23 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa trvalého pobytu majitele zvířete v zájmovém chovu, popřípadě pobyt majitele zvířete v zájmovém chovu v cizině,
c) způsob označení a číslo transpondéru nebo tetování zvířete v zájmovém chovu,
d) evidenční číslo pasu a
e) údaje o zvířeti v zájmovém chovu, jimiž jsou
1. druh,
2. plemeno,
3. datum narození,
4. pohlaví a
5. barva.

(3) Údaje o dodaných a vydaných pasech se předávají prostřednictvím elektronické aplikace přístupné s využitím internetových stránek Komory.

(4) Výrobce pasů předá údaje o dodaných pasech nejpozději v den dodání pasů distributorovi pasů nebo schválenému veterinárnímu lékaři, je-li výrobce pasů současně distributorem pasů.

(5) Distributor pasů předá údaje o dodaných pasech nejpozději v den dodání pasů schválenému veterinárnímu lékaři.

(6) Schválený veterinární lékař předá údaje o vydaném pasu uvedené v odstavci 2 písm. b) až e) do 3 pracovních dnů od vystavení pasu.


§ 5

zrušen


§ 6

Vzor pasu

Vzor pasu 3) je uveden v příloze k této vyhlášce. Vzorem pasu uvedeným v příloze nejsou dotčeny doplňkové požadavky na jeho vystavení uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 577/2013.

------------------------------------------------------------------
3) Příloha III prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
2. Bod 2 § 42 vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2014.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha
Vzor pasu

V_313_14aObrázek - Vzor

V_313_14bObrázek - Vzor

V_313_14cObrázek - Vzor strana 1

V_313_14dObrázek - Vzor strana 2

V_313_14eObrázek - Vzor strana 3

V_313_14fObrázek - Vzor strana 4

V_313_14gObrázek - Vzor strana 5

V_313_14hObrázek - Vzor strana 6

V_313_14iObrázek - Vzor strana 7

V_313_14jObrázek - Vzor strana 8

V_313_14kObrázek - Vzor strana 9

V_313_14lObrázek - Vzor strana 10

V_313_14mObrázek - Vzor strana 11

V_313_14nObrázek - Vzor strana 12

V_313_14oObrázek - Vzor strana 13

V_313_14pObrázek - Vzor strana 14

V_313_14qObrázek - Vzor strana 15

V_313_14rObrázek - Vzor strana 16

V_313_14sObrázek - Vzor strana 17

V_313_14tObrázek - Vzor strana 18

V_313_14uObrázek - Vzor strana 19

V_313_14vObrázek - Vzor strana 20

V_313_14wObrázek - Vzor strana 21

V_313_14xObrázek - Vzor strana 22

V_313_14yObrázek - Vzor strana 23

V_313_14zObrázek - Vzor strana 24

V_313_14aaObrázek - Vzor strana 25

V_313_14abObrázek - Vzor strana 26

V_313_14acObrázek - Vzor strana 27

V_313_14adObrázek - Vzor strana 28

V_313_14aeObrázek - Vzor strana 29

V_313_14afObrázek - Vzor strana 30

V_313_14agObrázek - Vzor strana 31

V_313_14ahObrázek - Vzor strana 32

V_313_14aiObrázek - Vzor

V_313_14ajObrázek - Vzor

Nejoblíbenější články