Příspěvky autora

doc. JUDr. Monika Forejtová Ph.D.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

advokátka, vedoucí Katedry ústavního a evropského práva, FPr ZČU v Plzni

Nová směrnice o ochraně obchodního tajemství

Dne 27. května 2016 schválila Rada novou směrnici o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním [1] (dále jen „Směrnice“). Dne 8. června 2016 byla Směrnice publikována v Úředním věstníku EU, takže již běží dvouletá lhůta pro její implementaci do právních řádů členských států. Původní návrh byl Komisí předložen již v listopadu 2013 a Evropský parlament o něm hlasoval 14. dubna 2016. ...celý článek

Implementace Směrnice EP a Rady č. 2014/52/EU a připravovaná novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí

V dubnu 2014 byla přijata nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU [1], kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. směrnice EIA). V důsledku toho v současné době probíhá příprava transpoziční novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. zákon EIA), jejímž hlavním cílem je zahrnout nové požadavky revidované směrnice EIA do zákona EIA. Směrnice 2014/52/EU stanovila transpoziční datum na 16. května 2017. ...celý článek

Významná tržní síla v potravinářství a její zneužití v pojetí práva EU a ČR

Dnem 6. března 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Návrh novely zákona byl v Poslanecké sněmovně přijat na 36. schůzi, pro hlasovalo 131 poslanců, proti bylo 41 poslanců. Ve Sbírce zákonů vyšla novela dne 5. února 2016 pod č. 50/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. ...celý článek

Směrem k revizi spotřebitelského práva

Počátkem listopadu 2015 započala svoji činnost nová Pracovní skupina k revizi spotřebitelského práva ČR, která vznikla při Ministerstvu průmyslu a obchodu. MPO se v minulosti již zabývalo tezí samostatného tzv. spotřebitelského kodexu, ve kterém by byla koncentrována právní úprava ochrany spotřebitele speciálně a pouze v jedné právní normě. ...celý článek

Jak budeme dědit v Evropě? Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem

Mezi základní cíle Evropské unie patří poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva dle čl. 3 odst. 2 Smlouvy o EU, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. Pro vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva se EU zavázala přijímat v oblasti soudní spolupráce opatření, která jsou nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu. Mezi zásadní otázky dopadající na každodenní život občana EU, jež využívá volného pohybu v rámci EU, jsou mj. věci dědické. ...celý článek

Plakáty opozičních poslanců v parlamentech členských zemí jako projev svobody slova – co na to štrasburský tribunál?

Dne 8. července 2015 zasedal Velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci Karácsony a další v. Maďarsko a Szel a další v. Maďarsko (přihláškách č. 42461/13 a 44357/13) a já měla příležitost být u toho. Rozhodnutí však neznáme nikdo z nás, neboť dle procesních předpisů se Velký senát odebral k poradě a rozhodnutí vynese až později. Kdy, to se přesně neví. ...celý článek

Nekončící souboj mezi svobodu slova a ochranou osobnosti ve světle spravedlivého procesu u ESLP

Řízení na ochranu osobnosti fyzické nebo právnické osoby před soudy České republiky dle mé zkušenosti vyžadují trpělivost, vytrvalost a finance. Do přijetí nového občanského zákoníku spory o ochranu osobnosti rozhodovaly soudy krajské, nyní osobnost člověka chrání ust. § 81 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a věc spadá do působnosti obecných soudů prvního stupně.[1] ...celý článek

Evropská unie a Ukrajina

Evropská unie již od roku 2003 podporuje v rámci tzv. Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP)[1] vytvoření pásu zemí bezprostředně sousedících s EU, ve kterých by dle hlubokého přesvědčení EU, měla být nastolena politika stability a prosperity. Počátek Evropské politiky sousedství se vztahuje k Prohlášení Evropské komise o "Širší Evropě" a zveřejnění Strategie ENP v březnu 2003. ...celý článek

Přistoupit či nepřistoupit k EÚLP – to je oč tu už neběží

Plénum Soudního dvora vydalo dne 18. prosince 2014 dlouho očekávaný posudek č. 2/2013, jehož předmětem je žádost Evropské komise dle čl. 218 odst. 11 SFEU ze dne 4. července 2013, týkající se splnění závazku z primárního práva. Tímto závazkem se míní ustanovení čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, které ukládá Unii, aby přistoupila k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. ...celý článek

Nejoblíbenější články