Finanční právo | JUDr. Martin Hout & al | 15.03.2016

Obecně k průběhu řízení před finančním arbitrem

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh navrhovatele, kterým může být od 1. 2. 2016 už pouze spotřebitel. Jeho právní úpravu obsahuje především zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFA“), v souladu s § 24 ZFA se však subsidiárně použije i zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), kromě základních zásad činnosti správních orgánů ve smyslu jeho § 2 až § 8 pak zejména ustanovení o doručování, počítání času, přerušování či zastavování řízení, postup v námitkovém či přezkumném řízení apod. ...celý článek

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob vznikla nová povinnost vůči správci daně. Pokud fyzická osoba obdrží ve zdaňovacím období jednotlivý příjem, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a je vyšší než 5 000 000 Kč, musí tuto skutečnost oznámit správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém tento příjem obdržela (§ 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Tato povinnost se týká poprvé příjmů získaných ve zdaňovacím období roku 2015. ...celý článek

Finanční právo | JUDr. Martin Hout & al | 01.02.2016

Vývoj působnosti finančního arbitra

Finanční arbitr byl zřízen zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jen „zákon o finančním arbitrovi“ nebo „ZFA“) k 1. 1. 2003 pro řešení sporů v úzce vymezeném rozsahu v oblasti platebního styku – od počátku existence finančního arbitra zákonodárce předpokládal, že v případě osvědčení zvoleného schématu mimosoudního řešení sporů bude možné jeho využití rozšířit. ...celý článek

Spotřebitelské úvěry na nemovité věci určené k bydlení a vliv unijní úpravy

Smlouva o fungování Evropské unie zahrnuje vnitřní trh, na němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb. Rozvoj tohoto trhu je nezbytný k podpoře rozvoje přeshraniční činnosti a k vytvoření efektivního vnitřního trhu. Finanční krize měla za následek negativní ovlivnění finančního trhu a vedla ke ztrátě důvěry jeho účastníků. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční sektor. ...celý článek

Zásoby vlastní výroby a jejich ocenění v roce 2016

Rozsáhlá novela zákona o účetnictví, kterou je do české úpravy implementována evropská směrnice č. 2013/34/EU, se dotkne také oceňování zásob vlastní výroby. Dosavadní způsob umožňoval účetním jednotkám zvolit si mezi oceněním zásob pouze na úrovni přímých nákladů, nebo připojit do tohoto ocenění také oprávněné režie nepřímých nákladů [§ 25 odst. 5, písm. c) zákona o účetnictví]. ...celý článek

Finanční právo | JUDr. Martin Hout & al | 12.01.2016

Finanční arbitr jako efektivní cesta pro mimosoudní řešení vybraných sporů

Finanční arbitr načal 1. 1. 2016 čtrnáctý rok své činnosti, která je, jak už z jeho samotného názvu vyplývá, spojena především s českým finančním trhem. Prodej finančních služeb se vyznačuje vlastnostmi, které vyžadují ze strany státu specifický přístup jak z hlediska vymezení pravidel hry (veřejnoprávní hledisko), tak i ze strany orgánů rozhodujících spory (soukromoprávní hledisko). Jedním z takových orgánů je i finanční arbitr - jaké prvky finanční arbitr do právního řádu vnáší, k čemu slouží a jak funguje, se dozvíte v několika následujících příspěvcích. ...celý článek

Změny v daňové oblasti se v roce 2016 dotknou více než půl milionu českých podnikatelů – plátců DPH

Rok 2016 přináší řadu legislativních změn, které mohou významně zasáhnout do chodu společností v České republice a ovlivnit jejich obchodní zájmy. Spolu s mohutně diskutovanými plány na zavedení elektronické evidence tržeb dochází k jedněm z nejvýraznějších úprav v oblastech korporátního a pracovního práva, práva nemovitostí a především u vybraných daňových aspektů. ...celý článek

Zdanění hazardu v podobě nové právní úpravy

Poslanecké sněmovně byl vládou předložen návrh nového právního předpisu v podobě zákona o dani z hazardních her. Hlavním cílem zákona o dani z hazardních her je doplnit připravovaný právní předpis o hazardních hrách právní úpravou jejich zdanění, a to z důvodu toho, že stávající zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, bude zrušen. ...celý článek

Nejoblíbenější články