Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích, stejně jako každý nový zákon, není nerozporný, tj. není napsán tak, že by nevyvolával výkladové problémy. Ostatně za dobu své praxe jsem se se zákonem, který by neměl výkladové problémy, nesetkal. Otázkou však je, čím byly tyto výkladové problémy způsobeny, jak lze takové výkladové problémy vyřešit či zda vůbec jsou řešitelné jinak, než novelizací zákona. ...celý článek

Rozhovor: prof. Jan Dědič - Výkladové problémy zákona o obchodních korporacích

Rekodifikace soukromého práva přinesla také nový zákon o obchodních koporacích. Jak na tom jsme téměř dva roky od jeho účinnosti? Právní jistota je poměrně nízká, výkladové problémy přetrvávají a česká judikatura je nestíhá pokrývat. Konkrétní problematiku zákona o obchodních korporacích a jeho potenciální novelizaci pro nás v rozhovoru nastínil prof. JUDr. Jan Dědič, společník Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., mimo jiné jeden z největších odborníků na obchodní právo v zemi. ...celý článek

Péče řádného hospodáře a právní úprava její vynutitelnosti

O péči řádného hospodáře toho bylo napsáno již mnoho. Reálnému procesu vynutitelnosti této péče je však věnována jen okrajová pozornost. Ve své stati se pokusím nastínit možná úskalí, jež nová právní úprava týkající se prokazování péče řádného hospodáře přinesla, zejména pak přenesením důkazního břemena na členy orgánů obchodních korporací dle ustanovení § 52 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). ...celý článek

K povinnostem, které přináší novela zákona o ochraně spotřebitele

Ke dni 28. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Předmětnou novelou došlo k transpozici několika směrnic orgánů EU do českého právního řádu. Jednalo se zejména o směrnice zaměřené na zvýšení ochrany spotřebitelů a dále na sjednocení úrovně ochrany spotřebitelů v rámci jednotlivých členských států EU. ...celý článek

Obchodní právo | Mgr. Marek Hübner & al | 21.03.2016

Nabývání vlastních akcií ve světle zákona o obchodních korporacích

Problematika upisování a nabývání vlastních akcií akciovou společností s ohledem na její základní principy je bezesporu zajímavým tématem, jehož zákonná úprava se v určitých situacích může jevit nejednoznačně či komplikovaně. Z tohoto důvodu se autoři článku snaží čtenáři osvětlit základní způsoby a specifika nabývání vlastních akcií a zároveň poskytnout odpovědi na otázky, které se v rámci tohoto tématu mohou vyskytnout. Komplexní úpravu této problematiky nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“). ...celý článek

Akcionář v korporátních plamenech střetu zájmů

Na začátku března proběhlo v rámci veletrhu Job Fair Kontakt v Praze slavnostní vyhlášení 16. ročníku Essay Competition s Allen & Overy. Soutěže pořádané ve spolupráci s ELSA Česká republika se zasláním eseje na téma Střet zájmů akcionáře se zájmem společnosti zúčastnilo 14 studentů ze všech právnických fakult České republiky. Na prvním místě se umístil Oldřich Peslar, jehož práci uveřejňujeme níže. ...celý článek

Český export dosahuje rekordních čísel. Spolu s tím roste i nutnost efektivního zajištění pohledávek

Export českých firem dosáhl v roce 2015 i přes nejistou situaci na některých klíčových trzích rekordních čísel. Spolu s tím ale vzrostla i rizika spojená s možnou insolvencí odběratele a složitým vymáháním dlužných částek. Nesplacené pohledávky mnohdy znamenají problémy vedoucí až k druhotné platební neschopnosti exportérů. Jednou z klíčových možností zajištění stability podnikání se proto v současnosti stává účinné zajištění pohledávek. ...celý článek

Nejčtenější články