Povinnost uzavřít smlouvu v soukromém právu České republiky

Smlouva jakožto minimálně dvojstranné právní jednání vyjadřuje konsensus, dobrovolnou shodu. Subjekty se k ní uchylují s cílem zajistit své individuální zájmy, kdy právo jim říká, jakým způsobem toho docílí, však nikoli, že tento způsob musejí využít, nabízí možnost volby právně jednat nebo nejednat. Dle slov zákonodárcových smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.[1] ...celý článek

Institut prozatímního opatření v mezinárodní obchodní arbitráži

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě se stalo fenoménem. V průběhu svého vývoje dosáhlo velmi uznávaného postavení. Stále více nadnárodních korporací si sjednává v obchodních smlouvách rozhodčí doložky, než aby zvolily řešení sporu před vnitrostátními soudy. Důvody jsou ryze logické. Jedná se o nejrychlejší, nejflexibilnější a mnohdy více kvalifikované řešení nově vzniknuvšího sporu. ...celý článek

Je generální klauzule nabytí vlastnického práva od neoprávněného opravdu generální?

Zákonodárce se snaží vytvářet takové podmínky, aby obchodování mezi subjekty bylo plynulé, a aby tyto subjekty měly právní jistotu v práva, která nabyly. Není tedy divu, že zákonodárce přistoupil k úpravě ne/nabytí vlastnického práva od neoprávněného, a to po boku vyspělých států s tržní ekonomikou jako jsou například Švýcarsko, Rakousko nebo Německo. Učinil tak pomocí přijetí ustanovení obsažených v § 1109 až 1113 NOZ. ...celý článek

Péče řádného hospodáře a právní úprava její vynutitelnosti

O péči řádného hospodáře toho bylo napsáno již mnoho. Reálnému procesu vynutitelnosti této péče je však věnována jen okrajová pozornost. Ve své stati se pokusím nastínit možná úskalí, jež nová právní úprava týkající se prokazování péče řádného hospodáře přinesla, zejména pak přenesením důkazního břemena na členy orgánů obchodních korporací dle ustanovení § 52 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). ...celý článek

Nejoblíbenější články