Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mutu a Pechstein: Sportovní arbitrážní soud je nezávislým a nestranným soudem. Alespoň prozatím.

Švýcarsko porušilo Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv (EÚLP) tím, že nezaručilo Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu před Sportovním arbitrážním soudem (CAS). Odvolací rozhodčí řízení před CAS je nucené a tím pádem podléhá všem podmínkám práva na spravedlivý proces dle čl. 6 EÚLP. ...celý článek

Aktuální rozhodování Ústavního soudu

Začátkem svého příspěvku bych rád představil objem práce, který leží před Ústavním soudem. Každý rok soudy v České republice rozhodnou přibližně tři čtvrtě milionů věcí, z toho asi 4 000 skončí jako ústavní stížnost u Ústavního soudu. Úspěšnost ústavních stížností je po léta poměrně malá, pohybuje se kolem 6 %. ...celý článek

Nekončící souboj mezi svobodu slova a ochranou osobnosti ve světle spravedlivého procesu u ESLP

Řízení na ochranu osobnosti fyzické nebo právnické osoby před soudy České republiky dle mé zkušenosti vyžadují trpělivost, vytrvalost a finance. Do přijetí nového občanského zákoníku spory o ochranu osobnosti rozhodovaly soudy krajské, nyní osobnost člověka chrání ust. § 81 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a věc spadá do působnosti obecných soudů prvního stupně.[1] ...celý článek

Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení

Zásada ne bis in idem, tedy ne dvakrát o tomtéž, je jednou ze základních zásad trestního řízení. Jedná se o pravidlo zakotvené nejenom v trestním řádu, ale i v ústavněprávních a mezinárodních předpisech. Podstata spočívá v tom, že o jedné věci ve vztahu k jedné osobě může být jednáno a finálně rozhodnuto pouze jedenkrát. Důsledkem pravomocného rozhodnutí ve věci a projevem zásady ne bis in idem je pak vznik tzv. překážky věci rozhodnuté neboli rei iudicatae. ...celý článek

Desetiletá cesta od rozsudku Von Hannover 1 k rozsudku Von Hannover 3

Bulletin advokacie online - vybíráme pro Vás z odborných článků. Tentokrát jde o příspěvek JUDr. Evy Ondřejové, LL.M., pražské advokátky, která se ve svém příspěvku věnuje rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva ke čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech. ...celý článek

Nejoblíbenější články