Jak na chyby v katastru: poznámka rozepře a poznámka spornosti

V praxi je možné se setkat se situací, kdy zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu. Takový stav je samozřejmě vnímán jako velmi nežádoucí, a zákon proto obsahuje řadu institutů, které mu mají předcházet či pomoci k jeho nápravě. Příkladem takového institutu je poznámka rozepře nebo poznámka spornosti. ...celý článek

Přímý prodej zástavy a praktická úskalí s ním spojená

Rekodifikace soukromého práva s sebou přinesla citelné změny, které více či méně zasáhly takřka všechny jeho oblasti. Nejinak tomu bylo i v souvislosti s právní úpravou zástavního práva. Jednou z těchto změn je i rozšíření způsobů uspokojení zástavního věřitele ze zástavy o přímý prodej zástavy. ...celý článek

Na co si dát pozor při převodu nemovitostí

Převody nemovitostí jsou velice častým jevem, s nímž se v praxi setkal již snad každý. Vzhledem k tomu, že nemovitosti mívají zpravidla vysokou finanční hodnotu, je důležité si u jejich převodů dát pozor na některé skutečnosti, které by Vám mohly způsobit značné nepříjemnosti, kterým by se jinak dalo předejít za předpokladu dostatečné informovanosti. ...celý článek

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného

Zatímco aktuální právní úprava obsažená v tzv. novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014 nabytí vlastnického práva k nemovitosti dobrověrným nabyvatelem za zákonem daných podmínek umožňuje, do té doby účinná právní úprava tuto záležitost výslovně neřešila a bylo víceméně standardně judikováno, že nabýt věc od nevlastníka nelze. Jádro argumentace lze shrnou do teze, že nikdo nemůže na druhého převést více práv, než má sám. ...celý článek

Zánik SJM dohodou a s ní spojené povinnosti katastrální a daňové

Možnost sjednání zániku společného jmění manželů dohodou není v praxi žádnou novinkou. Jedná se o institut poměrně často využívaný, a to i proto, že je jednou z podmínek, aby soud manželství rozvedl, aniž by zkoumal příčiny jeho rozvratu – jedná se pak o tzv. rozvod nesporný dle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „OZ“). ...celý článek

Zápis pachtu do katastru nemovitostí – stává se z obligačního vztahu vztah věcně-právní?

Na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď. Z hlediska soukromoprávní teorie je odpověď samozřejmě negativní, pacht je doslova po staletí typickým obligačním vztahem podobným nájmu. Nicméně nedocílil zákonodárce přijetím ustanovení § 2333 NOZ (obdobně § 2203 NOZ pro nájem) určitého prolomení této zásady? ...celý článek

Nejoblíbenější články