Ostatní | Mgr. Marie Kotrlá | 22.09.2014

Představení legislativních záměrů ministerstva pro místní rozvoj

Tento článek je v jistém ohledu odlišný, protože se netýká platného práva, ale práva de lege ferenda, tzn. toho, co bychom zamýšleli, jaké jsou naše představy o právu, co bychom rádi ukotvili nově. Jen stručně: výhled Plánu legislativních prací je připravován na více let, v současné době až do roku 2017, proto jsem připravila jen přehled letošního a příští roku, to jsou ty nejbližší a z naší strany nejvíce uchopené záležitosti. ...celý článek

Veřejné zakázky z pohledu uchazeče

Tématem kongresu Právní prostor je právo (ne)známé. Tento příspěvek se týká práva známého, které ale uchazeči o veřejné zakázky neznají. Bude se tedy jednat o praktický pohled do života uchazečů, ve kterém vás nepřekvapím novinkami v zákoně o veřejných zakázkách, ale pohovořím o některých tématech, která jsou špatně vykládána. ...celý článek

Změny, které přinesl občanský zákoník pro občanská sdružení

Nový občanský zákoník do života občanských sdružení, dnes spolků, zasáhl velmi podstatnou měrou. Zrušil jejich velmi kusou úpravu, tedy zákon č. 83/1990 Sb., který v podstatě neupravoval fungování občanských sdružení, jednalo se spíše o předpis procedurální, upravující jejich registraci. Nové spolkové právo je dnes upraveno (1) v občanském zákoníku, který obsahuje hmotněprávní úpravu v rámci obecných ustanovení vztahujících se ke korporacím a obecné úpravy fungování orgánů právnických osob, a (2) v zákoně o veřejných rejstřících. ...celý článek

Srovnání změn v civilním procesu v ČR a SR

V rámci svého příspěvku se budu věnovat rekodifikaci na Slovensku a musím hned na začátek říci, že nesouhlasím úplně s tvrzením, že na tom nejsou tak jako my. Je sice pravda, že nemají nový občanský zákoník, ale mají paragrafované znění nového občanského súdneho poriadku. Jsou na tom vlastně přesně opačně, než my. Přiznám se, že se těším, až se dostanu k pojednání o tom, kolik právních předpisů v oblasti civilního procesu se na Slovensku chystá. ...celý článek

Novinky v pracovním právu

Rád bych přispěl k tématu (ne)známého práva příspěvkem o působení občanského zákoníku (dále jen OZ) v pracovním právu. Téma je to velmi velké, čím dál tím větší. Kdybychom tu byli o nějakých 8 až 60 let dříve, tak bychom si tu o vztahu OZ k zákoníku práce (dále jen ZP) nepovídali. ZP byl samostatný, na OZ nezávislý, což byla zvláštní konstrukce. Vlastně ani nešlo zcela o soukromé právo, říkalo se, že to bylo něco jako právo sociální, něco mezi – trochu veřejné a trochu soukromé. ...celý článek

Přechodná ustanovení NOZ a výběr ze stanovisek KANCL

Začal bych tím, kde přechodná ustanovení v rekodifikaci soukromého práva máme, v jakých zákonech, a kolik jich zhruba je. Největší balík přechodných ustanovení je samozřejmě v novém občanském zákoníku, kde začínají § 3028, máme jich 8 všeobecných, 2 se týkají lhůt a dob, 3 máme v manželském majetkovém právu. Pro oživení a vaše pobavení bych doporučil § 3038, kde je přechodné ustanovení, které se týká zdánlivého zániku SJM. ...celý článek

Vybrané aspekty rekodifikace ve vztahu ke správnímu řádu

Rekodifikace soukromého práva představuje jeden z nejvýznamnějších legislativních počinů současné doby. Představuje přelom v oblasti práva soukromého, ale také významným způsobem zasahuje do oblasti práva veřejného. Rád bych nyní představil několik změn právních předpisů v gesci Ministerstva vnitra, které z přijetí nového občanského zákoníku vyplývají. ...celý článek

Sportovní právo ve fotbale

Sport a právo. Je to specifická disciplína, vedou se spory, zda sport a právo anebo sportovní právo, zda už je to samostatný obor. Nechci řešit teorie, každý ať si udělá názor. Na Slovensku jsou trošku dál, přijali v roce 2008 zákon o sportu a my zatím stále hovoříme jen o zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který má 8 paragrafů a je to jediný zákon, který se týká přímo sportu. Chtělo by to novelizaci, ale jak jsem viděl, legislativa ji v záměru nemá. ...celý článek

Nejčtenější články