Exces člena statutárního orgánu obchodní korporace a jeho schválení

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 4593/2017 ze dne 23. 7. 2019 vyjádřil k podstatě zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu a (snad finálně) potvrdil, že zastoupení obchodní korporace členem statutárního orgánu je zastoupení sui generis a jako takové se, až na výjimky, řídí všeobecnou úpravou zastoupení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“). ...celý článek

Ředitel ústavu jako monokratický orgán

Vrchní soud v Praze se v usnesení sp. zn. 14 Cmo 409/2017, ze dne 11. 7. 2018 zabýval otázkou, zdali ústav coby jeden z typů právnických osob může mít vzhledem k dikci ust. § 408 o. z., které hovoří o řediteli, toliko jednočlenný statutární orgán či zda je možné, aby měl i kolegiální statutární orgán, popř. více jednočlenných statutárních orgánů. ...celý článek

Osobní statut právnických osob v mezinárodním právu soukromém z globálního hlediska

Je to nejen důsledkem technického pokroku, ale i celosvětového politického vývoje, že se svět již delší dobu nachází v období globalizace. Toto období, kdy postupně mizí mezinárodní „obchodní“ bariéry a díky rozvoji technologií se zefektivňuje proces přenosu informací, s sebou přináší jak existenci nadnárodních společností, tak zvýšenou míru mezinárodních aktivit právnických osob (dále jen „PO“) vůbec. ...celý článek

Úvaha nad významem osob, především právnických

Podle nového občanského zákoníku stát přizná právní osobnost právnickým osobám[1]. Pozitivní text upřednostnil teorii fikce nad teorií reality. Právnická osoba je osobou v právu, protože tak stanoví právní předpis, který jejich statusové otázky obecně upraví, nemohou existovat per se (samy o sobě). ...celý článek

Nejoblíbenější články