Souhlas valné hromady s převodem části závodu ve světle nového občanského zákoníku

Na úvod je nutné upozornit, že v souvislosti s proběhlou rekodifikací soukromého práva doznala řada odborných termínů značných změn. Taková změna v terminologii se dotkla i pojmu "podnik“, kdy občanský zákoník již nepoužívá pojem "podnik“ ale "obchodní závod“ (resp. “závod“). Samotná definice pojmu „obchodní závod“ je pak obsažena v § 502 občanského zákoníku. ...celý článek

Úprava podílu ve společném jmění

V souvislosti se změnami, které s sebou do českého právního řádu počátkem tohoto roku přinesla rekodifikace soukromého práva, vyvstala řada otázek, týkajících se výkladu jednotlivých ustanovení a skutečného záměru zákonodárce, kterého chtěl při tvorbě předmětných ustanovení docílit. ...celý článek

Corporate governance ve střední Evropě

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přivítala v pátek 30. května 2014 čtrnáct přednášejících a na sto hostů v rámci mezinárodní konference na téma Corporate governance ve střední Evropě. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo financí České republiky. Sponzorem konference byla advokátní kancelář Randl Partners, která se specializuje na obchodní a pracovní právo. Po každém ze čtyř přednáškových bloků nechyběly obsahově velice bohaté diskuze, které museli moderátoři jednotlivých sekcí velice často časově usměrňovat. ...celý článek

Pět otázek pro JUDr. Petra Čecha

Civilněprávní rekodifikace je již poměrně dlouhou dobu tématem číslo jedna, a to nejen v právních kruzích. Již před účinností nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů poukazoval na možné problémy JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., který je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze a spolupracovníkem advokátní kanceláře Glatzová a spol. ...celý článek

Monistický systém správy akciové společnosti - II. část

Jednou z největších novinek, kterou přináší rekodifikace českého práva obchodních společností je možnost zvolit si systém vnitřní správy akciové společnosti. Vyjma tradičního dualistického modelu s představenstvem a dozorčí radou mají podnikatelé nově možnost zvolit si pro svou akciovou společnost model monistický se správní radou a statutárním ředitelem. ...celý článek

Nejčtenější články