Nový zákon o veřejných zakázkách - jaké změny přinese dosavadní praxi?, II. část

Druhá část příspěvku Lucie Moravčíkové o nové úpravě v oblasti veřejných zakázek se věnuje některým dalším změnám a novinkám, které přináší, konkrétně jde například o flexibilitu pořadí kroků, novinky v oblasti kvalifikace dodavatelů či možnost obnovení způsobilosti. ...celý článek

Nový zákon o veřejných zakázkách - jaké změny přinese dosavadní praxi?, I. část

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší zadavatelům velkou volnost v tom, jak budou postupovat, co budou dělat a jakým způsobem budou zakázky zadávat. Tato velká volnost ale s sebou nese jeden velký problém – zadavatel bude mít vždy povinnost odůvodnit svůj postup. Jelikož zákon nedává téměř žádné mantinely, bude odůvodnění jakéhokoli postupu velmi složité. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 17.10.2016

Pět otázek pro Lucii Moravčíkovou

Nový zákon o veřejných zakázkách - jaké změny přinese dosavadní praxi? To účastníkům na své přednášce v rámci dalšího ročníku konference Právo ve veřejné správě osvětlí Mgr. Lucie Moravčíková, vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Právnímu prostoru shrnula zásadní aspekty nového zákona o veřejných zakázkách v pěti odpovědích. ...celý článek

Ostatní | Tomáš Čihula & al | 11.10.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti

Dne 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“), který nahrazuje stávající, dnes již v mnoha ohledech obsoletní, zákon o veřejných zakázkách. Primárním účelem ZZVZ je implementace nových zadávacích směrnic EU přijatých v roce 2014. Zákon by měl rovněž zjednodušit a zefektivnit celý proces zadávání veřejných zakázek a snížit administrativní zátěž jak pro zadavatele, tak i dodavatele. ...celý článek

Ostatní | Magda Hovorková | 10.10.2016

Zákon o zadávání veřejných zakázek a předcházení korupci

Dne 29. dubna 2016 vstoupil v platnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1. října 2016 (dále jen „ZoZVZ“). Zákon implementuje do českého právního řádu nové evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek a koncesí. Proces zadávání je, stejně jako v předchozí a současné úpravě, postaven na principech rovného zacházení, zákazu diskriminace, přiměřenosti a transparentnosti a předcházení střetu zájmů. ...celý článek

Ostatní | Jan Hoferek | 07.10.2016

Veřejné zakázky v novém - proč, jak a pro koho

Zlepší se radikálně transparentnost při zadávání veřejných zakázek? Pomůže nový zákon malým a středním podnikům se jich účastnit? Budou hrát větší roli při hodnocení necenová kritéria? Či zákon diskriminuje české firmy a již nyní v sobě skrývá korupční potenciál? Tato a další témata diskutovali účastníci letošního VII. ročníku odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám pod názvem „Nový zákon – budiž světlo?“. ...celý článek

Ostatní | Petr Knötig | 26.09.2016

Rozhovor: Kateřina Koláčková - Konference roku „NOVÝ ZÁKON - BUDIŽ SVĚTLO?“ vysvětlí změny ve veřejných zakázkách

„Konference VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2016/2017 „NOVÝ ZÁKON - BUDIŽ SVĚTLO?“ se stala středem zájmu všech, kteří se zabývají veřejnými zakázkami, a to jak z pozice zadavatele, tak z pozice zájemců o tyto zakázky. Má za cíl všechny připravit na novinky a změny, které nás od října čekají,“ říká Kateřina Koláčková, ředitelka OTIDEA. ...celý článek

Změny v prokazování kvalifikace a procesu posouzení nabídek v zákoně o zadávání veřejných zakázek

Můj dnešní příspěvek je věnován tématu kvalifikace, která se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek poměrně zásadně mění a zjednodušuje, především z pohledu dodavatelů. Kvalifikace je nově rozdělena na základní a profesní způsobilost a dále schopnost, která zahrnuje ekonomickou kvalifikaci a technickou kvalifikaci. ...celý článek

Požadavek na vydání výlučně zaknihovaných akcií jako důvod pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) byl dne 6. dubna 2016 na 21. schůzi Senátu vrácen Poslanecké sněmovně pouze se dvěma pozměňovacími návrhy týkajícími se délky legisvakanční lhůty, konkrétně jejího prodloužení ze tří na šest měsíců. Poslanecká sněmovna dne 19. dubna 2016 schválila ZZVZ včetně pozměňovacích návrhů Senátu. ZZVZ byl dne 29. dubna 2016 publikován v částce 51. Sbírky zákonů pod č. 134/2016.

Oproti znění ZZVZ schváleném ve 3. čtením Poslaneckou sněmovnou platné znění nepočítá s pozdějším nabytím účinnosti ust. § 48 odst. 7, 9 a 10 ZZVZ, které oproti dosud platnému a účinnému zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), přináší nový, fakultativní důvod pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. ZZVZ, včetně těchto ustanovení, tak vstoupí v účinnost dne 1. října 2016. ...celý článek

Nejoblíbenější články