Pesticidy

Zemědělství České republiky zaznamenalo od vstupu do Evropské Unie výrazný posun směrem k pěstování nepotravinářských plodin, zejména řepky olejné, což vedlo k nekontrolovatelnému využívání přípravků na ochranu rostlin, pesticidů („PPP“), jejichž vedlejší negativní účinky jsou především tlumení a hubení rostlinných či živočišných škůdců k ochraně rostlin, potažmo vyhubování půdní fauny a flory. Evropská Unie si vzala za cíl proti těmto negativním dopadům pesticidů bojovat v rámci celé Unie legislativou. ...celý článek

Ostatní | Mgr. Jakub Strouhal | 09.09.2016

2 stupně Celsia, 4 stupně Fahrenheita

Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků přiznává osobám status uprchlíka z mnoha důvodů. Překročení mezinárodní hranice kvůli zhoršení stavu životního prostředí mezi nimi však chybí. Hovořit o environmentálních uprchlících by tak mohlo být zavádějící – hovořit o environmentální migraci je však nanejvýš žádoucí. ...celý článek

Implementace Směrnice EP a Rady č. 2014/52/EU a připravovaná novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí

V dubnu 2014 byla přijata nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU [1], kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. směrnice EIA). V důsledku toho v současné době probíhá příprava transpoziční novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. zákon EIA), jejímž hlavním cílem je zahrnout nové požadavky revidované směrnice EIA do zákona EIA. Směrnice 2014/52/EU stanovila transpoziční datum na 16. května 2017. ...celý článek

Správní právo | Petr Kincl | 03.09.2015

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a její dopad na ustanovení stavebního zákona

Od 1. dubna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon EIA“), která nám přináší řadu změn nejen v samotném procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, ale také v navazujícím řízení, zejména v územním a stavebním řízení podle stavebního zákona. ...celý článek

Ostatní | JUDr. Ing. Jan Vych | 19.03.2015

Novinky v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí

Poslanecká sněmovna PČR v úterý 10. února 2015 přijala novelu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (ZEIA). Původně navrhovaný v zásadě automatický odkladný účinek žalob proti tzv. navazujícím rozhodnutím (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) týkajícím se záměrů podléhajících posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA) neprošel senátem a sněmovna na návrh senátu povinnost soudu přiznávat žalobám odkladný účinek omezila. ...celý článek

Nejoblíbenější články