Je výpovědní doba překážkou nástupu do nového zaměstnání?

Dostali jste lákavou pracovní nabídku a chystáte se dát výpověď, avšak Váš budoucí zaměstnavatel požaduje, abyste k němu nastoupili dříve, než uplyne dvouměsíční výpovědní doba? V této situaci stojí zaměstnanec před otázkou, zda je pro něj výpovědní doba závazná a co mu případně hrozí, pokud ji nebude respektovat a do svého stávajícího zaměstnání přestane docházet před jejím uplynutím. ...celý článek

Zákon o státní službě vs. zákoník práce: Změny služebního poměru II.

Tento článek je pokračováním komparace změn služebního poměru ve vztahu ke změnám pracovního poměru dle zákoníku práce. V minulém článku jsme rozebírali základní rozdíly mezi zákonem o státní službě (zákon č. 234/2014 Sb.) a zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Zaměřili jsme se na základní vymezení právních norem, na koho úprava dopadá a v čem je základní rozdíl právních úprav, následně jsme se soustředili již na samotné změny služebního poměru, a to na pracovní cestu a přeložení. ...celý článek

Zákon o státní službě vs. zákoník práce: Změny služebního poměru I.

Služební poměr a pracovní poměr jsou dva různé druhy výkonu práce, v odlišných podmínkách, na základě jiných předpokladů, řídící se různou právní úpravou. V některých ohledech je však úprava podobná. V tomto článku se budeme zabývat úpravou změny služebního poměru dle zákona o státní službě v porovnání se změnou pracovního poměru dle zákoníku práce. Zákon o státní službě upravuje změny v ustanovení § 44 až § 70 zákona č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě. Zákoník práce upravuje změny pracovního poměru v ustanovení § 40 až § 47 zákona č. 262/2006 Sb. Cílem tohoto článku je porovnat právní úpravu. Nejdříve je nutné se zaměřit na to, na koho jaká úprava dopadá, a v čem je základní rozdíl právních úprav. ...celý článek

Intriky zaměstnavatelů: Kdy se jedná o nezákonné propuštění?

Ukončit pracovní poměr lze podle zákoníku práce pouze stanoveným způsobem. Mezi nejčastější způsoby rozvázání pracovního poměru patří dohoda, výpověď nebo okamžité zrušení. Tyto možnosti stanovuje zákon, při jejich realizaci však musí být dodrženo několik pravidel. Ukončení pracovního poměru výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením nemusí být vždy oprávněné, proto je vhodné znát svá práva. ...celý článek

Osvědčená praxe při obraně proti odvetným opatřením

Tento článek vychází z přednášky proslovené 17. září 2015. Věnuje se tématům problematiky whisleblowingu, která jsou relevantní pro všechny státy, nejen pro Českou republiku, a to konkrétně následujícím způsobem: zodpovědnost managementu, předcházení odvetným opatřením, zhodnocení rizik, důvěrnost, anonymita, kdo by měl být chráněn, zda má existovat zákonná povinnost chránit, potřeba chránit třetí strany, kdy může být ochrana odebrána, zda mají být odvetná opatření považována za přestupky, nápravná opatření, důkazní břemeno a dozorčí orgány. ...celý článek

Rušné časy pracovního práva

V oblasti pracovního práva je v poslední době nezvykle rušno. Nejenže na podzim minulého roku vstoupila v účinnost technická novela zákoníku práce a v současné době Parlament ČR projednává další návrh novely tohoto předpisu, ale už je připravena také koncepční novela zákoníku práce, která vzešla z pera Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tato novela nebude pouze kosmetickou úpravou, neboť by od dubna příštího roku měla zavést i několik novinek, které doposud v pracovněprávní oblasti nebyly zákonem upraveny. ...celý článek

Proč mají ženy nižší mzdu než muži

V poslední době „klidné“ personální vztahy rozvířily otázky kolem odměňování žen, které – statisticky zjištěno – mají za stejnou práci nižší mzdu než muži. Není to ovšem problém současnosti, neboť podobné problémy se objevovaly již v minulosti, dá se říci od vstupu České republiky do EU. Orgány EU nás za řešení těchto otázek stále kritizují, i když s podobnými problémy se potýkají rovněž ostatní státy EU. ...celý článek

Novinky a návrhy zásadních novel v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení, které je úzce spojeno s pracovněprávní oblastí, je dynamicky se rozvíjejícím oborem práva, což je dáno mimo jiné tím, že se přizpůsobuje aktuálním potřebám a převládajícím nárokům společnosti. Ze strany veřejnosti jsou změny v tomto oboru vnímány velice citlivě a přijímány často s velkou dávkou emocí, neboť tyto se veřejnosti přímo dotýkají. Tento příspěvek má za cíl poukázat na některé změny, ke kterým v sociálně-právní oblasti došlo či v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde. ...celý článek

Nejčtenější články