K nákladům soudního exekutora při střetu dědického a exekučního řízení

V případě vzájemného vztahu mezi dědickým řízením a exe­kučním řízením dochází na rozdíl od insolvenčního řízení k různým konstelacím. Zároveň však platí, že stejně jako ve vztahu k insolvenčnímu řízení narážíme v případě nákladů a odměny soudního exekutora na stejná základní témata, jako je povaha nákladů a odměny soudního exekutora a okamžik vzniku nároku soudního exekutora na jejich výplatu. ...celý článek

Relativní neúčinnost a oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

V souvislosti s omezováním pravomocí soudních exekutorů při vymáhání exekučních titulů a klesající výtěžnosti exekucí se v rámci stavu hledají i potenciálně nové formy činnosti, jež by mohl soudní exekutor do budoucna dále vykonávat.[1] Soudní exekutoři v České republice mohou provádět kromě nuceného vymáhání exekučních titulů i tzv. další činnost, jejíž rozsah je v zákoně č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exe­kuční činnosti, v platném znění (dále jen „EŘ“) taxativně vyme­zen. ...celý článek

Exekutorské zápisy pohledem současné právní úpravy

Mimo exekuční činnosti definované v ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „EŘ‟), provádí soudní exekutor také další činnost, která je upravena v ustanoveních § 74–86 EŘ. Výčtem se jedná o právní pomoc a sepisování listin – 74 EŘ, úschovy – 75 EŘ, činnost na základě pověření soudem a dobrovolnou dražbu – 76 EŘ, zajiš­tění a správa majetku v trestním řízení – 76a EŘ a sepisování exekutorských zápisů osvědčujících děje a stavy věcí – 77–86 EŘ. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva byl novelou exekučního řádu zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění ně­které zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, s účinností od 1. 1. 2014 rozšířen okruh dalších činností exekutora o instrument oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání – 76d – 76g EŘ. ...celý článek

Jak (ne)funguje exekuční "trh" na třech příkladech

Středem zájmu turbulentních diskusí ohledně dalšího vývoje v exekucích se v současné době stala otázka zavedení místní působnosti exekutorů, tzv. teritoriality. Na misky vah v diskusích odborné veřejnosti jsou stavěny pojmy teritorialita na jedné straně a na druhé straně tzv. "volný trh". Diskuse však povětšinou přinášejí pouze rozbor toho, co by přineslo zavedení teritoriality, nijak se však již nezabývají tím, zda současná situace skutečně odpovídá uvedenému pojmu „volného trhu“. ...celý článek

K platebnímu rozkazu doručenému žalovanému dříve než žalobci

Ačkoli se může zdát, že problematika platebního rozkazu byla již do jisté míry vyčerpána, přesto soudní praxe ukazuje, že i poměrně jednoduchý institut může vyvolat řadu zdánlivě nejasných či překvapivých otázek. Příkladem je situace, kdy je platební rozkaz doručen žalovanému dříve než žalobci. ...celý článek

Exekutoři – nepopulární, leč nezbytná právnická profese

Spolek českých právníků Všehrd pořádal dne 15. prosince 2015 přednášku členů Exekutorské komory. V rámci Cyklu právnických profesí to bylo již několikáté setkání s těmi nejpovolanějšími ve svém oboru, namátkou zmiňme workshop Komory daňových poradců či přednášku prezidentky Unie podnikových právníků. Pozvání přijali viceprezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil a právník komory Mgr. et Mgr. Jiří Flam. ...celý článek

Rozhovor: Roman Fiala - Legislativa se stala prostředkem politického boje

Legislativní zbabělost a legislativní drzost - dvě hraniční polohy negativního stavu, kdy se buď dělají zákony, které vůbec nejsou potřeba, nebo se dělají zákony, které vlastně nikdo nechce. "Legislativa se stala nikoli výsledkem politického působení, ale prostředkem politického boje," říká v rozhovoru nejen o stavu české legislativy místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala. ...celý článek

Jak se dnes snáší rozhodčí řízení s občanským soudním řádem (aneb několik úvah na věčné téma podpůrného použití o. s. ř. na řízení před rozhodci)

Jedno ustanovení o jediné větě v posledních letech „hýbe“ českou justicí a jeho výklad je předmětem řady soudních rozhodnutí. Jde o § 30 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“), které zní takto: „Nestanoví-li zákon jinak, užijí se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.“ ...celý článek

Nejčtenější články