Občanský soudní řád: Ústavní soud rozhoduje o zrušení fikce uznání

Plénum Ústavního soudu bude v blízké době rozhodovat o návrhu I. senátu na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a § 153a odst. 3 (v rozsahu týkajícím se § 114b odst. 5) občanského soudního řádu. Tato ustanovení stanoví fikci uznání nároku při nevyhovění tzv. kvalifikované výzvě dle § 114b odst. 5 OSŘ. ...celý článek

Problém procesní legitimace společenství vlastníků

Dle § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,[1] je společenství vlastníků právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku;[2] při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Podle § 1195 může společenství vlastníků nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. ...celý článek

Civilně-procesní novinky účinné od 1. 5. 2015

Vzhledem k tomu, že se ve svých příspěvcích věnuji pravidelně civilnímu procesnímu právu, nemohu čtenáře neupozornit na „žhavé“ novinky v této oblasti. Občanský soudní řád (ale i jiné normy – zejména zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) byl totiž s účinností od 1. 5. 2015 novelizován zákonem č. 87/2015 Sb., kterým se mění některé předpisy v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva. ...celý článek

Procesní „úlevy“ neúspěšným (slabým) účastníkům řízení

Občanský soudní řád (zákon. č. 99/1963 Sb.), ač nabyl účinnosti již „v pravěku“ (1. 4. 1964), je v řadě ohledů (ustanovení) předpisem nadčasovým. Aby ne pokud se podílely na jeho vzniku takové soudcovském osobnosti, jakou byl například JUDr. Josef Rubeš, hlavní autor nepřekonatelného „červeného komentáře“ k o. s. ř. ...celý článek

Pět otázek pro Romana Fialu

Předseda Komise pro rekodifikaci civilního procesu a místopředseda Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Roman Fiala odpovídal na otázky týkající se plánované rekodifikace civilního procesního práva. Toto téma bude i předmětem jeho příspěvku na odborném kongresu Právní prostor 2015, který se koná již za tři týdny. ...celý článek

Patálie nákladového rozhodování v civilním řízení

Když se dnes zeptáte předsedy odvolacího senátu kteréhokoliv krajského soudu v republice, čím se převážně v odvolací agendě zabývá, tak vám pravděpodobně odpoví, že náklady řízení. A z nákladů řízení náklady právního zastoupení.
Odvolací senáty řeší úkony, půlúkony právní služby, vyhodnocují kvalifikované výzvy k plnění a výzvy prosté, počítají náklady nalézacího i odvolacího řízení (nutno dodat – namísto toho, aby se věnovali opravdovému souzení), až se z nich, obrazně řečeno, kouří. ...celý článek

Odpovědnost statutárního orgánu za nepodaný či pozdě podaný insolvenční návrh

Pokud dojde k porušení povinnosti statutárního orgánu či likvidátora podat insolvenční návrh, dopustí se jednání, resp. nejednání, které zapříčiní vznik odpovědnosti vůči věřitelům, kterým může tímto způsobit škodu či jinou újmu. ...celý článek

Společné jmění manželů a jeho postih v rámci exekuce

Je s údivem, jak často se ve svém pracovním i osobním životě již několik měsíců setkávám s pojmem „společné jmění manželů“. Prakticky neustále, a to nesporně v souvislosti se změnami, které přinesl předpis č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (dále jen „NOZ“), je uvedený pojem skloňován ve vztahu k exekučnímu právu, či obecněji řečeno, k problematice závazků jako takové. ...celý článek

Nejčtenější články