Rekodifikace | Mgr. Jana Doušová | 13.01.2015 Také v kategorii:
Občanské právo

Komentář k NOZ: § 56 - Omezení svéprávnosti, rozhodnutí soudu Zdroj: Fotolia

Komentář k NOZ: § 56 - Omezení svéprávnosti, rozhodnutí soudu

Rozhodnutí soudu: (1) Omezit svéprávnost člověka může jen soud. (2) Soud vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje, a to i za použití takového způsobu dorozumívání, který si člověk zvolí.

Mgr. Jana Doušová

Mgr. Jana Doušová

právník

Mgr. Jana Doušová

právník

Komentář

Zásah do svéprávnosti osoby spočívající v omezení svéprávnosti člověka je bezesporu podstatná intervence do přirozených práv člověka. Proto stát a jeho právní řád musí jednoznačně regulovat užití tohoto institutu. Svěření rozhodovací pravomoci v otázce svéprávnosti člověka dle odstavce prvního tohoto ustanovení do rukou soudu je tak opodstatněné.

Zásadní novinkou soukromého práva od roku 2014 je nahrazení institutu „zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům“ institutem „omezení svéprávnosti“. Loňský rok s sebou nicméně přinesl i změnu v tom, že procesní úprava nové hmotněprávní úpravy je zakotvena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“), který se mimo jiné věnuje řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti. V občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nadále zůstávají řešeny tzv. řízení sporná a nový zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje nesporná řízení a jiná zvláštní řízení. Mezi oběma zákony platí vztah speciality a subsidiarity, kdy speciálním zákonem je zákon o zvláštních řízeních soudních a případně subsidiárně se použije občanský soudní řád.

Věcně a místně příslušným soudem je dle ZŘS okresní soud dle místa bydliště posuzované osoby. Je-li tato osoba umístěna do zdravotnického ústavu nebo zařízení sociálních služeb bez svého souhlasu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu je tento ústav.

Zákon umožňuje, aby řízení bylo zahájeno podáním návrhu, ale i bez něj. Návrh může podat každý, kdo má právní osobnost (člověk, právnická osoba – např. zdravotnický ústav). Z obsahu návrhu musí vyplývat, z jakých skutkových a právních důvodů je návrh navrhovatelem považován za důvodný a dále, proč dle něj nepostačuje užití mírnějších a méně omezujících opatření. Neboť k omezení svéprávnosti může dojít pouze v zájmu posuzované osoby, a za podmínky, že nepostačuje mírnější a méně omezující opatření (zastoupení členem domácnosti, nápomoc při rozhodování). Soud může dle zákona požadovat předložení lékařské zprávy o duševním stavu posuzované osoby. Samotná osoba omezená na svéprávnosti je oprávněna podat návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení její svéprávnosti.

Soud musí vždy ve věci samé nařídit jednání a posuzovanému jmenovat opatrovníka. Nicméně si posuzovaný může zvolit i zmocněnce, a to i bez souhlasu opatrovníka. O tom a o svých dalších procesních právech a povinnostech musí být posuzovaný poučen. Účastník smí uvádět rozhodné skutečnosti a označovat důkazy až do vydání rozhodnutí (i v odvolacím řízení).

Druhý odstavec tohoto ustanovení jednoznačně stanovuje soudu základní povinnost v průběhu vedení řízení. Je jí zjišťování názoru posuzovaného. Není-li možné posuzovaného vyslechnout vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, soud musí alespoň posuzovaného tzv. zhlédnout. Tedy soud jej musí osobně vidět. Kromě posuzovaného musí soud dle ZŘS vyslechnout znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře posuzovaného, jeho opatrovníka a provést další vhodné důkazy. Pokud znalec doporučí soudu vyšetření zdravotního stavu posuzovaného ve zdravotnickém ústavu, soud může toto nařídit, nicméně jen po dobu nejvýše 4 týdnů. Soud vždy musí mít na paměti, že je-li to v zájmu posuzované osoby a postačuje-li mírnější a méně omezující opatření, lze v průběhu řízení rozhodnout o schválení smlouvy o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka.

Konečné rozhodnutí o omezení svéprávnosti se vydá ve formě rozsudku, kde je vymezen rozsah omezení a případně doba, po kterou účinky omezení trvají. Se svým rozhodnutím musí soud vždy posuzovaného seznámit a vysvětlit mu význam rozhodnutí (i samotného řízení) a jeho důsledky.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
 • důvodová zpráva k NOZ
 • LZPS
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Občanský soudní řád
Související pojmy
 • svéprávnost, omezení svéprávnosti
Související ustanovení
 • § 15 a násl., § 45 a násl., § 49 a násl., § 55 a násl., 1453 a násl., § 3032, 3033, 3034
Právní stav komentáře do 31.12.2013
 • Související předpisy: LZPS, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Občanský soudní řád
 • Související pojmy: způsobilost k právním úkonům, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • Související ustanovení: §186 a násl. OSŘ, § 8 a násl. OZ
Z literatury
 • Tégl, P, Melzer, F. Občanský zákoník. Velký komentář § 1 – 117, Svazek I. Obecná ustanovení, Leges, 2013

 

svéprávnost komentář k NOZ

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 2 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články