Rozhovor: Pavel Široký - Nová civilní legislativa umožňuje společné jednání prokuristy se statutárním orgánem

Problematika společného jednání statutárního orgánu a prokuristy byla do konce roku 2013 uzavřenou kapitolou obchodního práva. Situace se ale s účinností nové civilní legislativy změnila. JUDr. Pavel Široký, partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, vysvětluje, v čem změna spočívá a jaké výhody může podnikatelům přinést. ...celý článek

Relativní neúčinnost - I.

Docentka JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 zákona č. 89/2012 Sb., o. z. V dnešním příspěvku se s paní docentkou podíváme na obecný úvod k relativní neúčinnosti, v příštích dnech bude následovat komentář k jednotlivým ustanovením. ...celý článek

Rekodifikace | Ondřej Málek | 26.11.2015

Možnosti neplatnosti ujednání o smluvní pokutě

Ve svém předchozím článku jsem se pokusil vyjádřit svůj názor k možnostem moderace výše smluvní pokuty dle § 2051 občanského zákoníku a jejímu vztahu k uznání ujednání o smluvní pokutě za neplatné pro rozpor s dobrými mravy – vyjádřil jsem tak své přesvědčení o tom, že ujednání o smluvní pokutě nelze považovat za (absolutně) neplatné pro rozpor s dobrými mravy dle § 580 občanského zákoníku na základě výše této smluvní pokuty. Okrajově (i když nepřímo) jsem se ovšem dotkl i specifického okruhu případů, kdy by bylo užití § 580 na místě. ...celý článek

Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem

Zvíře není věc, ale smysly nadaný živý tvor. Tento legislativní obrat české civilistiky již druhým rokem rezonuje širokou veřejností a zcela jistě potěšil všechny milovníky zvířat. Je však nutno podotknout, že toto nové pojetí bude mít ve většině případů na běžný život vlastníků zvířat jen minimální dopad. Účinky nového kodexu se naopak významně projeví v případě, kdy dojde ke škodní události, jejímž původcem je právě onen smysly nadaný živý tvor. ...celý článek

Hlavní důvody neplatnosti – II. Omyl

Docentka JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 zákona č. 89/2012 Sb., o. z.. V předchozím článku jsme se zaměřili na hlavní důvody neplatnosti právního jednání, k nimž dnes přidáváme ještě důvod další – omyl. ...celý článek

Právo některých osob na zaopatření

V právu některých osob na zaopatření (dále také jen „právo na zaopatření“) přináší občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“) nový, resp. staronový další institut ovlivňující uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele. Z funkčního hlediska jde o institut zcela specifického rázu, jemuž dominuje ochrana zájmů zůstavitelem vyživovaných osob. ...celý článek

Systém odpovědnosti vzhůru nohama aneb odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem podle OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vrátil do české právní úpravy náhrady škody důležitý chybějící díl – komplexní zákonnou úpravu škody způsobené zvířetem, definovanou v ustanovení § 2933 až 2935 OZ. Zákonodárci tak navázali na často zmiňovaný § 494 OZ, jímž zákoník vyděluje živá zvířata ze systému věcí a dává jim specifické právní postavení právě například pro takové případy, kdy zvíře zapříčiní vznik škody. ...celý článek

Rekodifikace | Marek Šamaj | 07.10.2015

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

Následující článek se zabývá některými právními účinky prodlení. Do něj se může dostat jak dlužník, tak i věřitel. Dlužník v tom případě, že svůj dluh řádně a včas neplní a zároveň tomu tak není v důsledku prodlení věřitele. Po dlužníkovi, který nesplnil řádně svůj závazek, pak může věřitel vymáhat splnění dluhu či odstoupit od smlouvy za smluvních či zákonných podmínek (§ 1977, § 1978 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, dále jen „OZ“). ...celý článek

Hlavní důvody neplatnosti právního jednání – I.

V sérii příspěvků se doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V dnešním a příštím příspěvku se podíváme na hlavní důvody neplatnosti právního jednání. ...celý článek

Nejčtenější články