Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy

Nový občanský zákoník s sebou přinesl mnoho změn a nových institutů. Jedním z nich je i kvitance, slušelo by se však dodat, že se jedná spíše o institut staronový. Co do obsahu, tedy písemné potvrzení o splnění dluhu, ji znala i předchozí právní úprava, a co do názvu se jedná o terminologický návrat do minulosti stejně jako například pacht. Úprava v současném občanském zákoníku však přinesla i nové problémy, které je potřeba řešit. ...celý článek

Komentář k NOZ: § 65 - Samostatné jednání opatrovance

(1) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran. (2) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, považuje se opatrovancovo jednání za platné, pokud je opatrovník schválil. To platí i v případě, že takové právní jednání schválil jednající sám poté, co nabyl svéprávnosti. ...celý článek

Bytová společenství vlastníků – pozor i na sousedy dlužníky a správce domu

I když máte vlastní byt s uhrazenou hypotékou, můžete kvůli jeho vlastnictví klidně dlužit velké částky. Stát se to může jednoduše. Byt v bytovém domě znamená, že jeho majitel je s největší pravděpodobností členem tzv. společenství vlastníků jednotek (SVJ), což je vlastně množina majitelů, která má právní ukotvení a spravuje věci domu. ...celý článek

K právnímu jednání dle občanského zákoníku

V nové sérii příspěvků se bude doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., zabývat účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V prvním ze svých příspěvků nás seznámí s právními skutečnostmi a obecně pojedná o právním jednání, a to i s krátkým exkursem do zahraniční právní úpravy. ...celý článek

Komentář k NOZ: § 59, 60 - Doba omezení svéprávnosti a změna okolností

§ 59: Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky; uplynutím doby právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. § 60: Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu. ...celý článek

Rekodifikace | Jiří Bálek | 19.02.2015

Na vahách Spravedlnosti

Dlouho očekávaná změna ve vedení Ministerstva spravedlnosti České republiky se dočkala svého entrée. Ministryně Helena Válková zaslala předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi dopis, v němž ho informuje o svém rozhodnutí podat s účinnosti k 1. březnu 2015 demisi na funkci členky vlády České republiky v souladu s čl. 73 odst. 1 Ústavy. ...celý článek

Rekodifikace | Jiří Bálek & al | 16.02.2015

OBCZAN LIVE – Interpretační beseda o aktuálních výkladových výzvách rekodifikace

Obczan, neboli komunitní portál o rekodifikaci, byl založen za kontinuální podpory osob, kterým není lhostejný výklad právních předpisů přímo souvisejících s rekodifikací soukromého práva v České republice. Těmito předpisy rozumíme zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. ...celý článek

Nejčtenější články