Reforma přestupkového práva - základní východiska, cíle a očekávání

Téma dnešního příspěvku je v podstatě novinkou, bude však znamenat poměrně zásadní zlom v oblasti veřejného práva, konkrétně přestupkového. V současné době je totiž v Senátui projednáván nový zákon o přestupcích, který by měl nahradit současnou nevyhovující právní úpravu, jež přetrvává od roku 1990. ...celý článek

Nezákonné skončení služebního poměru a související právní otázky - I.

Služební zákon a řekněme rovnou i tzv. služební právo, o jehož vzniku můžeme již dnes hovořit, je zcela novou oblastí práva. Důvody vzniku tohoto zákona, s tím prezidentova spojená ústavní stížnost, a tedy rozhodnutí Ústavního soudu, toto vše vypovídá hodně o tom, jaký služební zákon vlastně je. I samotná skutečnost, že rozhodnutí Ústavního soudu má desítky stran, obsahuje řadu disentů, z nichž je patrné, že téměř každý ústavní soudce měl na věc naprosto odlišný názor a chtěl se k zákonu vyjádřit, vypovídá své. ...celý článek

Nové pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu v samosprávě z pohledu SMO

Předně bych rád představil organizaci, jež zde zastupuji. Jde o Svaz měst a obcí České republiky, dobrovolnou, nepolitickou organizaci, jejímž cílem je hájit zájmy měst a obcí České republiky, a to od těch největších, až po nejmenší. Svaz má 2600 členů. Největším je hlavní město Praha, nicméně drtivou většinou členů tvoří obce, kterých je ve Svazu zhruba 2000, přičemž asi 1000 obcí má maximálně 500 obyvatel. ...celý článek

Aktuální problémy a poznatky Ministerstva vnitra z obecní normotvorby - I.

Dnes mám poměrně těžký úkol, a to seznámit vás s aktuálními poznatky a problémy z obecní normotvorby. Jak se ukazuje, obecní normotvorba je oblastí neustále živou, jež se stále vyvíjí. Na pár strohých číslech se pokusím ukázat, jak to s obecní normotvorbou vypadá. ...celý článek

Nové pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu v samosprávě z pohledu SMS

Tento příspěvek uvádím za poněkud složitější situace, neboť moje role je zvláštní a v podstatě dvojjediná. Ještě v pozici poslance dolní komory Parlamentu České republiky jsem spolupředkládal normy, které s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu úzce souvisely, a to dokonce dvakrát. Následně jsem byl zvolen do Evropského parlamentu a též předsedou Sdružení místních samospráv, které v tuto chvíli sdružuje asi 1.100 obcí a měst České republiky, a jehož úkolem je hájit zájmy samosprávy. ...celý článek

Zpřísnění zákona o přestupcích od 1. 10. 2015

Od 1. 10. 2015 nabyla účinnosti novela zákona o přestupcích, která na několika místech zpřísňuje postihování přestupků. Nejvýraznější dopad bude mít zejména na řidiče, kteří se dopustí dopravního přestupku – lhůta pro projednání jejich prohřešku je totiž novelou prodloužena až na dva roky. Jejím cílem je účinněji postihovat řidiče, kteří se projednání přestupku v původně roční lhůtě v hojné míře bránili obstrukcemi. ...celý článek

O jednom správním soudu a služebních předpisech

Vedle diskutovaného zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále z. s. s.), byl v rámci reformy této oblasti přijat i prováděcí zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Ten se vedle několika desítek předpisů dotkl i soudního řádu správního,[1] do jehož části třetí hlavy druhé byl s účinností od 1. 1. 2015 vložen díl 8 čítající ustanovení § 101e a § 101f s názvem řízení o zrušení služebního předpisu. ...celý článek