Zdravotní pojišťovna v postavení správního orgánu

Zdravotní pojišťovnu lze definovat jako právnickou osobu představující specifickou zdravotně-finanční instituci, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, na vlastní odpovědnost a jejíž hlavním úkolem je organizace a provádění veřejného zdravotního pojištění. K umožnění této činnosti je nutné splnění veškerých, zákonem striktně vyžadovaných, povinností, mezi které mj. patří získání povolení ministerstva zdravotnictví po předchozím vyjádření ministerstva financí, složení kauce ve výši 100 milionů Kč či závazek dosáhnutí do jednoho roku od založení počtu nejméně 100 tisíc pojištěnců. ...celý článek

Změna vlastníka motorového vozidla? Od letošního roku značně komplikovaný proces

Od letošního roku došlo k zásadní novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích týkající se stanovení přísnějších podmínek při zápisu nového vlastníka v registru silničních vozidel. Zákonodárce uvedený proces uchopil relativně nešťastně a v praxi to přináší řadu komplikací a problémů. ...celý článek

Provádění důkazu listinou ve správním řízení mimo ústní jednání

Provádění důkazu listinou podle § 53 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“) patří k jednomu z nejčastějších způsobů dokazování, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o správní řízení zahájené na základě žádosti podle § 44 SŘ nebo z moci úřední podle § 46 SŘ. ...celý článek

Nemocenské po uplynutí podpůrčí doby nově předmětem soudního přezkumu

Ústavní soud vyhověl návrhu Nejvyššího správního soudu a lednovým nálezem zrušil část zákona o nemocenském pojištění vylučující rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby ze soudního přezkumu správními soudy. Příjemcům této dávky je nově umožněno brojit proti takovému rozhodnutí mimo rámec správního řízení. ...celý článek

Právo na informace a problematika registru smluv - I.

Jaký je stávající stav zveřejňování a zároveň poskytování smluv, které uzavírají povinné subjekty ať již s byznysem nebo s nepodnikajícími fyzickými a právnickými osobami případně i mezi sebou navzájem? Legislativní úprava je dvojí. Můžeme ji rozlišit na aktivní zveřejňování a poskytování na základě žádosti. ...celý článek

Fenomén uměle vytvářené druhé instance v řízení o rozkladu

Institut rozkladu představuje řádný opravný prostředek uplatňovaný v rámci správního řízení proti nepravomocným rozhodnutím v případech, kdy je již v prvním stupni rozhodováno na nejvyšší (ústřední) úrovni státní správy. Jedná se tedy o dispozitivní právo účastníků řízení napadnout prvoinstanční rozhodnutí ústředního správního úřadu či osoby stojící v jeho čele (ministra, příp. vedoucího). Právní úprava dlouhodobě počítá i s rozhodováním na úrovni státních tajemníků ministerstev na základě tzv. služebního zákona. ...celý článek

Zákon o státní službě a náš byrokratický aparát

Státní správa je klíčovým nástrojem naší republiky. Zajištuje jak fungování a rozvoj společnosti, tak vládu práva. Zpravidla je prováděna přímo státními orgány, jako jsou ústřední orgány státní správy, územní orgány státní správy nebo jiné orgány, na které stát přenesl určitou pravomoc. Jejich odlišnosti jsou velmi často nemalé a jedná se jak o působnost a vymezení, tak o rozsah pravomocí, které mají. ...celý článek

Nejoblíbenější články