Zpřísnění zákona o přestupcích od 1. 10. 2015

Od 1. 10. 2015 nabyla účinnosti novela zákona o přestupcích, která na několika místech zpřísňuje postihování přestupků. Nejvýraznější dopad bude mít zejména na řidiče, kteří se dopustí dopravního přestupku – lhůta pro projednání jejich prohřešku je totiž novelou prodloužena až na dva roky. Jejím cílem je účinněji postihovat řidiče, kteří se projednání přestupku v původně roční lhůtě v hojné míře bránili obstrukcemi. ...celý článek

O jednom správním soudu a služebních předpisech

Vedle diskutovaného zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále z. s. s.), byl v rámci reformy této oblasti přijat i prováděcí zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Ten se vedle několika desítek předpisů dotkl i soudního řádu správního,[1] do jehož části třetí hlavy druhé byl s účinností od 1. 1. 2015 vložen díl 8 čítající ustanovení § 101e a § 101f s názvem řízení o zrušení služebního předpisu. ...celý článek

Pět otázek pro Ladislava Smejkala

"Právní úpravu řešení neplatného resp. nezákonného skončení služebního poměru považuji za zcela nedostatečnou a nevyhovující," říká advokát JUDr. Ladislav Smejkal, spoluautor komentáře k zákonu o státní službě. S tématem nezákonného skončení služebního poměru vystoupí na blížící se konferenci Právo ve veřejné správě. ...celý článek

Správní právo | Petr Budil | 18.09.2015

Novela "Infozákona" - malá revoluce ve zpracování informací?

Na konci srpna letošního roku byla prezidentem České republiky, po předchozím schválení v Poslanecké sněmovně a Senátu, bez většího zájmu zákonodárců posvěcena „technická" novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Schválené změny by mohly v blízké budoucnosti způsobit drobnou revoluci v oblasti zpracování informací. Novela je účinná od 10. září 2015. ...celý článek

Správní právo | Petr Kincl | 03.09.2015

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a její dopad na ustanovení stavebního zákona

Od 1. dubna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon EIA“), která nám přináší řadu změn nejen v samotném procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, ale také v navazujícím řízení, zejména v územním a stavebním řízení podle stavebního zákona. ...celý článek

Dítě jako poplatník poplatku za komunální odpad - aktuální vývoj

Předkládaný článek se zaobírá dnes velmi aktuální problematikou postavení dítěte jako poplatníka poplatku za komunální odpad[1]. V současnosti je totiž „veden boj“ hned na několika frontách, který se týká řešení relativně časté praxe správců místních poplatků, kteří vyměřují poplatek za komunální odpad dětem již v době jejich nezletilosti a poté, co tyto osoby nabydou zletilosti (plné svéprávnosti), tyto dlužné částky, které často dosahují až např. 15 tisíc Kč[2], po těchto „čerstvě zletilých“ vymáhají, a to i formou exekučních příkazů. ...celý článek

Nejvyšší rada soudnictví

Můj příspěvek na loňském ročníku kongresu Právní prostor, Stále aktuální otázky justice a její správy, se týkal velmi podobného tématu, jako ten letošní. Když jsem si přečetl to, co jsem tehdy říkal, tak jsem měl chvíli pokušení to tady znovu přečíst, možná by to nikdo nepoznal (protože jste to všichni zapomněli), ale především - ono se vlastně od té doby nic nestalo. ...celý článek

Prameny právní úpravy ekonomických nástrojů ve veřejném právu

Inspirací pro sepsání tohoto článku byl poslední vývoj problematiky obchodovatelných povolenek na skleníkové plyny na úrovni Evropské unie, kdy se v rámci třetího obchodovacího období diskutuje o účelnosti a smysluplnosti tohoto ekonomického nástroje. Proto jsem se rozhodl, že se v rámci článku zaměřím nejen na tento ekonomický nástroj, ale pokusím se přinést základní přehled ekonomických nástrojů využívaných obecně ve veřejném právu se zaměřením na právo správní, ale také se znatelnými přesahy do práva životního prostředí a práva finančního, jelikož právě v těchto právních odvětvích je využitelnost ekonomických nástrojů nejzřetelnější. ...celý článek

Zdravotní pojišťovna v postavení správního orgánu

Zdravotní pojišťovnu lze definovat jako právnickou osobu představující specifickou zdravotně-finanční instituci, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, na vlastní odpovědnost a jejíž hlavním úkolem je organizace a provádění veřejného zdravotního pojištění. K umožnění této činnosti je nutné splnění veškerých, zákonem striktně vyžadovaných, povinností, mezi které mj. patří získání povolení ministerstva zdravotnictví po předchozím vyjádření ministerstva financí, složení kauce ve výši 100 milionů Kč či závazek dosáhnutí do jednoho roku od založení počtu nejméně 100 tisíc pojištěnců. ...celý článek

Nejčtenější články