Trestní právo | Jan Hoferek | 01.11.2016

Pět otázek pro Petra Glogara

"Pouhé formální zavedení corporate governance programů nepostačí," upozorňuje v souvislosti s novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Mgr. Petr Glogar, advokát z PwC Legal, který se představí na dnešní konferenci Právo ve veřejné správě s příspěvkem "Aktuality z trestní odpovědnosti právnických osob". Malou ochutnávku z tohoto tématu naleznete v rozhovoru níže. ...celý článek

Co přinese novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“) nabude účinnosti od 1. prosince 2016. Klíčové změny jsou očekávány hned v několika oblastech. Jednak v rozšíření okruhu trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně odpovědná, jakož i ve značném posunu v oblasti přičitatelnosti a zproštění se trestní odpovědnosti. Už jen samotná změna dosavadního pojetí katalogu trestných činů (z pozitivního do negativního výčtu) představuje značný převrat v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob od jejího zavedení u nás. ...celý článek

Vyhoštění a vysokoškolské studium

V současné době se stále aktuálnějšími stávají otázky týkající se cizinců, přičemž zvláštní kategorii pak představují otázky ohledně jejich možného vyhoštění. Tyto lze z České republiky vyhostit prostřednictvím institutů správního i trestního práva, přičemž právní předpisy obou těchto odvětví odlišně definují překážky, pro které cizince vyhostit nelze. S ohledem na značné množství cizinců studujících v České republice se logicky nabízí otázka, jaký je význam vysokoškolského studia při ukládání vyhoštění ve správním a trestním řízení. Tedy, zda může být vysokoškolské studium v České republice posouzeno jako překážka vyhoštění, a pokud ano, lze tento závěr aplikovat pro trestní i správní řízení? ...celý článek

Ministr Robert Pelikán spouští Centrální evidenci přestupků

Orgány činné v trestním řízení a další oprávněné instituce budou mít od zítřejšího dne k dispozici systém, který bude evidovat přestupky na jednom místě a pomůže jim efektivněji postihovat recidivu. Dne 1. října 2016 tak bude spuštěna Centrální evidence přestupků, což na dnešní tiskové konferenci oznámil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. ...celý článek

Oznamování pasivní korupce

Nový nástroj v boji s korupcí – uplácející, který oznámí případ pasivní korupce, nemusí být za určitých podmínek potrestán. Až doposud bylo slíbení či poskytnutí úplatku trestným činem, který byly orgány činné v trestním řízení povinny vždy stíhat, a to i v případech tzv. pasivní korupce, kdy nějaká osoba slíbí či poskytne úplatek, avšak pouze proto, že o úplatek byla požádána jinou osobou (například úředníkem při vyřizování žádosti). ...celý článek

Victim impact statement – právo oběti být slyšena

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen „ObTrČ“) oslavil prvního srpna tohoto roku tři roky své účinnosti[1] a spolu s ním i některé instituty, které jím byly do českého právního řádu zavedeny zcela nově. Mezi nimi je i prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život, ze zahraničí známé jako victim impact statement. Úkolem následujícího příspěvku je tento institut stručně přiblížit a zamyslet se nad jeho významem. ...celý článek

Pomoc obětem (svědkům) trestných činů

Poskytování pomoci obětem a svědkům trestných činů je tématem, které je v České republice komplexně řešeno především zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen "zákon o obětech trestných činů") a zákonem č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením (dále jen "zákon o zvláštní ochraně svědka"). ...celý článek

Novela trestního zákoníku a uprchlíci

Takzvaná migrační krize významně zasahuje do podoby současné Evropy. Snahy dosáhnout produktivního řešení na úrovni politických zástupců se míjí účinkem, což má také za následek neustálé zvyšování pnutí v evropské společnosti, zejména pak dochází k posilování extremismu. Může mít tato situace vliv na novou trestněprávní úpravu? ...celý článek

Nejoblíbenější články