Stanovení výše škody u nekalé soutěže

Jestliže nalézací soud na základě hodnocení provedených důkazů má za prokázané, že jednáním obžalovaného vznikla ostatním soutěžitelům újma ve větším rozsahu, potom je nezbytné, aby tento zákonný znak soud konkrétně dovodil z provedených důkazů a náležitě ho ve výroku i v odůvodnění rozsudku specifikoval.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. 12 To 13/2013 ...celý článek

Věřitelova tolerance prodlení dlužníka a změna splatnosti závazku

Věřitelovo tolerování protiprávního stavu nezaplacení splatného závazku dlužníkem nepředstavuje bez dalšího dohodu o změně splatnosti původního závazku.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 11. 2013, čj. 6 Cmo 452/2012-201 ...celý článek

Daň z přidané hodnoty jako součást ceny díla

Předkládané rozhodnutí Nejvyššího soudu neprosazuje novátorské řešení předmětné otázky. Jde však o velmi přehledně uspořádaný rozsudek, který by mohl v jistém smyslu sloužit jako "opakovací cvičebnice" ve vztahu k problematice daně z přidané hodnoty.
Komentář k rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3039/2011 ...celý článek

Smluvní úroky z prodlení. Nepřiměřená výše úroků. Poctivý obchodní styk

Hmotně právní předpis upravující soukromé právo, bez ohledu na to, zda se jedná o starý nebo nový občanský zákoník či obchodní zákoník, nozvždy obsahuje "zmírňující" ujednání zakazující nemravné (nepoctivé) jednání, ať již jde o vztahy mezi podnikateli nebo občany.
Komentář k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze - Rozsudek ze dne 16. 10. 2013, č.j. 2 Cmo 402/2012-141 ...celý článek

Převod majetku společnosti na společníka. Absolutní a relativní neplatnost právního úkonu.

Byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že tato cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem.
Komentář k rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR - Rozsudek ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 ...celý článek

Nejoblíbenější články