Nejzazší okamžik zaplacení soudního poplatku

Soudní poplatek je „včas“ zaplacen nejen tehdy, je-li do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení připsán na účet soudu, ale i tehdy, když jej poplatník v kolcích vylepí na doručenou výzvu a odevzdá podání v této lhůtě orgánu, který má povinnost je doručit (nejčastěji poště).
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 3. 2015, sp.zn. 91 Co 44/2015 ...celý článek