Podílnictví z nedbalosti

Jde o podílnictví z nedbalosti, kdy obžalovaný přislíbil pomoc při ztenčení majetku před rozvodovým řízením, vnímal je jako neetické, možná i související s trestnou činností, nebo tuto zastírající, a nepřiměřeně spoléhal na kusé informace, jichž se mu dostalo, a byť měl řadu možností, jak si skutečný stav věci alespoň částečně ověřit, neučinil tak a nepřiměřeně doufal, že jde o jednání legální.
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. dubna 2015, sp.zn. 12 To 137/2014 ...celý článek

Nekalá soutěž

Soudy v komentované kauze řešily, zda je jednání subjektu (žalovaného), který se zabývá (mj.) renovacemi historických vozidel a který uváděl mezi svými referencemi na internetu žalobcův automobil Tatra T700-II jako vozidlo, které renovoval (ačkoli to nebyla podle žalobce pravda), je za hranicí dobrých mravů hospodářské soutěže.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21.4.2015, sp.zn. 3 Cmo 340/2014 ...celý článek

Nutná obrana výtržníků

Nejsou dány podmínky nutné obrany jako okolnosti vylučující protiprávnost, pokud je obžalovaný atakován poškozeným pouze pro výtržnické jednání své a svých přátel, kteří pak spolu s obžalovaným poškozeného fyzicky napadli.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2014, sp. zn. 67 Tmo 32/2014 ...celý článek

Nejčtenější články