Obce a koncesní zákon

Na jednu stranu nakládání s obecním majetkem upravuje § 39 zákona o obcích, který stanoví povinnost obce zveřejnit záměr 15 dnů před rozhodnutím na úřední desce, na druhou stranu uzavírání koncesních smluv upravuje § 31 koncesního zákona, který stanoví povinnost záměr uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek. Nejvyšší správní soud zde řešil otázku vztahu těchto předpisů. ...celý článek

Tržní řád

Obec Vojkovice nařízením stanovila, že nabízet a prodávat zboží mimo provozovnu je možné pouze na místech, které k tomuto účelu obec určí. Ústavní soud toto nařízení kvalifikoval jako tržní řád, neboť reguluje nabízení a prodávání zboží a služeb a obecně určuje místa, na kterých může být tato činnost provozována. Následně konstatoval, že tento tržní řád je neplatný... ...celý článek

Státní zastupitelství a převod obecního majetku

Státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy "při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků". Nejvyšší soud se v rozsudku, sp. zn. 30 Cdo 999/2015, zabýval otázkou, zda se to vztahuje i na převod obecního nemovitého majetku, ke kterému došlo bez souhlasu zastupitelstva. ...celý článek

Nejčtenější články