Vztah použití donucovacích prostředků policií a zranění osoby

Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo publikováno rozhodnutí sp. zn. 6 As 255/2014, v němž se soud zabývá mediálně známým policejním zásahem ve vile Milada z roku 2012. V dané věci se squatteři domáhali určení nezákonnosti policejního zásahu, spočívající mj. v nesprávném použití donucovacích prostředků, bití a způsobení újmy na zdraví. ...celý článek

Újma na zdraví způsobená faulem při fotbale

Fotbal je dynamická hra, při níž dochází ke vzájemnému kontaktu hráčů a následkem toho i ke zvýšenému riziku jejich zranění. Každý, kdo se takového sportu účastní, si musí být tohoto rizika vědom a určitou, v daném druhu sportu obvyklou míru rizika tedy vědomě akceptuje...
Komentář k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 493/2015 ...celý článek

Právo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody svobodně si zvolit léčbu mimo objekt spravovaný Vězeňskou službou České republiky

Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda osobě ve výkonu trestu odnětí svobody přísluší právo svobodně si vybrat způsob léčby nabízený alternativně lékaři, a zda Vězeňská služba ČR může bránit výběru takové léčby, kterou sama není schopna poskytnout, není možné v podmínkách vězeňské nemocnice provést a není možné takto zajistit ani adekvátní pooperační péči. ...celý článek

Odškodňování imateriální újmy na zdraví, zásada proporcionality, zásada slušnosti

Nález Ústavního soudu měl (jako téměř vždy, jde-li o citlivé otázky rodiny či zdraví) i mediální ohlas, a přestože byl ještě vydán v režimu „starého“ občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., lze jej do značné míry zobecnit i pro období za účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 3367/13 ...celý článek

Nejoblíbenější články