V soudním sporu o příspěvek na péči lze pokračovat i po smrti oprávněného

Dosavadní judikatura NSS zastávala názor, že přechod práv vyplývajících z příspěvku na péči a s tím související procesní nástupnictví jsou možné pouze v případě, kdy k úmrtí oprávněné osoby dojde ještě v průběhu správního řízení. Rozhodnutí velkého senátu NSS čj. 4 Ads 32/2012-50 toto omezení odstranilo. ...celý článek

Právní nástupnictví a lhůty

Zemře-li účastník řízení po účinném doručení rozsudku odvolacího soudu, avšak ještě předtím, než mu uplynula lhůta pro podání dovolání, běží jeho procesnímu nástupci znovu celá dovolací lhůta, a to ode dne, kdy mu byl řádně doručen rozsudek odvolacího soudu.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2729/2010 ...celý článek

Určení lhůty k provedení procesního úkonu soudem

Hledání přiměřenosti právní regulace je jedním z hlavních úkolů moderního demokratického právního státu, byť je tento pojem (a jeho klíčový obsah) v tuzemské legislativě a literatuře zatím nedoceňován a většinou opomíjen.
Komentář k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - Usnesení ze dne 2. 9. 2013, čj. Aprk 51/2013-59 ...celý článek

Procesní nástupnictví a přistoupení účastníka

Navrhne-li žalobce, aby podle ustanovení § 107a odst. 1 o. s. ř. nabyvatel práva vstoupil do řízení na místo původního držitele práva, soud ve vztahu k jím označené právní skutečnosti zkoumá, zda jde vůbec o právní skutečnost...
Komentář k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze - Usnesení ze dne 18. 12. 2013, č.j. 3 Cmo 316/2013-153 ...celý článek

Nejoblíbenější články