Správní právo | Mgr. Martin Eliášek | 28.03.2016 Také v kategorii:
Ústavní právo

Povinnost obce omezit provoz na komunikaci

Minule jsme Vás informovali o rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž stanovil postup, jak mají soudy rámcově rozhodovat tzv. sousedské spory o imise mezi vlastníkem pozemní komunikace a vlastníkem sousedního pozemku. V případě vyhovění takové žalobě je třeba vždy stanovit opatření, která je vlastník komunikace povinen učinit. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 2144/14 se zabývá tím, jaká opatření obci vlastně uložit lze, resp. nelze.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V dané věci se žalobkyně domáhala po obci omezení provozu na pozemní komunikaci, protože se jí z toho rozpadala chalupa. Soudy uložily obci "zdržet se ohrožování výkonu vlastnického práva" žalobkyně "působením seismických účinků vyvolaných provozem". Ústavní soud však konstatoval, že takovou povinnost nelze obci uložit, jelikož ji není, s ohledem na své postavení a specifický charakter svého vlastnického práva, vůbec schopna splnit.

Především obec není oprávněna rozhodnout o omezení provozu na dané komunikaci, neboť regulace provozu na účelové komunikaci představuje výkon státní správy, náležející do působnosti silničních správních úřadů (samotná obec navíc ani tuto rozšířenou působnost neměla). Pokud tedy obec nemůže v rámci své samostatné působnosti vyvíjet žádnou činnost, kterou by mohla přímo ovlivnit (regulovat) provoz na účelové komunikaci, je logicky vyloučeno, aby jí byla uložena povinnost zdržet se rušení imisemi pocházejícími z provozu na této účelové komunikaci, kterým lze zamezit právě a především regulací (omezením) provozu na ní.

Navíc šlo o účelovou komunikaci sloužící k obhospodařování lesů CHKO, a přístup do lesa v souvislosti s jeho obhospodařováním obec zakázat nemohla. Už jenom proto, že by tím nepřiměřeně omezila vlastníky lesa.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze