Právo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody svobodně si zvolit léčbu mimo objekt spravovaný Vězeňskou službou České republiky

Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda osobě ve výkonu trestu odnětí svobody přísluší právo svobodně si vybrat způsob léčby nabízený alternativně lékaři, a zda Vězeňská služba ČR může bránit výběru takové léčby, kterou sama není schopna poskytnout, není možné v podmínkách vězeňské nemocnice provést a není možné takto zajistit ani adekvátní pooperační péči. ...celý článek

Zákaz dvojího přičítání

Jsou-li okolnosti spáchání trestné činnosti znakem kvalifikovaných skutkových podstat, například útok proti osobě mladší patnácti, resp. osmnácti let, útok na osobu svěřenou do jeho péče a zavrženíhodná pohnutka, pak je nelze považovat zároveň jako okolnosti přitěžující.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. 2 To 112/2014 ...celý článek

Měření rychlosti soukromým subjektem

Dne 17. 12. 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek sp. zn. 9 As 185/2014, kterým posuzoval zákonnost měření rychlosti měřícími zařízeními soukromé společnosti. V daném případě však nešlo o pouhý pronájem měřících zařízení, ale o širokou participaci soukromých subjektů na přestupkovém řízení, včetně hmotné zainteresovanosti na jeho výsledku (60% z uhrazených pokut). ...celý článek

Stanovení škody u počítačového pirátství

Obviněný ze svého počítače vložil na veřejné filehostingové servery 372 filmových děl a 33 hudebních děl, ačkoli věděl, že jde o díla chráněná autorským právem a k jejich šíření mu nebyl majiteli autorských práv udělen souhlas, a na různých internetových diskusních fórech pak zveřejnil odkazy, kde je možné uvedená díla stáhnout. Byl odsouzen k úhradě škody ve výši 11 milionů korun, proti čemuž se ohradil a Nejvyšší soud mu dal za pravdu. ...celý článek

Ochranné léčení lze uložit i bez trestního stíhání

Trestní kolegium Nejvyššího soudu vydalo stanovisko sp. zn. Tpjn 302/2014, jímž odpovídá na otázku, zda lze ukládat pachateli činu jinak trestného, který není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jehož pobyt na svobodě je nebezpečný, uložit ochranné léčení, aniž by pro tento skutek bylo proti němu zahájeno trestní stíhání. ...celý článek

Přepjatý právní formalismus

Byť soudní praxe používá v právních větách i odkaz na podzákonné normy, třeba v podobě citací vládních nařízení, neznamená to, že pokud takový odkaz chybí, jde o pochybení, které by sebou neslo nutnost v odvolacím řízení celý rozsudek ve výrocích o vině zrušit a znovu a v podstatě formálně rozhodnout o stejné vině i trestech...
Komentář k rozsudku Vrchníh osoudu v Praze ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. 12 To 64/2014 ...celý článek

Nejoblíbenější články