418/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 22. listopadu 2012
o ochraně zvířat při usmrcování
ve znění vyhlášky č. 34/2013 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 5f odst. 7, § 5g a § 5i odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1)
a) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5a odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
b) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,
c) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5c odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
d) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat,
e) vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat,
f) nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje,
g) požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat,
h) poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.


§ 2

zrušen


§ 3

Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat a dočasné osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

(1) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat

(1) K omračování zvířat, s výjimkou kožešinových zvířat, musí být při použití elektrického omračovacího přístroje dodržovány tyto podmínky:
a) jde-li o použití elektrod, pokud jsou zvířata omračována jednotlivě, musí být opatřen zařízením měřícím impedanci a zabraňujícím činnosti přístroje, jestliže jím neprochází požadovaný minimální proud, dále musí být opatřen zvukovým nebo vizuálním zařízením ukazujícím délku jeho použití u jednoho zvířete, a musí být napojen na zařízení ukazující napětí a intenzitu proudu, které musí být umístěné tak, aby na ně odborně způsobilá osoba provádějící porážku jasně viděla, a
b) jde-li o použití vodní lázně,
1. hladina vody musí být pro omračování drůbeže regulována tak, aby byl umožněn dobrý kontakt s hlavou ptáka; hodnoty proudu a doba jeho použití musí zaručit, že zvíře ihned upadne do bezvědomí, ve kterém zůstane až do smrti,
2. pokud je drůbež omračována ve vodní lázni po skupinách, udržuje se napětí přístroje, které postačuje k produkci proudu, který má účinnou intenzitu k tomu, aby se zajistilo omráčení každého kusu,
3. nádrž s vodní lázní určená pro drůbež musí mít velikost a hloubku odpovídající typu porážené drůbeže a voda nesmí při vstupu přetékat; ponořená elektroda musí svou délkou odpovídat délce vodní lázně.

(2) V případě použití oxidu uhličitého
(dále jen "plyn CO ")
2
k omráčení prasat musí být dodrženy tyto podmínky:
a) komory, ve kterých jsou prasata vystavena plynu
CO ,
2
i vybavení používané pro posun prasat těmito komorami musí být koncipovány, vybudovány a udržovány tak, aby se zabránilo zranění zvířat a stlačení jejich hrudníku a aby prasata mohla rovně stát až do okamžiku ztráty vědomí; posunovací mechanismus i komory musí být opatřeny přiměřeným osvětlením, které umožní prasatům vidět další prasata i okolí, a
b) komory musí být vybaveny zařízením, které měří koncentraci plynu v okamžiku maximální expozice; u tohoto zařízení musí být poplašný systém, který jasně rozeznatelnými vizuálními a zvukovými signály ohlásí snížení koncentrace plynu
CO
2
pod požadovanou úroveň.

§ 5

Žádost o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat

Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 6

Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

(1) Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Při omračování krokodýlů se přístroj s upoutaným projektilem umístí doprostřed čela mezi očnice a temporální jamky tak, aby projektil pronikl do kůry mozkové; tento úkon musí být proveden tak, aby zvíře okamžitě upadlo do bezvědomí, ve kterém setrvá až do smrti.


§ 7

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 8

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 se nevztahují na nové jatky a na každé nové uspořádání, konstrukci nebo vybavení, na které se vztahují pravidla uvedená v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, a které nebyly uvedeny do provozu před 1. lednem 2013.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.
2. Vyhláška č. 424/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.


§ 10

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

(2) Ustanovení § 2 pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 2015 2).

(3) Ustanovení § 4 pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 2019 3).

------------------------------------------------------------------
2) Čl. 29 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.
3) Příloha C část II, odst. 3 písm. A bod 2, odst. 3 písm. B body 1, 2 a 4 a odst. 4 body 2 a 3 směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování. Čl. 28 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.

Ministr:
Bendl v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo zemědělství
vydává

Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech
souvisejících s porážením zvířat podle článku 21 nařízení Rady (ES)
č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování


Evidenční číslo osvědčení ...........................................

Titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení ...........................

.....................................................................

Datum a místo narození ..............................................Toto osvědčení je platné do: ........................................Toto osvědčení se vztahuje

1. na tyto kategorie zvířat 1): .....................................

..................................................................

..................................................................

2. na tento typ zařízení 2):

a) čerstvé maso - jatky

b) čerstvé drůbeží maso, králičí maso - porážky

3. na tyto činnosti 2):

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním,

b) znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.Podpis oprávněné úřední osoby Ministerstva zemědělství
a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství

Poznámky:
1) Uveďte pouze druhy zvířat, na které se vztahoval příslušný kurz. V případě ostatních druhů zvířat tyto druhy uveďte jmenovitě.
2) Uveďte pouze typ zařízení a činnosti, na které se vztahoval příslušný kurz.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo zemědělství
vydává

Dočasné osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat
podle článku 21 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009
o ochraně zvířat při usmrcování


Evidenční číslo osvědčení ...........................................

Titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení ...........................

.....................................................................

Datum a místo narození ..............................................Toto osvědčení je platné do: ........................................Toto osvědčení se vztahuje

1. na tyto kategorie zvířat 1): kožešinová zvířata

..................................................................

..................................................................

..................................................................

2. na tento typ zařízení: chov kožešinových zvířat

3. na tyto činnosti 2): usmrcování kožešinových zvířat.Podpis oprávněné úřední osoby Ministerstva zemědělství
a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství

Poznámky:
1) Uveďte pouze druhy zvířat, na které se vztahoval příslušný kurz. V případě ostatních druhů zvířat tyto druhy uveďte jmenovitě.
2) Uveďte pouze typ zařízení a činnosti, na které se vztahoval příslušný kurz.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, podle § 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

V_418_12Obrázek - Vzor žádosti 1. strana


V_418_12aObrázek - Vzor žádosti 2. strana

Přílohy žádosti:
a) písemný souhlas provozovatele podniku s prováděním porážky zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, na uvedených jatkách, s uvedením maximální denní a roční kapacity jatek pro daný druh a kategorii zvířat,
b) popis náboženského obřadu nebo předpis církve a náboženské společnosti, který stanoví zvláštní metody porážky zvířat, a to v českém jazyce,
c) podrobný popis způsobu provedení porážky zvířete,
d) písemné potvrzení církve a náboženské společnosti o způsobilosti osoby uvedené v bodě 2 žádosti [§ 5f odst. 3 písm. a) zákona] k provedení požadovaného způsobu porážky tak, aby bylo minimalizováno utrpení poráženého zvířete,
e) plná moc k zastupování žadatele ve správním řízení.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

1. Skot (mimo býky a telata)
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí.

2. Býci
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí, přičemž se přikládá velmi pevně k čelu, maximálně 1 cm od okraje valu probíhajícího středem lebky.

3. Telata
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti blíže ke spojnici očí než u skotu.


V_418_12bObrázek - Boční a čelní pohled

4. Prasata (kromě kanců)
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 2,5 cm nad spojnici očí.

5. Kanci
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 5 cm nad spojnici očí k jedné straně valu probíhajícího středem lebky.


V_418_12cObrázek - Boční a čelní pohled

6. Ovce
U bezrohých ovcí se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti.
U rohatých ovcí se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě.


V_418_12dObrázek - Boční a čelní pohled

7. Kozy

U bezrohých koz se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti.
U rohatých koz se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě.
U kůzlat se ústí umístí v pravém úhlu k čelní kosti stejně jako u telat.


V_418_12eObrázek - Boční pohled

8. Koně
Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti nad průsečík spojnice očí a uší.


V_418_12fObrázek - Boční pohled


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Poměr hmotnosti živých ryb a vody (hustota obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody

1. Hustota obsádky

Tabulka č. 1
Kapr v kg na 1 000 litrů vody

+--------------------+-------------------+
| Teplota vody ve °C | Hmotnost ryb v kg |
+--------------------+-------------------+
| 0 - 5 | 1 200 |
+--------------------+-------------------+
| 5 - 10 | 1 000 |
+--------------------+-------------------+
| 10 - 15 | 700 |
+--------------------+-------------------+

Tabulka č. 2
Lososovité ryby v kg na 1 000 litrů vody

+--------------------+---------------------------------------------------+
| | Hmotnost ryb v kg |
| Teplota vody ve °C +-------------------------+-------------------------+
| | při provzdušňování vody | při prokysličování vody |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+
| 0 - 5 | 50 - 70 | 200 |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+
| 5 - 10 | 40 - 60 | 150 |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+
| 10 - 15 | do 25 | do 100 |
+--------------------+-------------------------+-------------------------+

Při ochlazování vody ledem se hmotnost lososovitých ryb může zvýšit až o 50 % (přidáním 25 kg ledu na 1 000 l vody).

2. Požadavky na kvalitu vody

Tabulka č. 3

+----------------------+------------------+------------------+
| | Kaprovité ryby | Lososovité ryby |
| +---------+--------+---------+--------+
| | léto | zima | léto | zima |
+----------------------+---------+--------+---------+--------+
| Teplota vody ve °C | 10 - 15 | 0 - 10 | 10 - 12 | 0 - 10 |
+----------------------+---------+--------+---------+--------+
| Nejnižší % nasycení | 70 | 40 | 80 | 60 |
| kyslíkem | | | | |
+----------------------+---------+--------+---------+--------+