Dne 30.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 78/2014 Sb. vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným. ...celý článek

Dne 25.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 77/2014 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. ...celý článek

Dne 24.4.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 122, str. 18-43, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3.4.2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007. ...celý článek