Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 474/2013 Sb. vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Vyhláška vydaná k provedení § 132 odst. 5 a § 139 odst. 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření, § 70 odst. 8, § 112 odst. 4 a § 148 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a podle § 352 odst. 4, § 379 odst. 4 a § 565 odst. 3 zákona o investičních společnostech a investičních fondech nahrazuje dosavadní právní úpravu dané problematiky prezentovanou vyhláškou č. 414/2004 Sb., o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

V podrobnostech je nově upraven způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny likvidátora penzijní společnosti, investiční společnosti a investičního fondu s právní osobností jmenovaného Českou národní bankou nebo jmenovaného soudem na návrh České národní banky, nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, organizátora regulovaného trhu a centrálního depozitáře, ale také insolvenčního správce penzijní společnosti, obchodníka s cennými papíry, obhospodařovatele podílového fondu, a toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce při úpadku obhospodařovatele podílového fondu. Stanoven je rovněž způsob určení výše a výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce a zahraničního insolvenčního správce uvedených výše.

Dle České národní banky dochází ke změně předmětné právní úpravy především v souvislosti s novým zákonem o investičních společnostech a investičních fondech publikovaným ve Sbírce zákonů v srpnu loňského roku pod č. 240/2013 Sb., který zrušil dosavadní zákon o kolektivním investování. Ačkoliv ve věcech odměňování uvedených osob zákon předpokládá určitou kontinuitu s předchozí právní úpravou, přesto měla Česká národní banka dle důvodové zprávy za to, že není vhodné nechat jej ani v tomto ohledu zcela bez reakce.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články