Právní poradna logo

Falešné obvinění z nemoci s virem HIV a otevřená nenávist vůči LGBT

Datum:14. 08. 2023 v 09:42
Poslední aktivita:28. 08. 2023 v 14:50
Zhlédnuto:287x
0

Dobrý den,

na sociální síti jsem se dostal do křížku s jedním uživatelem, který tam o mě tvrdí, že jsem HIV pozitivní (což není pravda a i kdyby byla, je to naprosto nechutné "prát špinavé prádlo" na veřejnosti). Zároveň se velmi urážlivě vyjadřuje k LGBT komunitě, k trans lidem a gayům.

Mám nějakou možnost se bránit, třeba skrze trestní oznámení? Mám nějakou šanci na úspěch?

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v prvním případě dle Vašeho popisu došlo k šíření nepravdivých informací o Vás, které mohou poškodit Vaši čest a dobrou pověst. Již samotná Listina základních práv a svobod v čl. 10 odst. 1 zakotvuje právo každého, aby by byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv, kdy ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo dle ustanovení § 82 odst. 1 občanského zákoníku domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Z tohoto vyplývá, že jste oprávněn podat žalobu na ochranu osobnosti a domáhat se upuštění od zásahu. Mimoto Vám náleží nárok na náhradu přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu.

V některých případech může být šíření nepravdivých informací kvalifikováno i jako trestný čin, a to konkrétně dle ustanovení § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“), který stanovuje: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“ Z tohoto vyplývá, že proti takovému jednání je možné se domáhat ochrany svých práv podáním trestního oznámení na státním zastupitelství nebo na Policii České republiky. Následně se trestním oznámením bude zabývat Policie České republiky a pokud bude jednání kvalifikováno jako trestný čin, bude to následně řešeno soudní cestou.

V druhém případě by se dané urážlivé vyjadřování k LGBT osobám mohlo považovat za trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle ustanovení § 356 odst. 1 trestního zákoníku, který stanovuje: „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“ a dle odst. 3 písm. a) trestního zákoníku platí, že: „Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“

Závěrem Vám shrnuji, že je možné bránit se proti Vámi popsaným jednáním a pro bližší posouzení Vašeho případu a jeho úspěšnosti při domáhání se Vašich práv Vám doporučuji obrátit se na právního zástupce.

Odpovědět na dotaz