Právní poradna logo

Podmínky užívání Poradny


Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.pravniprostor.cz/poradna (dále jen „Poradna“) třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Před užitím webových stránek Poradny je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek pravniprostor.cz/poradna je společnost ATLAS consulting, spol. s r.o.., IČO: 465 78 706, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní 292/13, PSČ 702 00, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 3293 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Obsah Poradny je pouze informativního charakteru. Jejím provozováním Společnost neposkytuje a nezprostředkovává kvalifikované právní rady ani jiné právní služby ve smyslu českých právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu Poradny, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s jejím používáním.


Registrace a uživatelský účet

Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce pravniprostor.cz/poradna.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované Společností a mohou tak být s těmito službami sdíleny.

Společnost může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu uživateli znemožnit využívat uživatelský účet nebo některé jeho funkcionality, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

Prostřednictvím svého uživatelského účtu může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami.

Uživatel nesmí ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

 • zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
 • zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
 • porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

Uživatel není oprávněn bez povolení Společnosti užívat Poradnu k podnikatelským účelům či rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu. Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

Uživatel bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Společnost neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

Společnost ani spolupracující subjekty nejsou povinni zodpovídat položené dotazy.

Texty či reklamní bannery v rámci Poradny mohou odkazovat na zprostředkovatele právních služeb či přímo advokátní kanceláře a advokáty v České republice.


Pravidla poradny

Poradna právního prostoru má systém reputací a oprávnění. Akce každého uživatele ovlivňují jeho reputaci nebo reputaci ostatních uživatelů. Uživatel má oprávnění na akce podle své reputace nebo licence. Více viz https://www.pravniprostor.cz/poradna/reputace.

Je zakázáno vkládat příspěvky:

 • s komerčním podtextem, reklamou anebo spamem.
 • urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuze.
 • obsahující vulgarismy.
 • jakkoliv porušující platné právní předpisy či dobré mravy.
 • s projevy rasové nesnášenlivosti.
 • obsahující osobní údaje nad rámec připuštěný právními předpisy.
 • vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace.
 • s osobní inzercí a nabídkami prodám/koupím.
 • obsahující text či jiné prvky porušující autorská práva.
 • poškozující zájmy provozovatele serveru.

Porušení pravidel Poradny

 • Pokud se bude jednat o mírné porušení pravidel, administrátor upozorní autora a otázku/odpověď upraví nebo smaže.
 • Při opakovaném porušení pravidel je uživateli dočasně blokován přístup. Po týdnu lze u administrátora diskuze zažádat o odblokování.
 • Při opakovaném porušování pravidel Poradny je přístup do diskuze trvale zablokován a registrace zrušena.
 • Při obzvlášť hrubém porušení pravidel je přístup blokován a smazán okamžitě a trvale, a to bez upozornění administrátora.

Společnost má právo modifikovat příp. rozdělit dotaz, u něhož se jí bude tento postup jevit jako vhodný (např. proto, že dotaz obsahuje několik dílčích podotázek), na určitý počet jednotlivých dílčích dotazů; o takovém rozdělení bude uživatele informovat. V případě požadavku na garantovanou odpověď musí uživatel s rozdělením dotazu souhlasit a uhradit příslušnou platbu, popř. mu bude počet dílčích dotazů odečten od celkového předplatného. Nebude-li uživatel s rozdělením dotazu souhlasit, zajistí Společnost zodpovězení původního dotazu v rozsahu omezeném pouze na první dílčí dotaz.


Garantovaná a negarantovaná odpověď

Registrovaný uživatel může pokládat dotazy, na něž může dostat odpověď od ostatních uživatelů Poradny, tzv. negarantované odpovědi.

Garantovaná odpověď je zprostředkována za úplatu, buď v rámci eshopu nebo v rámci uživatelské licence produktů Společnosti.

Společnost je oprávněna dotaz i odpověď na něj zveřejnit.


Nahlášení příspěvku

Příspěvky označené jako nekvalitní budou odeslány na kontrolu administrátorovi. Uživatel může označovat reklamu, příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem či dobrými mravy, vulgární příspěvky a příspěvky, ve kterých jsou uživatelé napadáni apod. Děkujeme, že tímto způsobem pomáháte zkvalitňovat obsah Poradny.


Ochrana autorských práv

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky pravniprostor.cz/poradna pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel Poradny tento zákaz a Společnosti tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách Poradny mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn.

Zveřejním otázky či odpovědi na webových stránkách Poradny nabývá Společnost bezúplatnou časově neomezenou výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku jako autorského díla. Pokud není dohodnuto jinak, je Společnost bez dalšího oprávněna všechny otázky i odpovědi, uveřejněné či zaslané k uveřejnění na web www.pravniprostor.cz/poradna, publikovat rovněž v právním informačním systému CODEXIS a jeho technologických variantách, či zpřístupnit na webu partnerským subjektům Společnosti.Podmínky ochrany osobních údajů


Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách praniprostor.cz/poradna. Účelem jejich zpracovávání je především:

 • zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů,
 • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Společnosti dle těchto smluv a dle zákona,
 • plnění zákonných povinností,
 • zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách skupiny ATLAS GROUP,
 • nabízení produktů a služeb skupiny ATLAS GROUP,
 • provádění analýz preferencí uživatelů a zobrazování obsahu,
 • předávání výher ve vyhlašovaných soutěžích,
 • marketingové účely.

Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Společnost nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Společnost dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Společnost může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Společnost likvidaci osobních údajů.

Při registraci na webových stránkách pravniprostor.cz/poradna, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

 E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.


Používá webová stránka pravniprostor.cz/poradna cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory, které se přenáší do počítače, telefonu nebo jiného zařízení uživatele přes webový prohlížeč a umožňují stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace.Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

Provozovatel stránky Právní poradna, ATLAS consulting spol. s r.o., využívá cookies nutné pro zajištění funkčnosti webu a rovněž cookies sloužící k analýze provozu na našich webových stránkách. V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů sdílíme informace o vašem užívání naší webové stránky také s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Právní poradna využívá různé kategorie cookies, a to:

Nezbytné, tzv. technické cookies, které jsou nutné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za vaše přihlašování, působení filtrů nebo ukládání nastavení soukromí. Protože jsou technické cookies pro chod Právní poradny nezbytné, nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.

Analytické cookies, které Právní poradna shromažďuje k analytickým účelům informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Marketingové cookies, které nám a třetím stranám pomáhají shromažďovat informace o vašich návštěvách na našich webových stránkách a v našich aplikacích i o používání e-mailů a podle nich upravujeme komunikaci jak na webových stránkách, tak i v aplikacích a v e-mailu. Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání analytických a marketingových cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.


Odkazy třetích stran

Pravniprostor.cz/poradna může nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách pravniprostor.cz. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky Pravniprostor.cz/poradna. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti syntézy odkazovaných stránek. Pravniprostor.cz/poradna se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové adresy pravniprostor.cz v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offlline.


Váš souhlas

Užíváním webových stránek Pravniprostor.cz/poradna uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese:
poradna@pravniprostor.cz. Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.


Jak zlepšit webové stránky Pravniprostor.cz/poradna?

Společnost se neustále snaží zlepšovat webové stránky Pravniprostor.cz/poradna na základě informací a zpětné vazby od uživatelů.


Závěrečná ujednání

Společnost si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky užívání Poradny v přiměřeném rozsahu dle potřeby. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi těchto podmínek na svých internetových stránkách www.pravniprostor.cz/poradna.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto podmínek.

Tyto podmínky užívání Poradny jsou platné od 1. července 2021.


Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 Nařízení. Žádosti o výmaz je nutno uplatnit na e-mailové adrese klientske.centrum@atlasgroup.cz. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje budeme i nadále zpracovávat.


Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto Podmínek, kontaktujte nás na e-mailovou adresu poradna@pravniprostor.cz.