Právní poradna logo

Hranice pozemku u komunikace a sjezd.

Datum:29. 10. 2023 v 07:58
Poslední aktivita:09. 11. 2023 v 07:43
Zhlédnuto:415x
0

Dobrý den, jsem vlastníkem pozemku (trvalý travní porost), který přímo sousedí s komunikací silnice II/260 Tuhaň. Na uvedené komunikaci začali práce na opravě vozovky, zadavatel Liberecký kraj. Po kontrole pozemku jsem zjistil, že vybagrovanou hlínu z příkopů rozložili na můj pozemek. Po kontaktování firmy, která opravu provádí mi bylo sděleno (cituji): Zemina z čištění příkopu, volně ložená, roztažená na Vašem pozemku, nijak neznehodnotila pozemek a lze ji využít k úpravě nerovností.

A teď k dotazu, může to takto firma provést? Pokud můj pozemek hraničí přímo s komunikací a příkop je již na mém pozemku, neměl někdo požádat o můj souhlas? Mám právo, aby mi byl umožněn sjezd na můj pozemek? Nyní to nelze kvůli vyhloubenému příkopu. Je nějaké pásmo od komunikace, kam si můžu postavit plot? Jedná se o dřevěnou ohradu.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, 

z Vašeho zadání plynou tři dotazy, a to (i) zda může stavebník provádět terénní úpravy (úprava příkopu a rozvrstvení zeminy po Vašich pozemcích); (ii) zda máte nárok na to, aby Vám byl umožněn sjezd na pozemek a (iii) jaké je ochranné pásmo silnice ve vazbě na stavbu plotu.

U prvního bodu mám za to, že stavebník postupoval protiprávně. K provádění terénních úprav na Vašem pozemku, ať už se jedná o modifikace příkopu na Vašem pozemku, tak následné nahrnutí další zeminy na další části pozemku, potřeboval Váš souhlas. Uvedené vychází z toho, že Vy jako vlastník daného pozemku máte výlučné právo rozhodovat o nakládání s tímto pozemkem, nikdo jiný to bez Vašeho souhlasu dělat nemůže (pokud mu k tomu nesvědčí jiné oprávnění, např. z věcného břemene či v případě havárie, havarijního stavu).

Sjezd na Váš pozemek nemusí být bez dalšího umožněn – je potřeba mít povolení k napojení nemovitosti na pozemní komunikaci dle § 10 zákona o pozemních komunikacích. Pokud splníte zákonné a podzákonné požadavky, bude Vám sjezd umožněn. Pokud mezi Vaší nemovitostí a veřejně přístupnou komunikací neexistuje přímé spojení, můžete se po vlastníkovi sousedního pozemku domáhat zřízení nezbytné cesty.

K poslednímu dotazu uvádím, že silniční ochranné pásmo u silnic II. třídy je stanoveno tak, aby pokrývalo 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu. V tomto pásmu je možné umisťovat a provádět stavby jen na základě povolení vydaného silničním správním orgánem. Velmi ale záleží na okolnostech případu – zejména na parametrech oplocení a na tom, zda se nachází v zastavěném území obce (zde není silniční ochranné pásmo) nebo ve volné krajině (zda mohou plynout omezení z povinnosti zachovat volný průchod krajinou). 

S pozdravem

Mgr. Vítek Švejda, právník 

Odpovědět na dotaz