Právní poradna logo

Jak postupovat/evidovat pohledávku po skončení oddlužení a osvobození dlužníků od placení pohledávek

Datum:20. 05. 2024 v 10:15
Poslední aktivita:03. 06. 2024 v 18:18
Zhlédnuto:285x
0

Dobrý den,

mám dotaz k insolvenčnímu řízení, přesněji ke skončení oddlužení (vzetí na vědomí splnění oddlužení) a následnému osvobození dlužníků od placení pohledávek. Exekučně vymáháme pokuty na MěÚ (dle daňového řádu) a některé jsou do insolvenčního řízení (dále jen „IŘ“) přihlášeny, některé ne (většinou se k nim v IŘ nepřihlíží, proto nejsou přihlašovány). Soud po skončení oddlužení osvobozuje dlužníky od placení pohledávek:

a) zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,

b) věřitelů, k jejichž pohledávkám se v IŘ nepřihlíželo,

c) věřitelů, kteří své pohledávky do IŘ nepřihlásili, ač tak měli učinit.

Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkům pro tyto pohledávky právo postihu.

Můj dotaz zní: Co s předmětným nedoplatkem, který u dlužníka stále i po skončení oddlužení evidujeme, když….:

1) jsme pohledávku do IŘ přihlásili a byla částečně uhrazena,

2) jsme pohledávku do IŘ přihlásili, ale k přihlášce se nepřihlíželo,

3) jsme pohledávku do IŘ nepřihlásili.

Jedná se mi hlavně o styl vedení tohoto nedoplatku v naší daňové evidenci (v PC) – kdy je nutné tuto pohledávku odepsat po skončení oddlužení (osvobození od placení)? Pohlíží se na ni jako na stále „živou“ nebo ji již nikdy po dlužníkovi nemůžeme chtít? A co v případě bezdlužnosti? Dlužník se stále evidovanou pohledávkou (ač už mu skončilo oddlužení) si přijde zažádat o bezdlužnost a my tady stále pohledávku vedeme – jak k tomu přistupovat? Přichází v úvahu dobrovolná úhrada pohledávky dlužníkem? Jak dlužníkům celou tuto věc nejlépe a hlavně „lidsky“ vysvětlit, co se s nedoplatkem děje po skončení insolvence???

Děkuji za Vaši odpověď a přeji všem krásný den.

S pozdravem

Matyášová

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, paní Matyášová,

co se týče zániku pohledávek v rámci oddlužení, je nutné úvodem poukázat na to, že oddlužení je možné dle ust. § 398 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „IZ“) uskutečnit dvěma způsoby: (i) zpeněžením majetkové podstaty nebo (ii) plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. U odpovědi na Váš dotaz vycházíme z toho, že se jedná o oddlužení řešené plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, tedy, že dlužník na konci oddlužení splní podmínky dané ust. § 412 odst. 1 IZ.

Dojde-li ke splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, soud v rozhodnutí o splnění oddlužení v souladu s ust. § 414 IZ osvobodí dlužníka také od pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v jakém nebyly uspokojeny. Soud dále v rozhodnutí osvobodí dlužníka od pohledávek (i) k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a (ii) které nebyly do insolvenčního řízení přihlášeny, ačkoliv měly být.

V případě Vašeho dotazu je odpověď pro všechny varianty stejná. Přiznáním osvobození dlužníka jeho pohledávka nezaniká. Pohledávka vůči dlužníkovi v její neuspokojené výši trvá dále, ale nelze ji po dlužníkovi vymáhat soudně ani jinak (jedná se nadále jen o tzv. naturální obligaci). Dlužník tedy může pohledávku sám dobrovolně uhradit a na Vaší straně se nebude jednat o bezdůvodné obohacení, ale nemůžete po dlužníkovi její splnění vymáhat.

Vedení ve Vaší daňové evidenci je otázkou spíše nastavení Vašeho systému, neboť pohledávka sice nezanikla, takže ji de facto evidujete dále, ale nemůžete ji po dlužníkovi vymáhat. Dlužník může i po skončení oddlužení pohledávku kdykoliv uhradit dobrovolně sám. Obecně platí, že se takováto pohledávka odepíše – vyřadí z rozvahy – jako nedobytná pohledávka. Odpis takovéto pohledávky se běžně účtuje mezi „jiné provozní náklady“, tedy na vrub účtové skupiny 54 (jiné provozní náklady). V případě, že by se nakonec dlužník rozhodl pohledávku (nebo její část) uhradit, jednalo by se o účetní výnos a adekvátně by se tedy snížil stav daného podrozvahového účtu. Zanikne-li pohledávka v právním slova smyslu (např. smrtí nebo zánikem dlužníka bez právního nástupce), bude pohledávka vypuštěna i z Vaší podrozvahové evidence.

Po rozhodnutí o splnění oddlužení je dlužník bez dluhů, a proto by mu také mělo být vydáno z Vaší strany potvrzení o bezdlužnosti. Něco jiného je pak vedení dlužníka v seznamu dlužníků. Vyškrtnutí ze seznamu dlužníků provede soud dle ust. § 425 odst. 1 IZ až po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o splnění oddlužení s tím, že seznam dlužníků je aktualizován průběžně. Po dobu 5 let tak budou informace o ukončeném insolvenčním řízení nadále dostupné např. ve veřejném rejstříku a dalších registrech, které údaje z insolvenčního rejstříku přebírají.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat naši kancelář a my Vám rádi pomůžeme.

S pozdravem

Tým Accace Legal

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz