Právní poradna logo

Jak postupovat při nevyplacení přeplatku a problém s dodáním vyúčtování bytu

Datum:23. 12. 2022 v 07:59
Poslední aktivita:09. 01. 2023 v 07:44
Zhlédnuto:4583x
0

Dobrý den,

bydlím v nájemním bytě už víc jak 6 let. Majitel objektu je super člověk, když je něco potřeba vyměnit nebo opravit, není to problém. Ovšem o vyúčtování, nájem a nájemní smlouvy se stará firma OTTO. V posledních 2 letech se ale fa. OTTO natolik zhoršila, že už jsem to i několikrát komunikovala s vlastníkem objektu a prý házejí vinu jeden na druhého.

Loni jsme dostali vyúčtování v září, kde mi bylo naúčtováno 90 m3 vody. To už jsem se zhrozila, ale bohužel jsem s tím nic nesvedla.

Letos je prosinec a vyúčtování přišlo 21. 11. 22 (podotýkám, že je to vyúčtování za rok 2021). Po následné kontrole jsem zjistila, že nesouhlasí jednotky, které jsem zasílala při odpisu. Ihned jsem poslala zpět reklamaci (naštěstí mi to posílají emailem ). Do 23. 12. jsou opravu stále neobdržela.

Na vyúčtování mi OTTO naúčtovalo o 13 m3 vody méně, což tento rok činí 1300,-. Pokud by mi to naúčtovali až příští rok, může to být o dost dražší. V tuto chvíli mi tedy firma OTTO dluží 7200,- za přeplatek (původně činil 8600,-). Neoprávněně zadržují moje peníze a já už nevím co s tím. Každopádně jsem odhodlaná to takto nenechat a i když vím, že vše nejspíš bude složité, jsem odhodlaná to řešit klidně soudní cestou. Nicméně nechci poškodit majitele objektu, protože ten s tím nemá co společného.

Vlastník objektu se několikrát chtěl s majitelkou OTTA domluvit, nicméně schůzky byly vždy těsně před termínem zrušeny ze strana OTTA.

Prosím poraďte, jak nejlépe a nejúčinněji postupovat .

Děkuji

S přáním krásných svátků

Lenka Olšavská

PC
Patricie Chudáčková

Dobrý den, paní Olšavská, ze zaslaného dotazu rozumíme, že hlavní problém spočívá v zadržování finančních prostředků (přeplatku na službách) ze strany správcovské firmy. Obecně lze uvést, že základním mechanismem pro vymožení peněžitého dluhu je podání žaloby na zaplacení dlužné částky u příslušného soudu. Podání žaloby musí předcházet tzv. předžalobní výzva, která je podmínkou pro přiznání nákladů řízení v případě úspěchu ve věci. Rovněž nelze vyloučit, že správcovská firma vystavuje vyúčtování v rozporu se skutečným stavem / odběrem. V takovém případě by Vám mohly vzniknout nároky také z titulu nesprávného vyúčtování za služby, resp. vznik či zvýšení přeplatku na službách. Bez znalosti nájemní smlouvy a předmětných vyúčtování služeb nejsme bohužel schopni poskytnout přesnější právní posouzení, zda a v jaké výši Vám svědčí nárok vůči pronajímateli. V případě zájmu o detailní právní posouzení, doporučení konkrétních kroků a zastupování při uplatňování Vašich nároků vůči pronajímateli se prosím neváhejte na nás obrátit, abychom dohodli konkrétní podmínky spolupráce. S pozdravem, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

0

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Olšavská,

na úvod musíme uvést, že pro konkrétní posouzení Vašeho právního problému bychom se potřebovali seznámit s Vaší nájemní smlouvou a s dalšími podklady. Aktuálně můžeme poskytnout obecné shrnutí dané problematiky, které se však ve Vašem konkrétním případě může lišit v závislosti na konkrétních smluvních ujednáních.

Obecně problematiku vyúčtování služeb upravuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Uvedený zákon v § 7 řeší problematiku vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků, v § 13 pak zákon upravuje tzv. pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním.

Dle § 7 uvedeného zákona platí, že není-li jiným právním předpisem (např. též nájemní smlouvou) stanoveno jinak, je poskytovatel služeb povinen příjemci vyúčtovat služby za zúčtovací období a vyúčtování doručit nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud by se tedy jednalo o kalendářní rok 2021, byl poskytovatel služeb povinen Vám služby vyúčtovat a vyúčtování doručit nejpozději do 30. 4. 2022. Stejné ustanovení pak stanoví jaké údaje má takové vyúčtování obsahovat. V případě přeplatku či nedoplatku pak uvedený zákon ukládá stranám povinnost finanční vyrovnání provést nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování služeb příjemci. Přitom ani případné vady provedeného vyúčtování nemají vliv na splatnost přeplatku a i v případě vadného vyúčtování je poskytovatel služeb povinen Vám případný přeplatek vrátit.

Pokud bychom tedy vzali shora nastíněný případ, kdy by Vám byl poskytovatel služeb povinen služby vyúčtovat a vyúčtování doručit nejpozději do 30. 4. 2022, lze dospět k závěru, že pokud poskytovatel služeb vyúčtování neprovedl a nedoručil, pak byl se splněním své povinnosti v prodlení ode dne 1. 5. 2022.

Citovaný zákon pak obsahuje v ustanovení § 13 sankční ustanovení, které Vám v takovém případě (v případě nedoručení vyúčtování) dává právo požadovat po poskytovateli služeb úhradu pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním. Dle uvedeného ustanovení máte právo požadovat úhradu pokuty za každý započatý den prodlení. Nebylo-li mezi poskytovatelem služeb a příjemcem ujednáno jinak, činí zákonná výše pokuty 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Na nárok na úhradu pokuty pak nemá vliv ani skutečnost, že Vám bylo vyúčtování následně zasláno dne 21. 11. 2022. I v takovém případě byste měla mít nárok požadovat pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení od 1. 5. 2022 do dne doručení vyúčtování.

K uvedenému se ostatně vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku sp. zn. 26 Cdo 4074/2019, kde uzavřel, že: „Právo nájemce požadovat po pronajímateli podle § 13 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) pokutu za porušení povinnosti provést vyúčtování zálohově placených služeb, není závislé na výsledku takového vyúčtování.“. Přičemž dále uzavřel, že: „Nárok na pokutu vzniká nájemci již samotným uplynutím stanovené lhůty a následný výsledek vyúčtování na něj nemá (a z logiky věci ani nemůže mít) žádný vliv. Nájemce může pokutu po pronajímateli požadovat bez ohledu na to, zda mu porušením povinnosti vznikla škoda (§ 2048 obč. zák.).".

Pokud navíc uvádíte, že Vám bylo doručeno vyúčtování nesprávné, lze dospět k závěru, že poskytovatel služeb je i nadále v prodlení se splněním své povinnosti. Nejvyšší soud České republiky totiž dospěl ve věci sp. zn. 26 Cdo 1528/2020 k závěru, že: „Neobsahuje-li vyúčtování služeb předepsané náležitosti, je poskytovatel služeb v prodlení se splněním své povinnost stanovené v § 7 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2015) a je povinen zaplatit příjemci služeb pokutu podle § 13 odst. 1 tohoto zákona.“.

Čistě pro úplnost však uvádíme, že zákon č. 67/2013 Sb., poskytovatelem služeb rozumí vlastníka nemovitosti (jednotky), nikoliv společnost, která pro vlastníka správu nemovitosti a tedy i vyúčtování služeb zajišťuje. V případě vymáhání Vašich nároků tak budete muset tyto vymáhat napřímo po vlastníku (pronajímateli), který se bude muset následně vypořádat se správcovskou společností (OTTO).

Doufáme, že Vám uvedené infromace v řešení Vaší věci budou nápomocné. V případě, že byste měla zájem o bližší konzultaci Vašeho problému, můžete se na nás obrátit na e-mailu info@matzner.cz a případně si můžeme domluvit i osobní schůzku v naší kanceláři.

S pozdravem

Jiří Matzner, Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner04. 01. 2023 v 13:48
LO
Lenka Olšavská

Dobrý den, velice děkuji za informace . Bylo to spíše potvrzení toho co jsem věděla . Nicméně ve smloouvě mám napsáno pouze to že vyúčtování udělají jednou za rok což beru jako to že se musí řídít zákonem a do 4 měsíců poslat vyúčtování a je jak jste v odpovědi psal 1.5. také jsem přišla na to že ve vyúčtování máme jen jednu cenu za elektriku přitom máme drahou a levnou . Tudíž mi přijde že se roky společnost OTTo Teplice obahhucuje. 2.1.2023 jsem doporučeně poslala předžalobní výzvu nicméně na společnost OTTO, protože mě majitel domu ujistil o tom že s tím nemá nic společného . Na druhou stranu nevím jakou maji oni mezi sebou smlouvu ale za vyúčtování zodpovídá společnost OTTO. Velice děkuji za odpověď S pozdravem Lenka Olšavská

0

Odpovědět na dotaz